Saga Bacardí
00302
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO HACIA VIÑALS, SOBRE TERRENO EN CALLE CENDRA, POR BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL.

En la ciutat de Barcelona vuy que comptam als vint y sinch días del mes de Agost any del Naixement del Señor de mil setcents vuytanta dos.
Sia a tots notori; Com Balthasar Bacardí comerciant ciutadá de Barcelona, mitjensant lo jurament que prestá a Nostre Señor Deu Jesu Christ, y a sos Sants quatre Evangelis en ma, y poder del notari avall escrit. De son grat y certa ciencia confessa, y en veritat regoneix a Joseph Viñals pintor, ciutadá de dita ciutat, absent per ell lo notari avall escrit present, y estipulant. Que per titol de venda a son favor feta per Pere Gano pagés ciutadá de Barcelona de la qual consta ab acte rebut en poder del notari avall escrit lo dia deu del mes de Maig proxim passat te y posseheix tota aquella porció de hort que conté de llargaria, o de fondo dende la eixida, o pou mitjá ahont se troba una subdivisió de tapia que en lo mitg dia es oberta per la qual se entra al terreno que dit Gano posseheix dotse canas, set palms, y quart fins a trogar lo hort que posseheix lo dit confitent que a mes fonch de Ramoneda, y de amplaria deu canas menos un quart, ab eixir de la casa de dit Gano, al costat del terreno, y casa del Rnt. Francisco Matas Pbre, y del ultim de dit terreno, y en la pesa de dit confitent, y antes de dit Ramonede te onse canas menos tres quarts per no ser la paret recta per tirar la paret mitgera mes en dits, los quals Pals son lineals exclosos en tot los gruxos de las tapias, y fonaments. La qual porció de hort se troba unida a las casas que dit Gano te, y posseheix en lo carrer de la Cendra de la present ciutat, y aquella per dit Rnt. Francisco Matas ab acte rebut en poder de Joseph Font y Vidal notair publich de Barcelona, y altre dels escrivans jurats de la curia Real ordinaria de la present ciutat als vint y quatre Juny mil setcents quaranta vuyt lo foch establerta al cens avall mencionador. Y afronta lo dit tros de terra que ab lo present confessa a solixent ab la casa que possehei allí dit Pere Gano que antes fonch de Pau Matas teixidor de llí, germá de dit Rnt. Francisco Matas; a mitgdia ab lo Rnt. Francisco Matas que es lo restant de dit hort, o porció de terra; y a ponent, y a tremontana ab dit confitent que antes fonch dels hereus de Ramoneda. Y se ha de saber que si be ab lo sobre chalendat establiment per dit Rnt. Francisco Matas a dit Gano fet se suposa que aquell establí a est un tros de terra de tinguda catorce canas quatre palms de llargaria, y dotse canas dos palms de amplaria, lo qual es part, y de pertinencia de aquell hort que dit Rnt. Francisco Matas te, y possehei en la present ciutat, y en lo dit carrer de la Cendra, la veritat del fet es que la dita porció de hort compresa ab dit establiment es, y deu esser la sobredita designada, conforme aixi resulta del acte de transacció, y concordia entre dit Gano de una, y lo expresat Rnt. Francisco Matas, de altre firmada, rebuda en poder del notari avall escrit als nou de Agost mil setcents vuytanta. Igualment se ha de saber que si be ab lo sobre chalendat establiment se diu, y expressa que lo dit Rnt. Francisco Matas possehia la dita porció de hort franca en alou, la veritat es que aquella en virtut de aquell se te per lo mateix Rnt. Francisco Matas a cens de sinch lliuras en nuda percepció tots añs en dos terminis pagadoras a saber la mitat a vint y quatre Desembre, y la altre mitat a vint y quatre Juny. Y se ha també de saber que antes la dita porció de hort se tenia per dit Rnt. Francisco Matas al cens, penció set lliuras, pero per las causas, y rahons ab la sobre chalendada concordia expressada, queda aquell reduhit a las referidas sinch lliuras en dits terminis pagadoras, qual cens deurá pagar dit confitent sens dañs, no despesas de dit Pere Gano, ni de sos successors. Y dit Rnt. Francisco Matas tendrá la dita porció de hort com se te junt ab la restant porció de aquell per ell possehida, y ab la també possehida per Francisco Bergemir traginer de mar, ciutadá de Barcelona en virtut de establiment per ell a est fet ab acte rebut en poder de dit Font notari als vint y quatre Juny mil setcents quaranta vuyt. Y ab la també possehida per Isidro Casas revenedor ciutadá de dita ciutat, per Joseph Vert texidor de llana de la mateixa ciutat, y per Bonaventura Gaig rejoler de la Parroquia de Sant Vicens dels Horts, segons resulta del acte de establiment de dit hort, y de altres proprietaats fet per Joan Batista Miquel sastre, ciutadá de Barcelona y Paula Miquel y Esteva conjuges, y Joan Batista Miquel jove sastre de dits conjuges fill a favor de Jaume Matas teidor de lli, ciutadá de Barcelona pare de dit Rnt. Francisco Matas ab acte rebut en poder de Felix Cortes notari publich de Barcelona als catorce Agost mil setcents nou entre altres de tot lo referit hort clos de parets, y junt ab altres casas en lo prop chalendat establiment designadas, per los hereus, o successors de dits conjuges y fill Miquel, al cens, penció quaranta sinch lliuras en domini mitjá tots añs lo dia de Nostra Señora del mes de Agost pagadoras. Del qual cens en virtut de facultat donadas per dits conjuges y fill Miquel a dit Jaume Matas ab acte rebut en poder de dit Cortes en lo referit dia catorce Agost mil setcents nou, poden lluir y quitar vint y sinch lliuras en penció en nuda percepció per sinch centas lliuras en preu. Y dits hereus, o successors tenen las ditas cosas junt ab las casas allí contiguas a les hores poseídas per Barthomeu Pou hortela, y moler ciutadá de Barcelona, per Joseph Viñals, al cens penció vint lliuras tots añs en dos terminis pagadoras a saber la mitat lo dia de Nadal y la altre mitat lo dia de Sant Joan de Juny. Lo qual cens deuhen pagar los hereus, o successors de dit Joan Batista Miquel del cens imposat ab lo acte de establiment per ell fet a dit Pou, rebut en poder de Pau Pi notari publich de Barcelona als sinch Desembre mil setcents, sens dañs, ni gastos, de dit Matas, ni de sos succesors, ni dels dit Barthomeu Pou, ni dels seus. Lo qual Joseph Viñals junt ab altres casas que allí posseheix ho te per lo administrador de la causa pia fundat per Joan Camplloch cotoner, coitadá de Barcelona com a succehint a Pere Pau Codina botiguer de telas, ciutadá de Barcelona lo qual havia succehit a Melciora Tolrrá muller de Blas Tolrra també botiguer de telas con va succehint en la heretat, y bens que foren de Pere Caixa negciant de la vila de Tossa en la de Sant Feliu de Guixols Bisbat de Gerona domiciliat a cens de deu lliuras tots añs pagadoras per Sant Joan de Juny. Lo qual ho te per lo Ilustre Señor Pabordre del Real Monastir de Sant Salvador de Breda del orde de Sant Benet de Benedictions Claustrals, y baix domini, y alou de dita pabordia a cens de deu sous tots añs pagadors lo die de Sant Miquel de Setembre, lo qual cens deu pagar dit Joseph Viñals a mes del cens de ditas deu lliuras sens dañs, ni gastos de dita administración, ni dels successors en dita causa pia. Emperó no obstant tots los dits censos del expressat Joseph Viñals de dit Señor administradors y de la referida pabodria son, y los deuhen esser salvos, y segurs tant sobre las ditas casas del dit Barthomeu Pou, com sobre lo dit hort. Y se ha de saber que antes lo dit hort, junt ab las ditas casas del referit Barthomeu Pou se acostumavan tenir per dit Joseph Viñals a cens de vint y dos lliuras tots añs en dits terminis pagadoras, pero despres per lo mateix Viñals lo dit cens pencí vint y dos lliuras, fonch reduhit a ditas vint lliuras, conforme de dita reducció consta ab acte rebut en poder de dit Pi notari als vint y quatre Octubre mil sis cents noranta hu. Y se ha també de saber que del referit cens, penció ditas deu lliuras que se fa, y presta a dita causa pia se poden lluhir, y quitar en nuda percepció nou lliuras deu sous, per preu de cent noranta lliuras segons la facultat concdida per dit Pere Caixa a Fernando Quintana ab lo acte de establiment de las ditas cosas fet, rebut en poder de Lluis Torras notari publich de Barcelona als vint y quatre Maig mil sinch cents noranta dos, Y afirma que las ditas cosas son verdaderas, y que contenen aquellas tota veritat per lo jurament que te prestat. Y aixis ho firma en la present ciutat de Barcelona vuy que comptam als vint y sinch días del mes de Agost any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta dos. Essent presents per testimonis Joseph Garcia, Pere Horta y Bonaventura Llobet escrivents en dita ciutat residints. Y lo dit confitent conegut del notari avall escrit, ho firma de sa ma.
Baltaza Bacardí, En poder de mi Felix Vegues y Avellá.