Saga Bacardí
00324
ESCRITURA POR SEÑORIA HACIA LA CASA DE LA CONVALECENCIA, POR ESTABLECIMIENTO ENTRE TOMBA Y BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL.

Sia a tots notori: Com los Molt Ilustres Señors D. Jaume Roig Pbre. Y Canonge de la Santa Iglesia de la present ciutat de Barcelona, D. Mariano Pou Pbre. Y Canonge de dita Santa Iglesia, D. Francisco de Novell Regidor perpetuo de esta dita ciutat, administrador (junt ab D. Domingo Felix de Mora, Marqués de Llió també Regidor perpetuo de la present ciutat de est acte ausent) del Hospital General de Santa Creu de ella. Lo Rnt. Joseph Sagarra Pbre. Y Prior del mateix Hospital, y lo Rnt. P. M. Fr. Albert Molas Pbre. Pr. Moer del Rt. P.M.Fr. Joseph Bosch del Convent de Nostra Señora del Carme de esta dita ciutat. En dits noms de administradors y procuradors (junt ab lo Magnifich Señor Anton Pongem ciutadá honrat de Bardelona, y obrer ciutadá de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de ella de est acte també ausent) de la casa y hospital de Convalecencia de esta dita ciutat. En dit nom de administradors per lo respectiu al interes de dita casa de convalecencia firman per rahó de Señoria lo acte de establiment perpetuament fet y firmat, per Balthasar Bacardí y Clavell comerciant de la present ciutat a favor de Anton Tomba, y Roca també comerciant de ella, de tota aquella pesa de terra, campa, ab alguns albas blanchs en ella plantats, de tinguda de quatre mojadas, y tres quartas situada en lo territori de Barcelona, y cerca la Capella o Hermita de Nostra Señora de Port, llargament designada y confrontada en dit acte de establiment rebut en poder de Francisco Mas notari publich real colegiat de número de Barcelona al primer de Juny procxim passat. Salvats los censos, lluismes, y demes drets a dita Convalecencia tal vegada deguts, y no satisfets. Confessant los mateixos Ilustres Señors Administradors haver rebut per lo lluisme tocant a dita casa de Convalecenciaa per rahó del sobrecalendat establiment la quantitat de sinquanta sis lliuras, y sinch sous moneda barcelonesa, en diner contat realment y de fet a sas voluntats feta gracia del restant, es a saber setse lliuras sinch sous per rahó del lluisme corresponent a las noucentas setanta y sinch lliuras de entrada de dit establiment, y las demes quaranta lliuras per la mitat del lluisme corresponent a la facultat de lluir y quitar cent quaranta quatre lliuras del cens imposat ab lo mateix acte de establiment respecte de haverse convingut que la altre mitat del lluisme, no deurá pagarse fins, y atant, que se hage veridicat la efectiva lluhició de dita part de cens en lo qual cas farán com fan dits Ilustres Señors Administradors ab lo present la gracia de la tercera part del lluhisme corresponent, a la dita lluició. La qual firma fan en los expresats noms los referits Ilustres Señors Administradors (als quals jo lo infrascrit notari fas fee coneixer) en esta dita ciutat de Barcelona als vint y vuit dias del mes de Octubre del any mil setcents vuitanta quatre. Essent presents per testimonis Joseph Viñals, y Gayetano Teixidor escrivents en Barcelona residints.
Dr. Jaume Roig Administrador, Dr. Francisco de Novell Administrador, Dr. Mariano Pou Administrador, Joseph Sagarra Pbre. Pr., Franc Jaume Molas Pr. Del Carmen Administrador, En poder de Vicens Gibert notari publich de número de Barcelona, y escribá major de dita casa de Convalecencia, intervenint en estas cosas, com a son substitut jo Anton Viñals y Ribas notari del mateix número. De praecedenti Domini ratione firma fidem facio Antonius Viñals et Rivas notario publico de número de Barcelona, uti substitutus supradicti Vincentii Gibert aliu negotius ocupati.