Saga Bacardí
00320
ESCRITURA DE COMPRA DE VARIAS TIERRAS DE PUJOL Y SENILLOSA, POR BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL.

Sia a tots notori: Per esta publica escriptura de venda perpetua. Que los Señors D. Joseph Fidel Pujol y Senillosa thesorer per Sa Magestat de la Renta de Salinas y ciutadá honrat de Barcelona. Per pagar y satisfer a D. Pau Pujol coixer de la thesoreria General de Exercit del present Principat de Cathaluña la quantitat de sinch mi, quatrecentas sinquanta lliuras, que dit D. Pau Pujol supli per lo Señor otorgant a compte de aquells cent settanta dos mil siscents quaranta vuit rals y tres maravedisos de velló, que lo mateix Señor otorgant, com a thesorer de Salinas havia de posar en la thesoreria general de Exercit per lo valor liquit resultant dels anys mil setcents settanta nou, fins a mil settcents vuytanta dos, segons consta per la certificació donada per D. Juan de Garcia de la Mata, contador interino de Sa Magestat en la Renta de Salinas, y sos imposits del present Principat de Cathaluña. De son grat y certa ciencia, y usant de la llicencia, decret y authoritat a ell per est efecte concedida per lo Molt Ilustre Señor pedro de Rivas del Consell de Sa Magestat, y un dels Señors Ministres del Tribunal Real de Provincia ab real decret de divuit del corrent mes de Maig en actes del notari avall escrit, per si y sos hereus, y successors, ven, y per titol de venda concedeix a D. Balthazar Bacardit comerciant ciutadá de Barcelona a est acte present, als seus, y a qui ell voldrá perpetuament.
Primo: Tota aquella pessa de terra campa ab alguns albes en ella plantats de tinguda de quatre mujadas, y mitja, en lo acte de venda de dita pesa de terra que mes avall se calendará, se digué que era solament de tinguda de quatre mujadas poch mes o menos ab tots sos drets y pertinencias universals, la qual lo Señor otorgant per los titols avall escrits, te y poseheix en lo territori de Barcelona cerca la Capella o Hermita de Nostre Señora de Port. La qual pesa de terra se te per los hereus, y successors de Rafael Ballester y Cruilles candeler de cera, ciutadá de Barcelona a cens de quinse lliuras pagadoras tots anys en lo die de Sant Joan del mes de Juny. Lo qual cens aurá de pagar en avant dit comprador a mes del preu avall escrit. Y se ha de saber, que la dita pesa de terra antes se tenia per dit Rafael Ballester, a cens de trenta dos lliuras pagadoras en dit termini, pero despues ab acte rebut en poder de Vicens Simón notari publich de número de dita ciutat, lo die vint y vuit Abril del any mil setcents trenta sis per lo mateix Rafael Ballester y Miquel Ballester pare y fill, foren venudas absoltas, y difinidas a favor de Magí Serra fuster ciutadá de Barcelona quinse lliuras en nuda percepció, de manera que sols quedaren diset lliuras de penció ab señoria mitjana, de las quals respecte que podia lluirse duas lliuras en nuda percepció, en virtut de facultat concedida ab lo establiment que lo dit Rafael Ballester y Cuilles feu de dita pesa de terra a favor de Magi Serra fuster en pdoer de Sever Pujol notari publich de número de Barcelona a vint y sis de Abril de mil setcents trenta tres ab altre acte rebut en poder de dit Sever Pujol notari publich de número de la referida ciutat als vint y vuit de Febrer de mil setcents quaranta, foren per lo mateix Rafael Ballester venudas, absoltas y difinidas las ditas duas lliuras de cens. Y per consequent lo expresat cens de trenta dos lliuras quedá reduit a las ditas quinse lliuras que percebeix lo expresat Rafael Ballester. Qui te la dita pesa de terra per los Ilustres Señors Administradors de la Casa de la Convalecencia de esta ciutat de Barcelona, com a succehint a Maria Anna Aguspi y Salabert muller del Magnifich Dr. en drets Balthasar Aguspi quin, en Barcelona domiciliat a cens de dotse lliuras barcelonesas pagadoras, tots anys en lo die, o festa de Sant Joan del mes de Juny. Y terminaba la dita pesa de terra al temps de la venda que mes avall se calendará a orient ab honor de Pau Ferrer notari de Sant Cugat del Valles; a mitgdie ab un camí real per lo qual se va desde Barcelona a la Parroquia de Sant Pere y Sant Pau del Prat; a ponent ab los hereus y successors de Magí Lorenxa; y a tremuntana ab la asequia, o corredora major, Y vui afronta a soloxent ab D. Mariano Carcer; a mitxdie ab lo mateix camí real, que va a la Parroquia del Prat; a ponent part ab la pubilla Serra, y part ab honors de Carreras; y a tremuntana ab la dita asequia o corredora major.
Item, Secundo: Tota aquella pesa de terra campa de tinguda de dos mojadas, y tres quartas encaraque en lo acte de venda, que mes avall se calendará se digué que era de dos mijadas, y mitja poch mes o menos, que lo Señor otorgant per los titols avall escrits te y poseeix en la Parroquia de Santa Maria de Sans territori de Barcelona. La qual se te junt ab altre pesa de terra campa de tinguda de mitja mujada situada en lo lloch anomenat “Lo Pont Gros” per los Rnts Pbre. Prio y Convent de Nostra Señora del Bonsucces de esta ciutat, com a succehint als hereus, y successors de Elisabet Jover muller de Miquel Jover comerciant de esta ciutat, baix domini y alou de dits Rnts. Pbs. Prior y Convent a cens de sis diners pagadors tots anys lo die nou del mes de Mars. Y terminaba dita pesa de terra al temps de la venda, que mes avall se calendará a orient ab honors dels hereus y successors del Magnifich Francisc Sambarart ciutadá honrat de Barcelona; a mitgdie ab honor dels hereus, y successors de Pau Llanas botiguer de paños, y part ab honor de Joseph Castelló pagés de la Parroquia de Sarriá; a ponent ab los hereus y successors de Simón Canet mercader de Barcelona mediant un camí publich; y a tremuntana part ab honor de D. Juan de Navell, y part ab honor dels hereus, y successors de Francisco Anglí pagés de Sarriá, mediant un camí anomenat del “Pont Gros”, y vuy afronta a solixent, ab Joseph Sala y Pares manguiter, ciutadá de Barcelona; a mitxdia part ab Joseph Castelló de Sarriá part ab lo Dr. Carabent, y part ab D. Balthasar Bacardí comprador; a ponent ab los hereus de Simón Canet mediant lo camí anomenat Carretera Llarga; y a tremuntana part ab D. Carlos de Aseon Compte de Potau y part ab lo camí anomenat del Pont Gros.
Item, tercio y finalment: Tota aquella altre pesa de terra campa de tinguda de sinch quartas poch mes o menos, que lo mateix Señor otorgant per los titols infrascrits, y per pur, lliuras y franch alou y franca de decima y primicia te, y poseheix en la sobredita Parroquia de Santa Maria de Sans, y en lo lloch antiguament dit “Los Alous del Hivern”. Y terminaba dita pesa de terra al temps de la venda qui mes avall se calendará a orient ab los hereus y successors de Pau Bosch Menesdes ciutadá de Barcelona; a mitxdie ab honors dels hereus y successors de Jacintho Canet pagés de la Parroquia de Sarriá; a ponent ab honor dels hereus y successors de Francisco Llunell notari publich de Barcelona mediant una asequia; y a tremuntana ab honor dels mateixos hereus y successors de Francisco Llunell. Y vuy afronta a solixent ab Serafina Costa; a mitxdie ab los hereus y successors de dit Jacintho Canet; a ponent ab honors de D. Felip de Ortiz mediant dita asequia; y a tremuntana ab la mateixa Serafina Costa. Y pertaían, y espectaban ditas pesas de terra al Señor otorgant com a hereu universal de D. Joan Bautista Pujol y Senillosa ciutaá de Barcelona per est elegit, y anomenat ab son ultim y valido testament, que feu y firua en poder de Joan Olsina y Cabanes notari publich de número de dita ciutat als sis de Maig de mil setcents seixanta sinch, y de Da. Maria Antonia Pujol sa mare per esta elegit, y anomenat, ab son ultim y valido testament que entregá clos a dit Joan Olsina y Cabanes als sis de Mars de mil setcents seixanta y hu, y publicat a hu de Maig de mil setcents seixanta sinch. Als quals pertañian y aspectaban, esto es, la pesa de terra en primer lloch designada a la dita Da. Maria Antonia Pujol y Senillosa per titol de venda perpetua feta a son favor per Magí Serra jove fuster, y Francesch Serra jove fuster pare y fill, ciutadans de Barcelona ab acte rebut en poder de dit Sever Pujol notari publich de la mateixa als setse de Juriol de mil setcents trenta nou. La qual venda se troba firmada per rahó de Señoria. Y las ditas pesas desitnadas en segon, y ters lloch pertañian y aspectaban al dit Señor D. Joan Baptista Pujol per titol de venda perpetu afeta a son favor per Anton Duran y Feu adroguer, ciutadá de Barcelona ab acte rebut en poder de Juan Baptita Casals notari publich de la mateixa a catorse de Juny de mil setcents quaranta vuit, la qual se troba firmada per rahó de Señoria. La qual venda fa aixi com millor dir y entendrer se pot, estrahent las ditas cosas de son poder, posant aquellas en ma, y poder y domini de dit comprador, y dels seus. Prometent entregarli poseció de ditas cosas ab facultat que de sa propria authoritat se la puga pendrer, y ab clausula de constitut, cesió y mandato de tots drets y accions, pera que puga usar de ells contra qualsevols personas, judicial y extrajudicialment, com millor li convinga. Constituhintlo per est efecte son procurador com en cosa propria. Salvos sobre las pesas de terra designadas en primer, y segon lloch los censos, lluhismes y demes drets corresponents als Señors per los quals respectivament se tenen. Y salvo també lo lluhisme a ells competent per rahó de la present venda. La clausula emperó de lluisme acostumada posar en los instruments de venda, y altres alienacións, que se fan de hotas y proprietats que se tenen per ecclesiatic en la ciutat, y termino de Barcelona, no se incerta respecte que la pesa de terra designada en primer lloch, se te per la casa de Convalecencia del Hospital General de esta ciutat, succehint a aixo a dita maria Anna Aguspí. La qual era laica despues de la sentencia arbitral entre los Ecclesiastich y Ciutadans de Barcelona promulgada sobre lluhismes ni tampoch se continua dita casula en quant a la pesa de terra en segon lloch designada respecte que com se ha dit los Rnts. P. Pr. Y Convent del Bonsucces succehint en aixo a dita Elisabet Jover, la qual era laica despues de la promunciació de dita sentencia per lo que aixs dits Rnts. P. Pr y Convent, com los Ilustres y Rnts. Señors de la Convelecencia, no devien percivir de lluhisme per rahó de la present venda sino lo que se acostuma donar, als lahichs, com es la decima part tant solament. Lo preu de la present venda es sinch mil quatrecentas sinquanta lliuras moneda barcelonesa, las quals se retinga dit comrpador a efecte de pagarlas al acrehedor anomenat en lo preludi de la present venda del qual al temps de la paga cobre apoca y cesíó pera defensar la present venda, y també pera recobrar dita quantitat en cas de evicció, volent que feta dita paga succeesca dit comprador en lo lloch, y dret del acrehedor dalt anomenat, y li competescan las mateixas prioritats de temps, milloria de dret, y altres prerrogativas que ara lo competeixen y que li competirian sino li fes satisfeta dita quantitat constituhintlo per est efecte son procurador com en cosa propria. Y aixis renunciant a la excepció del preu no ser aixis convintut a la lley ultra dimidium, y a altre qualsevol dret de son favor, dona y cedeix a dit comprador tot lo mes que podrian valer las cosas venudas. Prometent que ditas cosas li fará tenir, y posehir, y lo estará de ferma y legal evicció tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de danys, y costas. Per lo que obliga tots sos bens y drets, mobles e immobles, haguts y per haver. Renunciant a tit y qualsevol dret, y lley que afavorirlo puga, y a la que prohiveix la general renunciació, sens que preseesca o se subseguesca la especial. Y per major seguretat de ditas cosas jura a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis, que las ditas cosas cumplirá, y que contra ellas no fará, ni vindrá en temps algun. Com també jura segons la constitució de Atomso que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors dominicals, ni de sos drets. Y lo dit D. Balthasar Becardit a est acte present accepta la antecedent venda. Y una y altre de ditas parts, confesan quedar advertdias per lo ntoari avall escrit que del present acte se ha de pendrer la rahó en o ofici de hipothecas de esta ciutat, en os sis dias seguents al de la fecha, pues sens que preceesca esta circunstancia, no ha de fer fee contra las hipothecas, ni usar judicialment pera perseguirlas en virtut de lo manat per Sa Magestat ab sa Real Pracmatica de hipothecas. En testimoni del que aixis ho otorgan, y firman los contrahents als quals jo lo notari avall escrit fas fee coneixer. En la ciutat de Barcelona a vint dias del mes de Maig del any contat del Naixament del Señor mil setcents vuytanta, quatre. Essent presents per testimonis Juan Bautista Maymó y Soriano practicant lo art de notaria y Thomas Fages comerciant en Barcelona havitants.
Item: Lo dit D. Joseph Fidel Pujol y Senillosa venedor predit. De son grat y certa ciencia firma apoca a favor del expresat D. Balthasar Bacardít comprador, de ditas sinch mil quatrecentas sinquanta lliuras que son lo preu de la antecedent venda. Lo modo de la paga de ditas sinch mil quatrecentas sinquanta lliuras es que de voluntat del otorgant se las reté dit comprador a efecte de patarlas al acrehedor anomenat en lo preludi de la antecedent venda. Y aixi renunciant a la excepció del diner no rebut, y a tot, y qualsevol altre dret, y lley, de son favor firma la present apoca, ab la mateixa advertencia de hipothecas. Essent presents per testimonis los sobredits Juan Bautista Maymó y Soriano y Thomas Fages en dita ciutat habitants.
Joseph Fidel Pujol y Senillosa, Baltazar Bacardí y Clavell, Francisco Mas.