Saga Bacardí
00329
ESCRITURA DE LUISMO HACIA EL HOSPITAL DE SANTA CRUZ, POR VENTA DE PUJOL Y SENILLOSA HACIA BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL.


Sia a tots notori. Com los Molt Ilustres Señors D. Domingo Felix de Mora Maqués de Llió Regidor Perpetuo de la present ciutat de Barcelona. D. Mariano Pou Pbre. Y Canonge de la Santa Iglesia de ella, y D. Francisco de Novell també Regidor perpetuo de esta dita ciutat, Administradors del Hospital de Santa Creu de ella, lo Rnt. Joseph Sagarra Prebere y Prior del mateix Hospital, y lo Rnt. P. M.F. Albert Molas Prior per mort del Rnt. P.M.F. Joseph Bosch del Convent de Nostra Señora del Carme de esta dita ciutat. En dits noms de Administradors (junt ab lo Ilustre Señor D. Jaume Pbre. Y Canonge de dita Santa Iglesia, y lo Magnifich Señor Anton Pongem ciutadá honrat de Barcelona de est acte ausent) de la casa y Hospital de Convalecencia de esta dita ciutat, en dit nm, de Administradors, Per lo respectiu al interes de dita casa de Convalecencia, firman per rahó de Señoria lo acte de venda perpetuament feta, y firmada per lo Señor D. Joseph Fidel Pujol y Senillosa, thesorer per Sa Magestat de las Rentas de Salinas, y Ciutadá honrat de Barcelona, a favor de Balthasar Bacardí comerciant de lella (entre altres cosas) de tota aquella pesa de terra campa ab alguns albar en ella plantats de tinguda de quatre mojadas y mitja, ab tots sos drets, y pertinencias universals situada en lo territori de Barcelona cerca la Capella, o Hermita de Nostra Señora de Port llargament designada, y confrintada en lo acte de dita venda rebut en pdoer de Francisco Mas notari publich Real collegiat de número de Barcelona als vint de Maig prop pasat. Salvats los censos, lluismes, y demes drets a dita Convalecencia tal vegada deguts, y no satisfets. Confesant los mateixos Ilustres Señors Administradors haver rebut per lo lluhisme tocant a dita casa de Convalecencia, per rahó de dita venda quaranta quatre lliutas, tre sous y quatre iners moneda barcelonesa, en diner comptat, realment y de fet a sas voluntats feta graci del restant. La qual firma fan en los expressats noms los referits Señors (als quals jo lo infrascrit notari dono fee coneixer) en esta ciutat de Barcelona als tres dias del mes de Setembre del any mil setcents vuitanta y quatre. Essent presents per testimonis Ramon Tos y Cayetano Teixidor y Matheu escribents en esta ciutat residints.
Lo Marqués de Llió Administrador, D. Mariano Pou Administrador, Francesch Novell, Joseph Sagarra Pbre. y Prior Administrador, Fr. Albert Molas Prior, En poder de Vicens Gibert notari publich de número de Barcelona y escribá major de dita casa de Covalecencia, intervenint en esta cosa com a son substitut Anton Viñas y Ribas notari publich del mateix número. De praecedenti dominis ratione firma aliena manu scripta fide pro Antonius Viñals et Ribas notario publico de número Barcinonae utis cetitus supra dicti Vincentis Gibert aliis negocis ocupati haec propria scribens mani.