Saga Bacardí
00317
PAGO DE CENSO A FAVOR DE RAFEL DE ST. JOSEPH, CURA, POR COMPRA DE TIERRAS EN SANTS POR BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona a vint y nou dias del mes de Setembre del any del Naixament del Sor. de mil set cents vuytanta y tres.
Sia a tots manifest com lo Rnt. P. Fr. Rafel de St. Joseph Religios Sacerdot y Conventual en lo Monastir o Convent de St. Joseph de P.P. Carmelitas Descalsos de la present ciutat, com a procurador per estas y altres cosas. Legitimament constituhit per lo Rnt. P.Prior y Convrent de Nostra Sra. --------Barcelona com de sa procura consta ab rebut en poder de Joan Montserrat y Ser notari publich de la propdita als set dias del mes de Juliol del any mil set cents vuytanta y tres. En dit nom firma per rahó de Señoria la escriptura de venda perpetua firmada per Joseph Bros y Montserrat sabater ciutada de Barcelona, a favor del Magnifich Sor. Balthazar Bacardí y Clavell en la present ciutat populat, de una pessa de terra campa de tinguda dos mojadas una quarta, y mitja mundina situada en la parroquia de Sta. Maria de Sans bisbat y territori de Barcelona. La que te per dit Rnts. Principals seus com a successors de Dn. Ramon Sembassart difunt ciutadá honrat de Barcelona a cens de quinse lliuras barcelonesas, annualment pagadoras lo dia de Nostra Srta. Del Mar de Agost, com tot aixi literalment consta en lo acte de dita venda rebut en poder del avalle scrit notari als vint y sis dias del mes de Mars del any prop passat de mil set cents vuytanta y tres, los censos lluhismes y demes drets dominicals al indicat rnt. P. Joseph Rafel de St. Joseph en dit nom competents sempre a ell en lo mateix nom degut per rahó de la referida vendareb al punt de dit Magnifich Sor. comprador en diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona, pagant en nom y de diners propris de aquell setyse lliuras tretse sous, y quatre diners maneda barcelonesa feta gracia del restant. En testimoni del que firma en dit nom la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes, y any sobre notats. Essent present per testimonis Agusti Colomer, y Joseph Llorella los dos escrivents en Barcelona residents. Y jo lo avall escrit notari dono fee coneixer a dit Rnt. Firmant y que se subscrigué de la sua ma.
Rnt. Rafel de Sn. Joseph en dit nom. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.