Saga Bacardí
00325
PAGO DE CENSOS DE LA COMPRA DE DOS MOJADAS UNA CUARTA Y MEDIA MUNDINA DE LOS CARMELITAS DESCALZOS DE VILANOVA Y LA GELTRÚ, POR BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL
.
En la ciutat de Barcelona als dos dias del mes de Juliol del any del Naixament del Sor. de mil set cents vuitanta y quatre.
Sia a tots manifest com jo Baltasar Bacardí y Clavell Sor. del Poble de Pinós, y de la Quadra de Ballestar, en la present ciutat domiciliat, mediant la jurament que avall prestaré. De ma espontanea voluntad y certa ciencia confesso y en veritat regonech al Rt. P. Prior y Convent de Nostra Señora de los Dolors del ordre de P.P. Carmelitas Descalsos de la vila de Vilanova de Cubillas bisbat de Barcelona encara que ausent, present per lo mateix Rt. P. Prior y Convent lo avall escrit notari com a publica persona. Que en virtud de venda perpetua a mon favor firmada en poder del infrit notari als vint y sis dias del mes de Mars del any prop pasat de mil set cents vuitanta y tres, per Joseph Bros y Montserrat sabater ciutadá de Barcelona, tinch y posehesch. Tota aquella pessa de terrra campa, de tingada dos mojadas una quarta, y mitja mundana francas de la prestació de denme, que antes se encontraba en dos pessas divididas en la parroquia de Sta. Maria de Sans, tambe bisbat y territori de Barcelona. Y se te la dita pessa de terra per los hereus, o successors de Joan Carreras hortolá de las hortas del Portal de St. Antoni de la present ciutat, a cens de vint y dos lliuras setse sous, y tres diners moneda barcelonesa annualment pagadoras lo dia, o festa de St. Joan del mes de Juny, no obstant que ab lo avall calendat establiment se imposá de pensió vint y sinch lliuras de la mateixa moneda respecte que ab acte rebut en poder de Sever Ferrer y Albanell qual notari publich Real collegiat del numero de esta ciutat, als deu dias del mes de Setembre del any mil set cents quaranta y dos se reduhí aquell a las dalt ditas vint y dos lliuras setse sous, y tres diners per haverse encontrat de menor tingada la sobre designada pessa de terra del que se judicá a temps de otorgarse lo establiment ab que se imposá lo referit cens, com aixis en dit acte se esposa. Quals hereus o successors de Joan Carreras las ditas cosas tenen per dit Rt. P. Prior y Convent, com a successors als hereus y soccessors del Magnifich Francisco Sambassart qual ciutadá honrat de Barcelona a cens de quinse lliuras barcelonesas, pagadoras annualment lo dia o festa de Nostra Señora del mes de Agost. Qui las referidas cosas tenen per los aniversaris comuns de la Sa. Iglesia Catedral de la present ciutat succehint a Pere Vallseca ciutadá de ella, y baix domini y alou dels mateixos proa dits aniversaris a cens de dotse sous barcelonesos tots anys pagadors lo dia de Sta. Creu del mes de Maig, en que va compresa, y ab ell queda compensada la decima dels fruyts resultant de la mateixa propdesignada pessa de terra. Lo qual termina vuy a solixent ab honors del Dr. en medicina Joan Caravent en la present ciutat popular; a mitg dia ab honors de Margarida Batlle viuda de Carlos Batlle qual taverner ciutadá de Barcelona; a ponent ab lo camí nomenat la Carretera llarga; y a tremuntana ab honors de Pau Castelló pages de la parroquia de St. Vicens de Sarriá del mateix bisbat y territori de Barcelona Y asserech y juro a Deu Nostre Sor. y a sos quatre Sts. Evangelis en poder del avall escrit notari que totas las ditas cosas son veritat. Y en fe y testimoni de ellas firmo la present escriptura en esta ciutat de Barleona en los dia, mes, y any sobre notats. Essent present per testimonis Dr. Antón Tapia director general de la provisió de hospital y utencilis per la tropa de sa Real MAgestat en est principal de Cataluña, y Ramon Simon escrivent los dos en la present ciutat residints. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dit Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell y que firmá de la sua propria ma.
Baltaza Bacardí y Clavell. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.