Saga Bacardí
00312
COMPRA DE TIERRAS EN SANS DE JOSE BROS HACIA BALTASAR DE BACARDI Y CLAVELL


En la ciutat de Barcelona als vint y sis dias del mes de Mars del any del Naixement del Sor. De mil set cents vuytanta y tres.
En nom de Deu: Sia a tots manifest: Com jo Joseph Bros y Montserrat sastre ciutada de Barcelona per expedicio de alguns negocis, que al present se me ofereixen executar, per donar curs als quals no he encontrat medi mes oportu que lo de efectuar la present venda; Per tant de ma espontánea voluntat y certa ciencia per mi, y los meus hereus, y succesors vench, y per titol de venda concedeich al Magnifich Sor. Baltasar Bacardi y Clavell Sor. del poble de Pinós, y de la Quadra de Ballestan en esta ciutat domiciliat, a estas cosas present, als seus, y aquí voldra perpetuament. Tota aquella pessa de terra campa de tinguda dos mojadas una quarta, y mitja mundina, franca de prestacio de delme, que antes se encontrava ab dos pessas dividida que per los titols avall escrit tinch y possehesch en la parroquia de Sta. Maria de Sans, bisbat y territori de Barcelona. Y se te la prop designada pessa de terra per los hereus, o succesors de Joan Carrera hortola de las hortas del Portal de St. Antoni de la present ciutat a cens de vint y duas lliuras setyse sous, y tres diners moneda barcelonesa, annualment pagadoras lo dia, o festa de Sant Joan de Juny, no obstant, que ab lo avall calendat establiment se imposa de pensio vint y zinc lliuras de la mateixa moneda, respecte que ab acte rebut en poder de Sever Ferrer, y Albanell difunt notari publich real collegiat de numero de Barcelona als deu dias del mes de Setembre del any mil set cents quaranta, y dos, se reduhi aquell a las dalt ditas vint, y dos lliuras setse sous, y tres diners per haverse encontrat de menor tinguda la dalt designada pessa de terra. Del qual judicavan lo establiment, y adquisidor de la mateixa peer medi de la canacio, qual estonces ferem de ella, com en dit acte aixis se expressa. Quals hereus, o succesors de Joan Carreras las ditas cosas tenen per los hereus, o succesors del Magnifich Francisco Sembasart que ciutada honrat de Barcelona a cens de quinse lliuras barcelonesas, pagadoras lo dia, o festa de Nostra Sra. Del mes de Agost. Qui las referidas cosas tenen per los Aniversaris Comuns de la Sta. Iglesia catedral de la present ciutat, succehint a Pere Ballester ciutada de ella, y baix domini, y alou dels mateixos propdits Aniversaris, a cens de dotse sous barrcelonesos annualment pagadors lo dia de Santa Creu del mes de Maig en que va compresa, y ab ell queda compenada de decima dels fruyts resultants de la mateixa dalt individuada pessa de terra; La qual termina vuy; a solixent ab honors del Dr. En medicina Joan Caravent en la preesent ciutat populat; mitg dia ab honor de Margarida Batlle viuda de Carlos Batlle taverner de Barelona; a ponent ab lo cami nomenat la Carretera Llarga; y a tremuntana ab honors de Pau Castello pages de la parroquia de Sant Vicens de Sarriá del mateix bisbat, y territori de Barcelona. Y me especta la dalt designada pessa de terra com a hereu de Joseph Bros pages de esta ciutat difunt pare meu, per aquell instituhit ab son ultim testament que feu, y firma en poder del sobre expressat Sever Ferrer y Albanell notari als vint y un dias del mes de Setembre del any mil set cents sinquanta, y set; Al qual Joseph Bros espectava la datl designada pessa de terra en virtut de establiment de aquella, a favor de ell, y dels seus perpetuament, firmat per lo indicat Joan Carreras, ab acte rebut en poder del prop dit Sever Ferrer, y Albanell notari als setse dias del mes de Novembre del any mil set cents trenta y vuyt, firmat per raho de Sria. La qual venda fas aixis com millor dir, y entendrer sep pot, extrahent la dalt designada pessa de terra de mon domini y poder, transferint aquella en ma, y poder del indicat Magnifich Sor. Comprador, y dels seus; Prometent entregarlin pocessio corporal, real, actual, o quasi y donantli facultat peraque de la sua propria authoritat puga pendrersela, y licitament retenirsela, constituhintme en lo interim posesor per ell, volent qual en forsa de estas paraulas, y ab lo ministeri del pret se entenga dita pocessio transferida, com si realment y de fet, la hagues jo a ell personalment entregada. Cedintli aixi mateix tots los meus drets, y accions, en virtut dels quals puga tenir, y perpetuament possehir la dalt designada pessa de terra, y altrament fer, y executar en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria. Salvant sobre estas cosas los censos, y demes drets dominicals dels Sors. Sobre individuats, y lo lluhisme a ells devedor per raho del present contracte. Lo preu de la present venda son mil lliuras barcelonesas, las que confesso rebrer del prenotat Magnifich Sor. Comprador en diners comptant, en presencia del notari y testimonis avall escrits: Per lo que renunciant a la excepcio del preu no ser aixis convingut, a la lley que sube als engañats en mes de la mitat del just valor de la cosa, y a tot altre pret y lley qual favorirme pogues no sols firma apoca de las prop ditas mil lliuras barcelonesas, si que tambe dono, y cedesch al sobre referit Magnifich Señor comprador tot quant la dalt designada pessa de terra podria valer mes del preu sobredit; Prometent la present venda ferli valer, y tenir, la dalt designada pessa de terra possehir, y estarli de ferma, y legal eviccio sempre, y en qualsevol cas, ab restitucio, y esmena de danys, y gastos, sobre los quals sie dit Magnifich Sor. Comprador cregut de paraula ab lo sol jurament, sens necessitat de altre prova: Per seguretat del que obligo tots los meus bens, mobles, e immobles presents, y veniders, enunciant a qualsevol pret, y lley de mon favor, y a la que prohibeix la general renunciacio, sens precehir la especial. Y pera que totas las cosas tengan major firmesa juro espontaneament a Nostre Sor. Deu, y a sos quatre Sants Evangelis, en ma, y poder del avall escrit notari, no sols tenir los sempre per fermas y agradables, sino tambe que en ellas no se ha fet frau, ni perjudici algun als sobre individuats Sors. Dominicals, ni a sos respectius drets. Y confessam los dos contrahents quedar advertits epr lo avall escrit notari, que de la present venda se ha de pendrer la raho en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins lo termini, y per los fins, y efectes expressats en la Real Pragmática sobre esrt particular promulgada. En testimoni del que firmam los dos esta escriptura een esta ciutat de Barcelona en lo dia, mes y any sobre notats, essent presents per testimonis Joan Aleu, y Ramon Sole los dos escrivents en dita ciutat residents. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer als sobre nomenats contrahents, y que firmaren de las suas mans.
Joseph Bros y Monserrat, Baltasar Bacardi, En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.