Saga Bacardí
00313
PAGO POR LUISMO POR LA VENTA DE TIERRA ENTRE JOSE COSTA Y BALTASAR DE BACARDI Y CLAVELL ( CREU COBERTA )
.

Een la ciutat de Barcelona als vuyt dias del mes de Abril del any del Naixement del Senyor de mil set cents vuytanta y tres.
Sia a tots manifest: Com lo Rnt. Señor Dor. Pere Sanmartí Pbre., y Ror. Del Seminari Tridentino, o Collegi Episcopal de la present ciutat, y llegitim Administrador de las Rendas, y Drets de aquell, al quel (entre moltas altres) se encontra aplicat lo benefici segon, biax invocació de Sta. Maria en la collegiata Iglesia de Sta. Anna de esta mateixa present ciutat fundat, en virtut del decret hunio dels sobre mencionats beneficis fet per lo Ilustrisim Sor. Dr. Joseph Climent per la gracia de Deu, y de la Sta. Sede Apostólica bisbe de esta ciutat, y del Consell de S. M., sa data deu Setembre de mil set cents setanta y zinc, aprobat ab Real Cedula de vint, y set Agost del sub seguent any mil set cents setata y sis; Com de dita ma nominacio consta ab lletras patens emanadas de la curia del Vicariat Ecceliastich de esta mateixa present ciutat, ab lo sello del indicat Ilustrisim y Reverentisim Sor. Sellador, y per lo Rnt, Dor. Jacinto Tucó Pbre. Notari y escrivá de la prop dita curia firmadas, y certificadas, sa data lo dia trenta Octubre de mil set cents sexanta set. En dit nom firma per raho de Sria. Lo acte de venda perpetua otorgada per Joseph Costa tirador de or, ciutadá de Barcelona, a favor del Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell Señor del poble de Pinós, y de la Quadra de Ballestar, y del seus perpetuament, de una pessa de terra campa de tinguda dos mojadas poch mes o menos, situada en lo territori de la present ciutat y el lo lloch vulgarment dit Magoria, alias lo carner cerca la Creu Coberta, y los Molins de Vent que alli existiesen; Qual pessa de terra se te per lo prenotat Seminari Tridentino, o Collegi Episcopal de la present ciutat com a tenint en si apart lo dalt expressat benefici segon de Sta. Maria en dita Iglesia de Sta. Anna fundat, a cens de quatre morobatins, y mitg de valor nou sous quiscun morobatins, y mitg lo dia primer del mes de Febrer, y los restants dos morobatins lo dia primer del mes de Setembre; Los censos, lluhismes, y demes drets dominicals a dit Rnt. Sor. Dor. Pere Sanmarti Pbre. Com a Pror. y Administrador predit sempre salvos: Qui confessa haver en dit nom rebut, del referit Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell en diner comptant en presencvia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona pagant en nom, y de diners propris del mateix prop dit Magnifich Sor. Cent quaranta y tres lliuras, y quatre sous moneda barcelonesa, per lo lluhisme degut per rahó de la daalt calendada venda feta gracia del restant. En testimoni del qual firma en dit nom esta escriptura en dita ciutat de Barcelona en los dias, mes y anys sobre notats; Essent presents per testimonis Joan Aleu, y Ramon Solé los dos escrivents en dita ciutat residints. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dit Rnt. Sor. Dr. Pere Sanmarti Pbre. Y que firmá de la sua ma.
Dor. Pere Sanmartí Pbre. En dit nom de Rector. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.