Saga Bacardí
00322
ESCRITURA DE ESTABLECIMIENTO DE TERRENO PARA INDIANAS, ENTRE TOMBA Y SU CUÑADO BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL.

Sia a tots notori. Per esta publica escriptura de establiment. Que D. Balthasar Bacardí y Clavell comerciant ciutadá de Barcelona. Pera millorar, y no en manera alguna deteriorar. De son grat y certa ciencia per ell, y sos hereus, y successors qualsevols que sian estableix, y en emphiteusim concedeix a Anton Tomba y Roca comerciant, ciutadá de Barcelona, present y aball acceptant, als seus, y a qui ell voldrá perpetuament abils, emperó, y capaces de alienar tota aquella pesa de terra campa ab alguns albas blanchs en ella plantats de tinguda de quatre mujadas y tres quartas encaraque en lo acte de venda que mes avall se calendará se digta que es solament de tinguda de quatre mujadas y mitja ab tots los drets, y pertinencias universals, de la mateixa, la qual lo Señor otorgant per los titols avall escrits te, y posseeix en lo territori de Barcelona, cerca la Capella o Hermita de Nostra Señora de Port. La qual pesa de terra, se te per los hereus y successors de Rafael Ballester y Cruhilles candeler de cera ciutadá de Barcelona a cens de quinse lliuras pagadoras tots anys en lo dia de Sant Juan del mes de Juny, lo qual cens aurá de pagar en avant dit adquisidor, y los dits hereus, y successors de dit Rafael Ballester tenen la dita pesa de terra per lo Ilustre Señor Administrador de la Casa de la Convalecencia de esta ciutat de Barcelona com a succehint a Maria Anna Aguspi y Salabert, muller del Magnifich Dr. en drets Balthasar Aguspi quona en Barcelona domiciliat a cens de dotse lliuras barcelonesas pagadoras tots anys en lo die o festa de Sant Joan del mes de Juny. Y se ha de saber, que la dita pesa de terra antes se tenia per dit Rafael Ballester a cens de trenta dos lliuras pagadoras en dit termini, pero despues per lo mateix Rafael Ballester y Miquel Ballester pare y fill, ab acte rebut en poder de Vicens Simón notari publich de número de dita ciutat de Barcelona, lo die vint y vuit de Abril del any mil setcents trenta sis foren venudas, absoltas, y difinidas a favor de Magí Serra fuster de dita ciutat quinse lliuras en nuda percepció, de manera que sols quedaren diset lliuras de penció ab señoria mitjana, de las quals respecte que en virtut de facultat concedida ab lo establiment, que lo dit Rafael Ballester, y Cruilles feu de dita pesa de terra a favor del expressat Magí Serra en poder de Sever Pujol notari publich de número de Barcelona a vint y sis de Abril de mil setcents trenta tres. Lo mateix Rafael Ballester vené, absolgué, y difinó las ditas duas lliuras de cens ab altre acte rebut en poder de dit Sever Pujol als vint y vuit de Febrer de mil setcents quaranta y per conseguent lo expresat cens de trenta dos lliuras queda reduir a las ditas quinse lliuras. Y termina la dita pessa de terra a orient ab D. Mariano de Carcer en esta ciutat de Barcelona domiciliat; a mitgdie ab lo camí real per lo qual se va desde Barcelona a la Parroquia de Sant Pere y Sant Pau del Prat; a ponent part ab honor de la pubilla Serra, y part ab honor de T. Carreras; y a tremuntana ab la asequia o corredora major. Y pertany, y aspecta dita pesa de terra al Señor otorgant en virtut de venda perpetua feta a son favor per lo Señor D. Joseph Fidel Pujol y Senillosa ciutadá honrat de Barcelona ab acte rebut en poder del notari avall escrit als vint dias del mes de Maig procxim passat. Lo qual establiment fa lo Señor otorgant com millor en dret tinga lloch baix los pactes y condicions seguents.
Que dit Señor adquisidor dega millorar dita pesa de terra, y no puga en manera alguna deteriorarla, y per lo cens de ella, y milloras fahedoras li dega prestar tots anys lo die de Sant Joan del mes de Juny la quantitat de cent quaranta sis lliuras deu sous ab Señoria mitjana, comensant a pagar dit cens de cent quaranta sis lliuras deu sous, lo referit die de Sant Joan del mes de Juny del any proxim vinent mil setcents vuitanta sinch, y aixis consecutivament los demes anys en semblant die. Lo qual cens en virtut de facultat que lo Señor estabilient dona y concedeix a dit Señor adquisidor puga lluir la quantitat de cent quaranta quatre lliuras per lo preu de quatre mil y vuit centas lliuras moneda barcelonesa dins lo ternini de deu anys del dia present en avant contadors ab una sola paga y no altrement quedant las restants duas lliuras deu sous de penció ab Señoria mitjana a favor del Señor estabilient y dels seus, lo qual promet a dit Señor adquisidor, y a sos successors que venint lo cas de dita lluhició firmará, o los seus firmaran venda, y absolució de la part de dit annuo cens.
Que dit Señor adquisidor a mes del cens sobre imposat hage de pagar las ditas quinse lliuras de cens a que está subjecte dita pesa de terra als Señors dalt expresats, y en lo plaso sobre referit. Que dit Señor adquisidor hage de pagar lo catastro corresponent a dita pesa de terra del dia present en avant.
Que en atenció que dit Señor adquisidor vol dita pesa de terra per ferme prat de indiana, no hi puga posar pedras de minguna especie per alsarla si sols terra, arena o ruhinas.
Que en quant al us de la aygua de la asequia o corredora major que pasa contigua a la dita pesa de terra, no entén lo Señor otorgant estar de evicció al Señor adquisidor concedintli solament tots los drets y facultats que li competescan sobre la mateixa.
Que en lo cas de estar compresa la dita pesa de terra en la causa, que está pendent sobre lo delme del Port, y en lo de que se perdés dita causa, vinga a carrech de dit Señor adquisidor lo pagar lo delme que tal vegada dega correspondrerse de la expresada pesa de terra de lo dia present en avant, y aixi mateix los quatre o sis sous per mojada que se pagan annualment per seguir la defensa de dita causa.
Que lo Señor otorgant, no enten estar de evicció per rahó de una causa molt antigua que hi la pendent ab Sa Magestat sobre lo domini directe de totas las terras, que se pretenen compresas dintre lo terme del Castell de Port.
Que en cas que dit adquisidor, o los seus volguesen deixar, o retir la sobredita pesa de terra,d egan deixar en ella las milloras que hi hagen fet, com no sien calderas, o altres utencilis semblants sens que pugan pretendrer cosa alguna per rahó de ditas milloras.
Y finalment, que hage de entregar dit Señor adquisidor a sas costas, dins lo termini de un mes al Señor estabilient una copia authentica de est acte, registrat en lo ofici de hipothecas.
Y que dit adquisidor, y los sus no pugan proclamar en dita pesa de terra altre Señor que los sobredits, al estabilient, y als seus, puga emperó pasats trenta dias de la fadiga vendrer, establir, o altrement alienar la referida pesa de terra, salvos los censos, y demes drets dels Señors dominicals dalt expresats y lo sobre imposat, com y lo lluisme devedor per rahó del present establiment, y los que en avant se deuran. La entada de est establiment, es noucentas setanta sinch lliuras moneda barcelonesa las quals confesa rebrer lo Señor estabilient per real y efectiva entrega en diner contat a presencia del notari, y testimonis avall escrits. Y aixis renunciant a la excepció de la cosa no ser aixis convinguda, y a tot altre dret y lley de son favor, dona lo que mes podia valer, la terra establerta del cens y entrada sobredits. Prometent a dit adquisidor, junt ab sas milloras ferli tenir, y possehir dita pesa de terra, y estarli de ferma, y legal evicció y llegitima defensa en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena dels dañs y gastos, que pr lo referit se li seguescan. Y per cumplir ditas cosas obliga tots sos bens mobles e immobles, drets, y accions presents y veniders. Renunciant a qualsevol dret, y lley que afavorirlo puga y a la que prohibeix la general renunciació sens presehir o subseguirse la especial. Y present lo dit Señor Anton Tomba y Roca aprobant las ditas cosas, y acceptant lo present establiment ab los pactes sobre continuats, als quals expresament consent. De sa espontanea voluntat y certa ciencia promet a dit Señor D. Balthasar Bacardí y Clavell, estailient, y a sos successors que cumplirá puntualment los referits pactes, que pagará tots anys lo cens sobre imposat de ditas cent quaranta sis lliuras deu sous en lo die señalat, y que observará tot lo que queda espitulat y demes que vinga a son carrech sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador y ab restitució y esmena de danys, perjudicis y costas. Y per cumplir ditas cosas especialment obliga e hipotheca la mateixa pesa de terra a ell establerta, eo lo dret emphiteutich que li competeix sobra la mateixa. Y generalment sens perjudici de dita hipotheca, obliga tots sos bens, y drets, mobles, e immobles, haguts y per haver. Renunciant a la lley que diu, que primer se hage de executar la cosa especial que la generalment obligada, y a la que prevé que quant lo acrehedor pot satisferse de la especial hipotheca, no ha de executar altre cosa, y a tot altre dret, y lley de son favor, y a la que prohiveis la general renunciació sens presehir, o subseguirse la especial. Y per pacte a son propi for y domicili, sobmetentse al del Ilustre Señor Corregidor de esta ciutat, o de altre qualsevol superior secular, ab facultat de variar de judici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de qualsevol de dits tribunals. Per lo que obliga tant solament per pacte convingut entre ditas parts tots sos bens, y drets mobbles, e immobbles, haguts y per haver, ab la constitució de procurador a un dels notaris jurats de dita curia, pera firmar dita escriptura de ters en dia no feriat, y respecte de ser lo present lo tercer de Pasqua del Esperit Sant. Y per major seguretat de ditas cosas dits Señors estabilient, y adquisidor espontaneament juran tenirlas sempre per fermas, y agadables, y no contravenir en ellas per alguna causa, o rahó, y no menos juran segons la constitució de Monsó, que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors dominicals per qui se te dita pesa de terra, ni de sos drets. Y confesan quedar advertits, per lo notari avall escrit que del present acte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipothecas de esta ciutat en los sis dias seguents al de la fecha, pues sens que pressenca esta circunstancia, no ha de fer fee contra las hipothecas, no usar judicialment pera perseguirlas, en virtut de lo manat per Sa Magestat ab sa ultima Real Pragmatica de hipothecas. En testimoni del que aixis ho firman los contrahents als quals jo lo notari avall escrit fas fee coneixer. En la ciutat de Barcelona al primer dia del mes de Juny del any contat del Naixament del Señor mil setcents vuitanta quatre. Essent presents per testimonis Joseph Quintana, Joan Vautyista maymó, y Soriano practicants lo art de notaria en dita ciuta havitants.
Baltasar Bacardí y Clavell, Anton Tomba Roca, Ante mi Francisco Mas.