Saga Bacardí
00323
ESCRITURA DE LUISMO HACIA BALLESTER, POR ESTABLECIMIENTO HACIA TOMBA POR BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL.

Sia a tots notori: Que Miquel Vallester y Rafat candeler de cera, ciutadá de Barcelona. De son grat y certa ciencia firma per rahó de Señoria en quant a son interes, lo acte de establiment fet, y firmat, per D. Balthasar Bacardí y Clavell comerciant de la present ciutat, a favor de Anton Tomba, y Roca comerciant de dita ciutat de tota aquella pesa de terra campa de tinguda de quatre mojadas, y tres quartas, situada en lo territori de Barcelona prop la Capella, o Hermita de Nostre Señora de Port, segons llargament consta en dit acte de establiment revut en poder del notari infrit, lo die primer de Juny del present any. La qual pesa de terra se te en domini mitjá dels hereus, y successors de dit Ballester. Los censos, y lluismes deguts y no pagats, y demes drets dominicals a dit Señor sempre salvos. Per la qual firma eo per lo lluisme a ell degut per rahó de dit establiment confesa rebrer de dit Anton Tomba y Roca en diner contat realment y de fet, a presencia del notari y testimonis avall escrits cent seixanta vuit lliuras, quinse sous esto es, quaranta vuit lliuras quinse sous per rahó del lluisme corresponent a las nouventas setanta sinch lliuras de entrada, feta gracia del restant, y las demes cent y vint lliuras per la mitat del lluisme corresponent a la facultat de lluis y quitar cent quaranta quatre lliuras del cens imposat, ab dit establiment, respecte de haverse convingut lo otorgant, y lo dit Señor Anton Tomba, en que la altre mitat del lluhisme deuria pagarse fins y atant que se hage verificat a efectiva lluhició de dit cens. En lo qual cas fará com fá ab lo present la gracia de la tercera part del lluisme corresponent a la mitat de dita lluhició. La qual firma fa, en la ciutat de Barcelona a setse dias del mes de Juliol del any contat del Naixament del Señor mil setcents vuitanta quatre. Essent presents per testimonis Joseph Quintana y Juan Bautista Maymó y Soriano practicants lo art de notaria en dita ciutat havitants. Y dit otorgant la qual jo lo notari infrascrit fas fee coneixer ho firma d esa ma de que fas fee.
Miquel Ballester y Rafart, Ante mi Francisco Mas.