Saga Bacardí
00307
COMPRA DE DOS MOJADAS EN CREU COBERTA (MAJORIA), A JOSE COSTA POR BALTASAR BACARDI Y CLAVELL
.
En la ciutat de Barcelona als trenta y un da del mes de Octubre del any del Naixament del Sor. de mil set cents vuytanta y dos.
En nom de Deu. Sia a tots manifest. Com jo Joseph Costa tirador de or ciutadá de Barcelona. Per pagar, y satisfer a la Rnt. Mare Abadesa y Monastir de Santa Elisabeth de la present ciutat, mil cent y sinquanta lliuras a compte de lo que dita Rnt. Mre. Abadesa, y Convent acreditan contra mi, y Jaime Rosés comerciant ciutadá de Barcelona per rahó de las pencions discorregudas des del any mil set cents y tretse fins lo proxim pasta de mil set cents vuytanta y hu, tots inclusive del censal de preu set centas lliuras, y en lo temps de sa creació de pensió trenta, y sinch lliuras, y desde el dia primer de Agost de mil set cents y sinquanta en avant vint y una lliuras Venus, y originalemnt creat per Erasme Delana y Fontanet doncell en la present ciutat domiciliat a favor de Benet Sastre flaquer ciutadá de Barcelona (al pret de la percepció del qual ha sucehit dita Rent. Mre. Abadesa y Convent) ab acte rebut en poder de Francesc Llauder notari publich de la mateixa present ciutat als diset dias (com se aserréis) del mes de Novembre del any mil sis cents vuytanta. Inseguint lo declarat ab la Real Santancia proferida als onse de Maite de mil set cents setenta y vuyt, en la causa vertent en la Real Audiencia y sala del Noble Sor. Dn. Bonaventura de Ferrán Real Oidor, y en actes de Damiá Mas y Sala notari publich Real collegiat de numero de dita ciutat en grau de suplicasio interposada per dita Rnt. Mre. Abadesa, y Monastir de la Real Sentencia definitiva de vista, proferida als onse Novembre de mil set cents setenta y sis ab la qual foren (entre altras cosas) dit Jaime Rosés, y jo condemnats junts, y a solas en haver de pagar lo import de las pencions proa ditas, o en haver de deixar vacua, y expedita la pocessió es a saber jo dit Joseph Costa de la pessa de terra que avall se designará, y lo indicat Jaime Rosés de una pessa de terra de tingada tres mojadas situada en lo terme, y parroquia de Santa Eulalia de Provensana als del Hospitales bisbat de Barcelona junt ab los fruyts respectivement percibits y poguts percibir per haver estat proprias ditas pessas de terra del sobrenomenat Erasme Delana y Fontanet, y per conseguent estar obligadas a la responsabilitat dit dalt calendat censal. Y no tenint diner efectiu per efectuar lo pago de ditas mil cent y sinquanta lliuras, ni regoneixent medi mes convenient per evadirme de ell, que lo alienar la sobrenomenada, y avall designada pessa de terra, de la qual me dimana la obligació de satisfer la sobre referida quantitat, y aquella major qual puga liquidarse a favor de la sobrenomenada Rnt. Mre. Abadessa y Monastir evitant de eix modo los moles gastos deuria patir. Pertant: De ma espontanea voluntad, y certa ciencia per mi, y los meus hereus, y successors. Vench, y per titol de venda concedesch al Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell, Sor. Jurisdiccional del Poble de Pinós, y de la Cuadra de Ballestar, a estas cosas present als seus, y a qui ell voldrá perpetuament, tota aquella pessa de terra campa contenint en si dos mojadas poch mes o menos ab entradas, y exidas, drets, y pertinencias suas universals, qual per los titols avall escrits tinch y possehesch en lo territori de la present ciutat, y en lo lloch vulgarment dit Magoria ats lo Carner, cerca la Creu Cuberta, y los Molins de Vent que alli existiesen. Y se te la proa diesignada pessa de terra per lo Benefici segon baix invocació de Sta. Maria de la Collegiata Iglesia de Santa Ana de esrta mateixa present ciutat, o per lo Rent. Obtentor de aquell, y baix son domini, y alou a cens de quatre morobatins, y mitg, a rahó de nou sous barcelonesos quiscun annualment pagadors en sdos terminis a saber es dos morobatins y mitg lo dia primer del mes de Febrer, y los restants dos morobatins lo dia primer del mes de Setembre. Y termina la mateixa proa designada pessa de terra, a solixent¸a mitg dia; y a tremuntana ab honors del Sor. Dn. Joan Ponsich Regidor perpetuo de la present ciutat, y en ella domiciliat. Y a ponent ab honors del Rnt. Sor. Superior, y Casa de la Misió de esta mateixa present ciutat. Y me especta la dalt designada pessa de terra com a hereu de la universal heretat, y bens foren de Antón Costa comerciant ciutadá de Barcelona difunt pare meu, per aquell instituhit ab son ultim y valit testament que feu, y firmá en poder de Ramon Matheu y Smandria notari publich del numero de esta ciutat als vuyt dias del mes de Febrer del any mil set cents y vuytanta. A dit Antón Costa mon pare espectada com a hereu de la universal heretat, y bens foren de Joseph Costa revenedor ciutadá de Barcelona son difunt pare, y avi meu respective per aquell instituhit ab son ultim testament que feu, y firmá en poder de Bonaventura Galí difunt notari publich del numero de dita ciutatr als vint y tres dias del mes de Abril del any mil set cents vint y tres. Al qual Joseph Costa mon avi espectada la dalt designada pessa de terra en virtud de venda de aquella a favor de ell, y dells seus perpetuament, firmada per la Sra. Madalena de Lledó y Delana viuda del Magnifich Llorens de Lledó y Boneu concell en la parroquia de Sant Vicens de Sarriá bisbat de Barcelona succehint los dos junta ab la Sria. Da. Ignasia Reverter y Delana germana de dit Magnifich Sor. Miquel Perez de las Aguas, ausentilla entonces del present Principal, a la universal heretat, y bens foren del Magnifich Sor. Erasme Delana y Fontanet, també donzell en esta ciutat domiciliat difunt pare, y avi respective del prop dits Sors venedors mort ab intestat. De la qualvenda consta ab acte rebut en poder de dit Bonaventura Gali notari als vint y tres dias del mes de Abril del any mil setcents y quinse firmat per rahó de Señoria. Se ha de saber, que de las tres centas sinquanta nou lliuras, y deu sous que son lo preu de la proa calendada venda en virtud de pacte continuat en aquella, lo indicat Joseph Costa vené y originalment creá a favor de la sobrenomenada Sra. Da.Ignasia de Reverter y Delana per la part y porció de ella competent en lo preu de la mateixa proa calendada venda en virtud del intestat del sobre expressat Magnifich Sor. Erasme Delana son difunt avi un censal de preu vuytanta y quatre lliuras y quatre sous moneda barcelonesa ab acte rebut en poder de dit Bonaventura Gali notari lo mateix dalt dit dia vint y tres del mes de Abril del any mil set cents y quinse. Pero después fou enterament lluhit per lo dalt expressat Joseph Costa segons consta de la apoca y difinició de aquell, ab altre acte rebut en poder del referit Bonaventura Gali notari. Lo dia dos del mes de Mars del any mil set cents y vint. La qual venda fas aixis com millor dir, y entendrer se pot, extrahent la dalt designada pessa de terra de mon domini y poder, transferintla en ma, y poder del expressat Magnifich Sor. comprador, y dels seus. Prometent entregarlin pocessió, corporal, real, actual, o quasi, y donerli facultat peraque de la sua propria authoritat puga pendrersela, y licitament retenirsela, constituhintme en lo interin posesor per ell, volent que en forsa de estas paraulas, y ab lo ministeri del pret se entrega dita pocessió transferida com si realment, y de fet la hagues jo a ell personalment entregada. Cedintli aixis mateix tots los meus drets, y accions en virtud dels quals puga dit Magnifich Sor. comprador tenir, y perpetuament possehir la mateixa dalt designada pessa de terra, y altrament fer, y ejecutar en judici, y fora de ell com millor li convenga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria. Salvent sobre estas cosas lo cens, y demes drets dominicals del sobre individuat Señor, y lo lluhisme a ell deudor per rahó del present contracte, qual se4gons tenor de la senlla. Arbitral sobre los lluhismes promulgada entre lo clero, y ciutadans de Barcelona es la quinta part del preu, y tercera part del quint en las vendas, y la quarta part de la entrada dels establiments, y quant del quart sihi ha mitjans. Lo preu de la present venda son mil cent y sinquanta lliuras moneda barcelonesa, qual en virtud de facultat que hablo present conferesch a dit Magnifich Sor. comprador, se reserva ell en son poder a fi de satisferlas a la indicada Rnt. Mre. Abadessa y Monaastir predio al temps de la paga recobrará la corresponent apoca ab cesio pera defensar la present venda contra qualsevols altre acrehedors meus, que interesen acció alguna, volent, y consentint que feta dita paga succehesca en lloch, y credit de la mateixa proa dita Rt. Mre. Abadessa y Monastir, y li competescan los mateixos drets, preeminencias, y prerrogativas, que a ella competirian a no ferseli dita paga, constituhintlo procurtador meu com en cosa propria. Perloque renunciant a la excepció del preu no ser aixis convingut, ni rebut ala lley que subve als engañats en mes de la mitad del just valor de la cosa, y a qualsevol altre pret y lley de mon favor, nosols firmo apoca de ditas mil cent y sinquanta lliuras, sique també dono, y cedesch al mateix dalt expressat Magnifich Sor. comprador tot quant las sobredesignada pessa de terra podria valer mes del preu sobredit, prometent la present venda ferli valer, y tenir la dalt designada pessa de terra possehir, y estarli de ferma, y legal evicció sempre, y en qualsevol cas, ab restitució y esmena de danys, y gastos. Per seguretat del que obligo tots los meus bens, y los que foren del sobre nomenat Joseph Costa mon avi, adquisidor que fou de la mateixa dalt designada pessa de terra, respecte de ser lo credit de la mateixa proa dita Rnt. Mre. Abadessa y Monastir anterior, y previo a la mateixa adquisició de aquella, y per conseguent no puga servir de obstacle qualsevol gravament aposta per lo indicat difunt pare meu ab lo sobre calendat son testament, mobles e immobles presents y veniders, renunciant a qualsevol pret y lley de mon favor. Y peraque totas las ditas cosas tingan major firmesa juro espontaneament a Nostre Sor. Deu, y a sos quatre Sants Evangelis en ma, y poder del avall escrit notari no sols tenirlas sempre per fermas, y agradables, sino també, que en ellas no se ha fet frau, ni perjuduci algun al Sor. dominical dalt individuat. Y confessam los dos contrahents quadar advertits per lo avall escrit notari que de la present escriptura se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis dias proxims per los fins y efectes expressats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmam esta escriptura em dita ciutat de Barcelona en los dia, mes, y any sobre notats. Essent presents per testimonis Ramon Soler y Joan Aleu los dos escrivents en Barcelona residents. Y jo lo infrit notari dono fe coneixer a dits ors. Contrahents, y que firmaren de sas proprias mans.
Joseph Costa tirador de or, Baltasar Bacardí y Clavell, En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.