Saga Bacardí
00327
PAGO DE LUISMO Y SEÑORIA POR VENTA DE TIERRAS EN SANS COMPRADAS A JOSÉ BROS Y MONSERRAT POR BALTASAR BACRDÍY CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona als vint y vuit dias del mes de Agost del any del Naixament del Sor. de mil set cents vuitanta y quatre.
Sia a tots manifest com jo Eularia Caravent viuda de Salvador Caravent hortolá de las hortas del Portal de St. Antoni de la present ciutat, y sucesora a Juan Carrera, tambe hortolá de ditas hortas, en quant a cens en Señoria mitjana de pensió en lo temps de sa imposició vint y sinch lliuras moneda barcelonesa, y después per lo mateix Joan Carreras reduhít a vint y dos lliuras setse sous y tres diners de la mateixa moneda, com aixis se expressa individualment en la avall calendada venda, en virtut de llegat que del propdit cens per lo temps de la mia vida natural tantsolament, feu a mon favor lo indicat Juan Carreras, ab son ultim testament que feu y ordená en poder de Aleix Clarament difunt notari publich real collegiat del numero de la present ciutat als quinse dias del mes de Juliol del any mil set cents trenta y nou qual seguit lo obit del referit Joan Carreras fou per lo mateix propdit notari publicat lo dia trenta del mes de Mars del any mil set cent quaranta y quatre. En dit nom firmo per rahó de Señoria la escriptura de venda perpetua firmada per Joseph Bros y Monserrat sabater cutadá de Barcelona a favor del Magnifich Sor. Balthazar Bacardí y Clavell en la present ciutat populat, de una pessa de terra campa de tingua dos mojadas una quarta y mitja mundina situada en la parroquia de Sa. Maria de Sans bisbat y territori de Barcelona llagament designada y cofrontada en lo acte de venda rebut en poder del avall escrit notari als vint y sis dias del mes de Mars del any mil set cent vuitanta y tres. Los censos, lluhismes, y demes drets dominicals a mi en dit nom competents sempre salvos. Confessant que per lo lluhisme a mi degut per rahó de la referida venda rebo de dit Magnifich Sor. comprador en diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits, per mans de terceras personas, pagant en nom y de diner propis de aquell treta y tres lliuras sis sous y vuitdiners de la referida moneda,feta gracia del restant. En testimoni del que firmo la present escriptura en esta ciutat de Barcelon en los dia, mes, y any sobre notats. Essent presents per testimoni Felix Sagrastáy Pallarés pages ciutadá de Barcelona y Ramon Simon escrivent en ella resident. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dita Sa. Eularia Caravent viuda y que per dir no saber de escriurer que firma per ella de son consentimt Ramon imon tetimoni predit.
Per dita Eularia Caravent y de son consentient firmo jo Ramon Simon testimoni predit. En poder de mi dor. Carlos Carbonell notari: