Saga Bacardí
00306
ESCRITURA DE COMPRA EN SUBASTA DEL HORT DEN FERLANDINA, POR BALTASAR DE BACARDÍ Y CLAVELL.

En nom de Dei sia, amen. Y a tots notori com los Rnts. Dr. Anton Riera Pbre. Y Rector, y Felix Riera Pbre. Y Vicari los dis de la Iglesia Parroquial de Sant Jaume Apostol, tots de la present ciutat de Barcelona, com de la collació de dita Rectoria a favor de dit Rnt. Dr. Anton Riera feta y de la possessió per ell de aquella presa, consta ab dos distinchs actes rebuts en la Curia Ecclesiastica de la present ciutat als vint y tres y vint y cinch del mes de Novembre del any mil setcents sexanta sis, de que dona fe lo Rnt. Dr. Jacintho Tuço Pbre. Notari y escrivá de dita curia, y de la nominació en Vicari a favor de dit Rnt. Felix Riera feta consta en lo llibre de admisións a las distribucions de la Rnt. Comunitat de Pbres. De dita Iglesia Parroquial de Sant Jaume Apostol de que dona fe lo Rnt. Dr. Ramon Nadal y Cabús Pbre. Arxiver, y per la Authoritat ordinaria notari publich de dita Rnt. Comunitat ab sa certificatorias lletras pe rell firmada en Barcelona als dos del mes de Desembre del any ultim passat y com a tals Rector y Vicari, y lo Rnt. Dr. Francisco Cort Pbre. Y Beneficiat de la dita Iglesia Parroquial de Sant Jaume Apostol, marmessors (junt ab lo Rnt. Felix Carbtrell Pbre. En la vila de Vilafranca del Panadés Bisbat de Barcelona residint ausent) del testament, y ultima voluntat de D. Thomas de Minguellas y Boatella, Baró del lloch, Castell y terme de Canyellas en Barcelona domiciliat, elegits, y nomenats a saber, dits Rnts. Dr. Anton Riera y Felix Riera com a Rector y Vicari predits ab lo ultim testament que dit D. Thomas de Minguella feu, y firmá y clos entregá a Anton Serrat notari publich real collegiat de número de Barcelona als vuit Octubre del any mil setcents sexanta dos, y despres de seguit son obit fou obert, y publicat als dotse dias dels mateixos mes y any. Y dit Rnt. Dr. Francisco Cors per lo Ilustre y Molt Rnt. Señor Auditor de la Taula dels testaments y Pias causas de la present ciutat en lloch, y per mort del Rnt. Dr. Marciá Perer Pbre. En Barcelona residint, subrogat, com de sa subrogació consta ab las lletras de dita taula de testaments y Pias causas, expedidas, y en deguda forma selladas, dadas en Barcelona als tres del mes de Febrer del any mil setcents setanta cinch, de que dona fe lo Rnt. Dr. Joseph Marti y Grau Pbre, notari y escrivá de la curia Ecclesiastica de esta dita ciutat, March Cirera parayre del lloch de Santa Maria de Borradá Abadiat de Ripoll dins los limits del Bisbat de Solsona, en nom y com a procurador especial, junt ab altre y assolas per las infras y altres cosas, legitimanent constituhit y ordenat per D. Joseph Anton de Boatella y Salvat en la Parroquia de Sant Martí de Boatella, sugraganea de la Parroquial Iglesia de Sant Vicens de Palmarila de dit Bisbat de Solsona domiciliat, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Sagimon Marçal notari public de la vila de Sant Vicens de Prats de Llusenes Bisbat de Vich als nou de Mars del any mil setcents sexanta set y Joseph Molist mestre de casas, ciutadá de Barcelona, com a successors dels cohereus dels bens que foren de D. Geronim de Boatella y Camps en quiscun dret Dr. en Barcelona populat. A effecte de lluir y quitar tot aquell censal mort ja creat de preu y proprietat quatre centas lliuras y penció dotse lliuras, que tots anys als tres de Juliol los hereus y successors de D. Jaume Duran y Pujadas en Barcelona populat reben y deuhen rebrer sobre los bens de ita coherencia. Y altrament pera paagar y satisfer los credits legitims a que los bens de dita coherencia estan obligats, y per expedició de sos negodis, venen dits Rnts. D. Anton Riera, Felix Riera y Dr. Francisco Cors com a marmessors predits estas cosas ab authoritat y dret del Ilustrisim Señor Bisbe de Barcelona eo de son Ilustre y Molt Rnt. Señor Vicari General, y oficial a part interposador. De son grat y certa ciencia. Per ells en dits respective noms, y los successors en dita coherencia, venen respectivament y per titol de venda concedeixen a Balthasar Bacardí ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, com a mes donant y oferint en lo encant publich, tabba, mediant lo corredor avall escrit entrevenint, a esta escriptura present, y avall acceptant, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament.
Primo: Tot aquell hort ab sa casa, cinia, y safareig circuhit de parets ab sas entradas, y eixidas, drets, y pertinencias, que per los titols avall escrits tenen y posseheixen en la present ciutat, y carrer dit de las Tapias, alias del Hort den Farlandina, vulgarment dit Camp dels Ciegos, anomenat “Lo Camp del Mas Monader”. Y se te lo sobredit hort, ab sa casa, cinia y safareig per los hereus o successors de D. Manuel de Meca y de Berardo en Barcelona domiciliat a cens de quatre lliuras setse sous tots anys pagador en lo dia o festa de Sant Joan del mes de Juny. Y se ha de saber, que si be en lo acte de establiment del expressat hort ab sa casa, sinia, y safareig circuit de parets, antes pessa de terra campa nomenada “Lo Camp Pels Ciegos”, que avall se calendará fou imposat lo cens de vint y vuit lliuras tots anys pagadoras en lo dia o festa de Sant Joan del mes de Juny. Pers respecte que despres lo Rey Nostre Señor se apropriá y ocupá per Magatsem de Polvora una porció del terreno establert, los cohereus de dit D. Geroni de Boatella se denegaren a pagar als hereus o successors de dit D. Manuel de Meca y Berardo lo cens de ditas vint y vuit lliuras imposat en dit acte de establiment demanant fos est minorat a proporció del terreno ocupat per Magatsem de polvora, com en efecte ab altre dels capitols de la concordia, que D. Thomas de Boatella y Cortada en la vila de Matlleu domiciliat, no sols com a cohereu, sino també com a procurador dels demes cohereus dels bens que foren de dit D. Geroni de Boatella feu y firmá ab D. Joseph de Meca y Vega en Barcelona domiciliat ab acte rebut en poder de Anton Comelles notari publich Real collegiat de número de Barcelona, als divuit Janer mil setcents quaranta quatre, quedá lo dit cens de vint y vuit lliuras minorat y reduhit a vint y una lliuras. Y que de estas dit D. Joseph de Meca y los seus deguessen pagar y correspondrer al obtentor del benefici segon baix invocació de Sant Joan en la Iglesia Cathedral de esta ciutat instituhit y fundat los quatre morobatins que annualment reb sobre dita pessa de terra vuy hort, com a Señor directe de aquella. També se ha de saber. Que de ditas vint y una lliuras ab acte rebut en poder de dit Anton Comelles notari als vint y set Febrer de dit any mil setcents quaranta quatre per lo legitim procurador de dit D. Joseph de Meca y de Vega foren venudas, y absoltas setse lliuras quatre sous en pensió en nuda percepció per preu de tres centas vint y quatre lliuras, en quant a fitas setse lliuras quatre sous quedá extinet y absolit, y al domini util de dita pessa de terra vuy hort ab sa casa, cinia, y safareig aplicat y consolidat, restant unicament lo cens de las sobreditas quatre lliuras setse sous. Dits hereus, o successors de D. Manuel de Meca y de Berardo tenen las referidas cosas per dit benefici segon baix invocació de Sant Joan en la Iglesia Cathedral de esta ciutat instituhit y fundat per authoritat Apostolica al Magisteri de accent de dita Iglesia Cathedral unit, eo per son obtentor en nom de aquell, y baix son domini y aloy a cens de una lliura setse sous annualment pagador en lo dia, o festa de Tots los Sants del sobredit cens de quatre lliuras setse sous. Y afronta lo sobredit hort, casa, cinia y safareig, a solixent part ab honor de D. Joan Sunyer, y part ab honor de Da. Marianna Capellana; a mitgdia part ab honor de dit D. Joan Sunyer y part ab lo hort dels hereus, y successors de Joan Fuster hortolá; a ponent ab una porció de terreno contiguo al terraple de la muralla de petinencias de dit hort, que es la porció que se ocupa per fabrica de Magatsem de polvora, y son transit, qual magatsem vuy y de molts anys a esta part se troba dirruhit; y a tremuntana ab lo tros de carreró que avall se designará.
Item: Tot aquell tros de carreró solitari nomenat de “Cap de Tapias” contiguo al dit hort, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias de aquell, que conté de llargaria setanta sis canas, y de amplaria una cana y set palms, tot poc mes, o menos. Lo qual se te per lo Rey Nostre Señor (que Deu guarde) y baix son domini, y alou a cens de un sou moneda barcelonesa, annualment pagador lo dia vint y dos del mes de Abril. Y termina a solixent ab lo carrer dit den Farlandina, mediant una porta, ab reixat; a mitgdia ab lo hort de dita Da. Marianna Capellana y part ab lo hort y casa sobre en primer lloch designat; a ponent ab lo parapeto de la muralla; y a tremuntana ab lo hort de Rafel Puget ciutadá de Barcelona.
Item y finalment: Tot lo dret y acció que los competeix pera recobrar la dita porció de terreno, que se ocupá per magatsem de polvora com sobre se ha dit, vuy possehida per Silvestre Vives perxer en forsa de venda a son favor feta per Joseph Puig alguacil del tribulan real de Marina. Y los especta lo referit hort, sa casa, cinia y safareig a saber a dits Rnts. Dr. Anton Riera, Felix Riera y D. Francisco Cors Pbres, eo es en quant a dos quintas parts com a marmessors predits del mencionat D. Thomas de Minguella, y de Boatella. Al qual en quant a una de ditas dos quintas parts espectava en virtut de cessió a son favor y dels seus perpetuament feta y firmada per lo legitim procurador de D. Joseph de Boatella y Taurinya, Señor jurisdiccional del lloch, Castell y terme de Gra, Bisbat de Urgell ab acte rebut en poder de Bonaventura Galí notari publich de número de Barcelona als sis Juliol del any mil setcents cinquanta dos. A dit D. Joseph Anton de Boatella y Salvat especta, en quant a altre quinta part com a hereu universal dels bens que foren de D. Eudalt de Boatella y Llopis son pare per est instituhit ab son ultim y valido testament, que feu y firmá en poder de Sagimon Marçal notari publich de la vila de Sant Vicens de Prats de Lusanes Bisbat de Vich als tres Abril del any mil setcents sexanta sis. Al dit Joseph Milist especta en quant a las restants dos quintas parts del referit hort en forsa de donació a son favor y dels seus perpetuament feta y firmada per Da. Maria Antonia de Cortada Aruga de Minguella y de Boatella viuda de D. Thomas de Minguella y de Cortada en Barcelona domiciliat, ab acte rebut en poder de Joseph Anton Cassani y Mascaró notari publich de número de Barcelona als cinch Janer del any mil setcents setanta sis. A dita Da. Maria Antonia de Cortada espectavan com a filla unica y hereva de D. Thomas de Boatella, y de Cortada, per haverse verificat la condició a son favor del postumo per aquell instituhit, y ab est motiu haver quedat dita Da. Maria Antonia per dit son pare hereva universal instituhida ab son ultim estament, que feu y ordená en poder de Pere Gavanyach notari publich de la vila de de Sant Feliu de Torelló, Bisbat de Vich als vuit Setembre del any mil set cents catorse. Al qual D. Thomas de Boatella y de Cortada espectavan, com en quant a una de las ditas dos quintas parts en virtut de donació a ell y als seus feta y firmada per lo Rnt. Dr. Sagismon de Boatella y Puig Pbre. Y Rector que fou de la Iglesia Parroquial de Sant Esteve de Bagá Bisbat de Solsona, ab acte rebut en poder de Carlos Salgot notari publich de dita vila de Bagá als vuit Desembre del any mil setcents quaranta nou. Y als sobredits D. Thomas de Minguella, y de Boatella, D. Joseph de Boatella y Taurinya, D. Eudalt de Boatella y Llopis, D. Thomas de Boatella y Cortada y D. Sagismon Boatella y Puig Pbre. Com a hereus per igluals parts y porcions de la heretat, y bens que foren del mencionat D. Geroni de Boatella y Camps en quiscun det Dr. en Barcelona domiciliat, per est instituhits ab son ultim y valido testament que feu y ordená en poder de dit Bonaventura Galí notari publich de número de Barcelona als onse Mars del any mil setcents vint y set. Y al dit D. Geroni de Boatella pertañia per titol de establiment a favor del Rnt. Dr. Jordi Molist Pbre. Y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de esta ciutat y dels seus perpetuament fet, y firmat per lo legitim procurador de Da. Hipotlita Meca y de Berardo viuda de D. Diego Anton de Meca y de Vilalba Señor del Castell, lloch y terme de Vergos Garrejat en lo Aston Bisbat de Solsona, y D. Manuel de Meca y de Berardo en Barcelona domiciliat mare y fill en los noms de usfructuaria y hereu respective dels bens que foren de dit D. Diego Anton de Meca y Vilalba, espectava lo referit hort, ab acte rebut en poder de Pau Pi notari publich de Barcelona als nou Octubre del any mil siscents noranta tres. Del qual establiment dit D. Geroni de Boatella obbtingué regoneixensa y agnició de bona fe de dit Rnt. Dr. Jordi Molist Pbre. Ab acte rebut en poder de Vicens Modolell del Puig, difunt notari publich de Barcelona als nou Octubre del any mil siscents noranta quatre. Al dit Joseph Molist especta lo sobredit tros de carreró solitari, en virtut de la dalt calendada donació a son favor feta, per la nomenada Da. Maria Antonia de Cortada Aruga de Minguella y de Boatella. A esta esepctava, com a fill aunica y hereva predita de dit D. Thomas de Boatella y de Cortada. Y a est espectava per titol de establiment a son favor y dels seus perpetuament fet y firmat per lo Ilustre Señor Intentent General del Exercit y Principat de Cathaluña en nom de Sa Real Magestat ab acte rebut en poder de Joseph Troch y Avellanos difunt notari y escrivá major de la Intendencia general de dit Exercit, y Principat de Cathaluña als vint y dos Abril del any mil setcents quaranta cinch. La qual venda fan en dits respective noms aixi com millor dir y entendrer se pot ab los pactes, emperó y condicions continuats, y expressats ebn la tabba que es del tenor seguent.=
Encantau, veneu y al mes donant en lo encant publich lliuran.
Primo: Tot aquell hort ab sa casa, cinia, y safareig tot circuit de parets, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias situat en la present ciutat, carrer dit de las Tapias, alias del Hort den Farlandina, vulgarment dit Camp dels Ciegos anomenat Lo Camp del Mas Monader. Y se tenen los dits hort, casa, cinia y safareig, per los hereus o successors de D. Manuel de Meca y de Beradro en Barcelona domiciliat a cens de quatre lliuras setse sous tots anys pagador en lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny. Y se ha de saber, que si be en lo acte de establiment que lo legitim procurador de Da. Hipolita de Meca y de Beradro viuda de D. Diego Anton de Meca y de Vilalba Señor del Castell, lloch y terme de Vergós Garnyat en lo Astor Bisbat de Solsona en dit Castell de Vergós garrefat populat com a tenutaria y usufructuaria de la heretat y bens que foren de dit Señor son marit y D. Manuel de Meca y de Berardo en dita ciutat domiciliat mare y fill, feu y firmá de una pessa de terra campa nomenada “Lo Camp dels Ciegos” situada en la present ciutat al costat del camí per lo qual se va a la muralla de esta ciutat nomenat lo carrer de Cap de Tapias y de un tros de terra ab un casalot allí construhit a la part de tremuntana situat en esta dita ciutat al costat de dita pessa de terra (que vuy es lo hort, casa, cinia y safareig sobre designat) a favor del Rnt. Dr. Jordi Molist Pbre. Y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, ab acte rebut en poder de Pau Pi notari publich de Barcelona als nou Octubre mil siscents noranta tres. Del qual establiment D. Geroni de Boatella y Camps en quiscun dret Dr. en Barcelona domiciliat obtingué regoneixensa y agnició de bona fe de dit Rnt. Dr. Jordi Molist, ab acte rebut en poder de Vicens Modolell del Puig notari publich de Barcelona als nou Octubre mil siscents noranta quatre, fou imposat lo cens de vint y vuit lliuras per la dita pessa de terra campa y las restants quatre lliuras per lo dit tros de terra y casalot. Pero respecte que despres lo Rey Nostre Señor se apropriá y ocupá per magatsem de polvora una porció del terreno establert, los cohereus de dit D. Geroni de Boatella, se denegaren a pagar als hereus y successors de dit D. Manuel de Meca y de Berardo lo cens de ditas vint y vuit lliuras imposat en dit acte de establiment, demanant fos est minorat a proporció del terreno ocupat per lo Rey Nostre Señor, y en effecte ab altre dels capitols de la concordia que D. Thomar de Boatella y Cortada en la vila de Matlleu domiciliat, no sols com a cohereu dels bens que foren de dit D. Geroni de Boatella feu y firmá ab D. Joseph de Meca y de Vega en Barcelona domiciliat rebuda en poder de Anton Comelles notari publich real collegiat de número de Barcelona als divuit Janer mil setcents quaranta quatre, quedá lo dit cens de vint y vuit lliuras monorat y reduhit a vint y una lliuras. Y dit D. Thomas de Boatella en los referits noms, prometé que pagaría annualment a dit D. Joseph de Meca y als seus las ditas vint y una lliuras del sobre dit cens de vint y vuit lliuras, ab lo expressat emperó pacte y condició de haver de pagar lo referit cens de vint y una lliuras sens disminució alguna, tant que lo Rey Nostre Señor en qualsevol temps y per qualsevol cas prengués part, o porció de terreno de dit camp dels Ciegos. Y aixi mateix que en cas que lo Rey Nostre Señor desocupás lo terreno ocpat per magatsem de polvora, poguessen continuar la paret de la tanca del terraplé fins a trobar lo hort den Fuster, sens haver de pagar mes cens que las ditas vint y una lliuras. Y que de estas dit D. Joseph de Meca y sos successors, deguessen pagar y correspondrer al obtentor del benefici segon bais invocació de Sant Joan en la Iglesia Cathedral de esta ciutat instituhit, y fundat los quatre morobatins, que annualment reb sobre dita pessa de terra com a Señor directe de aquella. Igualment se ha de saber, que de ditas vint y una lliuras ab acte rebut en poder de dit Anton Comelles notari als vint y set Febrer de dit any mil setcents quaranta quatre, per lo legitim procurador de dit D. Joseph de Meca, y de Vega foren venudas, y absoltas setse lliuras quatre sous en pensió en nuda percepció per preu de tres centas vint y quatre lliuras, y per consiguent lo dit cens de vint y una lliuras en quant a ditas setse lliuras quatre sous quedá extinct y abolit y al domini util de dita pessa d eterra vui hort aplicat y consoliat, restant unicament lo cens de las sobreditas quatre lliuras setse sous. Y dits hereus, o successors de D. Manuel de Meca y de Berardo tenen las referidas cosas per lo benefici segon baix invocació de Sant Joan en la Iglesia Cathedral de esta ciutat instituhit y fundat, per authoritat Apostolica al Magisteri de accent de dita Iglesia Cathedral unit, eo per son obtentor en nom de aquell y baix son domini y alou a cens de una lliura setse sous annualment pagador en lo dia o festa de tots Sants del dit cens de quatre lliuras setse sous, Y afronta lo sobredit hort, casa, cinia y safareig a solixent part ab honor de D. Joan Junyer y part ab lo hort dels hereus y successors de Joan Fuster hortolá; a ponent ab una porció de terreno contiguo al terreplé de la muralla de pertinencias de dit hort. Que es la porció que se apropriá y ocupá lo Rey Nostre Señor per fabrica de magatsem de polvora, y son transit, qual magatsem vuy y de molts anys a esta part se troba dirruhit; y a tremuntana ab lo tros de carreró que baix en segon lloch se designará.
Item: Tot aquell tros de carreró solitari nomenat de Cap de Tapias, contiguo al dit hort, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias de aquell, que conté de llargaria setanta sis canas, y de amplaria una casa y set palms tot poch mes, o menos. Lo qual se te per lo Rey Nostre Señor (que Deu guarde) y baix son domini y alou a cens de un sou moneda barcelonesa annualment pagador lo dia vint y dos del mes de Abril. Y termina a solixent ab lo carrer dit den Farlandina, mediant una porta ab reixat; a mitgdia ab lo hort de dita Da. Marianna Capellana y part ab lo hort y casa sobre en primer lloch designat; a ponent ab lo parapeto de la muralla; y a tremuntana ab lo hort de Rafael Puget ciutadá de Barcelona.
Item y finalment. Tot lo dret y acció pera recobrar a que la porció de terreno que lo Rey Nostre Señor se apropiá y ocupá per magatsem de polvora vuy possehida per Silvestre Vives perxer en forsa de venda a son favor feta per Joseph Puig alguasil del Tribunal Real de Marina. De las quals cosas los cohereus dels bens que foren de dit D. Geroni de Boatella en faran venda perpetua ab los apctes y condicions seguents.
Primo: Sapia lo comprador que del preu oferirá donar, haurá de lluhir, o be encarregarse un censal de preu quatre centas lliuras y pensió dotse lliuras que tots anys als tres de Juliol los hereus y successors de D. Jaume Duran y Pujadas en Barcelona domiciliat reben y deuhen rebrer sobre los bens de la coherencia de dit D. Geroni de Boatella, ab la obligació de haverlo de lluir dins lo termini de sinch anys del dia de la firma del acte de la venda en avant contador.
Item: Sapia lo comprador, que ames del preu oferirá donar, haurá de pagar los censos, catastro, y demes imposicións reals y carrechs a que las referidas cosas estan subjectes. Y també lo lluisme devedor per rahó de la present venda als Señors, per quis e tenen, dels quals se ha obtingut la gracia acostumada.
Item: Sapia lo comprador, que lo restant de dit preu que oferirá donar en ditas cosas, deurá entregarlo en diner comptant als venedors lo dia de la firma del acte.
Item y finalment: Sapia lo comprador, que a mes de dit preu oferirá, haurá de pagar al corredor, que subhastará la present tabba lo quern diner a ell espectant, y a Joseph Fuster y Corriol notari publich real collegiat de número de Barcelona, en poder del qual se firmará lo acte de dita venda ab tots sos dependents, semblant quarn diner, y los salaris dels dependents de dita venda y valor del paper sellat y drets del ofici de hipotecas.
Digay qui dir ho voldrá, que al mes donant se lliurará. Qui hi diu y quant. Y aixi ab dits pactes, y no sens ells, ni en altre manera, extrauen las ditas cosas de son poder y domini, y aquellas posan en poder y domini de dit comrpador, y dels seus. Prometent en los noms que contractan, entregarli possessió de las cosas venudas, donantli facultat que de sa propria authoritat se la puga pendrer, ab clausula de constitut, y precari. Cedintli aixi mateix en dits respective noms, tots los drets y accions, pera que puga usar de ells en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo y substituhintlo respecive per est efecte procurador com en cosa propria. Quedant emperó salvos als sobredits Señors alodials, sos respective censos, lluismes y demes drets dominicals. Y salvat també lo lluisme devedor per rahó de la present venda.
Lo preu de esta venda es quatre mil doscentas lliuras barcelonesas. De las quals detretas doscentas lliuras que se han guanyat de axaus en dita publica subhastació, a saber cent lliuras Vicens Cunyadó sastre, ciutadá de Barcelona y cent lliuras o mateix comprador, restan liquidas quatre mil trescentas lliuras ço es quatre mil cent vint y cinch lliuras per rahó del sobredit hort, casa, conia y sagareig, y del dret y acas de recobrar la dita porció de terreno possehida per dit Silvestre Vives y las restant cent setanta cinch lliuras, per rahó de dit tros de carreró de comu consentiment estimat a esta quantitat. Las quals quatre mil trescentas lliuras se retinga vers si dit comprador en cumpliment del manat per Sa Excelencia, y Real Audiencia ab lo mandato que se li expedi a instnacia de dit D. Joseph Anton de Boatella, y Salvat als vint y tres de Janer ultim passat en merits de la causa pendent en dita Real Audiencia y sala del Noble Señor D. Bonaventura de Ferran Real Oidor entre parts de dit D. Joseph Anton de Boatella y Salvat de una, y Da. Raymunda de Boufard y de Minguella y altres de part altre, en actes de Francisco Madriguera y Galí notari publich real collegiat de número de Barcelona y a efecte de lluir lo sobredit censa, y pagar los referits acreadors. Dels quals en lo temps de la lluició de dit censal y pago de las sobredits quantitats, recobre las corresponents difinicio y apocas, ab cessió respective per la seguritat de la present venda. Volent que dit comprador succehesca en los mateixos drets y li competescan las mateixas preheminencias y prerrogativas, que a dits acreadors, competirian, sino sels lluis lo dit censal y no sels fossen pagadas las referidas quantitats. Constituhintlo y substituhintlo respectivament son procurador com en cosa propria. Y aixi renunciant a la excepció del preu no ser aixi convingut, a la lley ultra dimidium, y a altre qualsevol dret que valer y ajudar puga, donan en dits respective noms y cedeixen a dit comprador tot lo mes que podrian valer las cosas sobrevendusas. Prometent en los mateixos respective noms la present venda ferli valer y tenir y estarli de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas. Ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Y a son cumpliment en obligan a saber dits Rnts. D. Anton Riera, Felix Riera y D. Francisco Cors los bens de dita marmessoria, dit March Cirera los bens de dit son princpial, (no emperó los prois per tractar en estas cosas negoci ageno) y dit Joseph Molist sos propis bens, y los de cada un de ells assolas mobles e immobles, haguts y per haver. Renunciant al benefici de novas constitucións divididoras y cedidoras accions, a la epistola del Divo Adriá y Consuetut de Barcelona que parla quant dos, o mes assolas se obligan, y a tot y qualsevol altre dret y lley que valer y ajudar y pugan, a la que prohibeix la general renunciació. Y per la major firmesa del present contracte, juran a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis, a saber dits D. Anton Riera, Felix Riera y Dr. Francisco Cors en la forma sacerdotal y dits March Cicera y Joseph Molist en ma y pdoer del notari avall escrit, que no sos las referidas cosas cumpliran y contra aquellas no farán, ni vindrán en temps, ni per pretext, o motiu algun, sino també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors dominicals, dalt nomenats no de sos drets. Y Thomas Alaret corredor publich y jurat de la present ciutat, confessa, y en veritat regoneix ya dit Balthasar Bacardí comprador predit, que las ditas coas a ell sobre venuidas del orde de dits venedors, foren per ell publicament subhastadas en lo publich encant, per los llochs publichs y acostumats de dita present ciutat, y que com a mes donant y major postor en dita publica subhastació li ha lliurat la present venda per lo preu sobredit. Y dit Balthasar Bacardí accepta la present venda, ab los pactes y condicions en la sobre insertada tabba continuats, als quals expresament consent, y promet cumplir baix obligació de sos bens, mobles, e immobles, haguts y per haver. Y declaran las referidas parts quedar advertidas per lo notari avall escrit, que de la present escriptura se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas, a saber de esta ciutat dons los sis dies seguents a sa firma, y dins lo termini de un mes ahont corresponta. Y sens que precehesca est requisit no ha de fer fe contra las hipotecas, per los efectes previnguts ab la Real Pragmatica. En testimoni del que otorgan tots la present escriptura en la ciutat de Barcelona als disset dias del mes de Febrer del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta y dos. Essent presents per testimonis Manuel Thomas y Mitjavila, escrivent en esta dita ciutat resident, y Pau Ranyes mosso de la esquadra del Batlle de Valls al present trobat en dita ciutat per ditas cosas dridats y pregats. Y dits otorgants (als quals jo lo infrascrit notari dono fe coneixer), ho han firmat de sas mans.
Dr. Anton Riera Pbre, Rector en dit nom, Felix Riera Pbre. Vicari en dit nom, Dr. Francisco Cors Pbre. En dit nom, March Cicera en dit nom, Joseph Molist, Baltazar Bacardí, Thomas Alaret, En poder de mi Joseph Fuster y Corriol notari.
De parte del Muy Ilustre Señor D. Antonio Pellicer y de la Torre del Consejo de Su Magestad en la Real Audiencia de este Principado de Cataluña, y uno de los Señores juezes de Provincia, y por auto formal de dia cinco de Octubre corriente hecho al pie de una peticion por el baxo instante presentada, con el qual ha sido prevehido se despachase el presente. Decid y mandat, como con tenor de este se dize, y manda a Joseph Fuster y Corriol notario publico real colegiado de número de esta ciutat, que despues de serle el presente notificado, cierre la escritura de venta perpetua, que ante el pasó a los diez y siete Febrero proximo pasado hecha, y firmada por los successores de los coherederos de los bienes que fueron de D. Geronimo de Boatella y Camps doctor en ambos derechos en Barcelona domiciliado a favor de Balthazar Bacardí ciutadano honrado de Barcelona, y en ella domiciliado no solo de un huerto, con su casa, noria y algibar circuido de paredes sito en la calle llamada de Cap de Tapias, y comunmente del Hort den Farlandina de esta misma ciudad, sino también de todo aquel pedazo de callejon solitario llamado de Cap de Tapias contiguo al susodicho huerto, por precio de quatro mil quinientas libras, no obstante de no hallarse aquella firmada por razón de Señoria, y no menos cierre quantas extractas hayan de sacarse en lo subcesivo de la misma. Lo que hará y cumplirá así como se le previene, y manda por quedar en la propria conformidad provehido, y mandado por Su Señoria con el precalendado auto, se despacha el presente a instancia del referido Baltazar Bacardí en Barcelona a los diez y seis dias del mes de Octubre de mil setecientos ochenta y dos.
Ramon Forus escrivano