Saga Bacardí
00330
CAPITULOS MATRIMONIALES DE FRANCISCA DE BACARDI Y TOMBA CON BRUNO VIDAL Y TORRES


En la ciutat de Barcelona als dotse dias del mes de Setembre del any del Naixament del Sor. de mil set cents vuytanta y quatre.
En nom de Deu sie Smen: Per raho del Matrimoni ja en fas de Santa Mare Iglesia celebrat entre los Señores Bruno Vidal Comerciant Ciutadá de Barcelona, fill llegitim ÿ natural del Señors Agustí Vidal Adroguer Ciutadá de dita Ciutat, ÿ de la Señora Maria Vidal ÿ Torres Conjuges Difunts de una. Y la Señora Francisca Vidal y Bacardí Muller vuy del indicat Señor Bruno Vidal, filla llegitima ÿ Natural del Magch. Señor Baltasar Bacardí, y Clavell, Señor del Poble de Pinós, y de la Quadra de Ballestan de la mateixa present Ciutat populat, y de la Señora Mariangela Bacardí ÿ Tomba Conjuges, vivints de part altre se han conegut firmat y Jurat los Capitols Matrimonials seguents:
Primerament lo propiament referit Magch. Señor Baltasar Bacardí ÿ Clavell Pare de la enunciada Señora Francisca Vidal y Bacardí Per lo molt amor que â ella aporta, per ocasión dit son Matrimoni, y en paga de las llegitimas Paterna, materna, suplement de ellas, part de creix, y dels demes drets que de ara ÿ en lo successiu, per qualsevols motius poguer ser comperirli en la universal heretat ÿ bens dels mateixos Señors sons Pares, tant per las ditas com per altres qualsevols causas ÿ rahons; De sa espontanea voluntat, per ell ÿ los seus hereus ÿ succesors, ÿ per Donació, pura perfecta simple é irrevocable vulgarment dita entrevius; Dona ÿ conseceix a la mateixa Señora Francisca Vidal, ÿ Bacardí filla sua present ÿ avall acceptant, ÿ als seus perpetuament; Y de altre part dos Calaixeras de fustaz de Noguera ab panaýs ÿ claus de ferro sobre pany ÿ anellas de llauto, ÿ dins ellas las robas Joyas, y vestits posa acostumadas, segons son estat ÿ condicio, é inseguint lo us, ÿ estil de la present Ciutat, las que entrega ja dit Magch. Señor á la sobrenomenada sa filla sua después de poch temps de haverse celebrat dit son Matrimoni. De la qual sis mil lliuras, Calaixera, robas, ÿ vestits, puga la propdita Señora Francisca Vidal y Bacardí, en qualsevol cas, y aixi morint ab un ó mes fills. Com sense ells disposarne a totas las liberas voluntats. Y promet y Jura a Deu Nostre Señor y a ses quatre Sants Evangelis en poder del avall escrit Notari que la present Donacio, y demes cosas en ella contengudas tindrá sempre per agradables ÿ que no las revocara per raho de ingratitut, inopia, necessitat ofensa, ni per altre motiu, Renunciant á qualsevol pret üÿ lley tal revocacio permetent, ÿ que favorir lo pugues. Y Present la enunciada Señora Francisca Vidal ÿ Bacardi en presencia, ÿ ab expres consentiment del referit Señor Bruno Vidal son Marit no sols acepta la present Donacio per dit Magch. Señor Baltasar Bacardi ÿ Clavell son Pare de ella sobre feta de las referidas sis mil lliuras Barcelonesas, ÿ de las dos Calaxeras, ab sas robas, Joyas ÿ vestits, per los motius que alli se individuan; Si que tambe donantse ab ditas sis mil lliuras ÿ las dos calaxeras ab sas robas Joyas ÿ vestits, per comtenta, pagada, y satisfeta de tots los drets de llegitimas suas Paterna Materna, suplement, ÿ en lo succesiu pogueren competirli en los bens de dits Señors sos Pares: De sa espontanea Voluntat ÿ certasciencia Renuncia, Cedéis, Absol, ÿ Difineix al mateix Magch. Señor Baltasar Bacardi ÿ Clavell, Son Pare, ÿ á la enunciada Señora Mariangela Bacardi, ÿ Tomba Mare sua los dos á estas cosas presents, ÿ avall acceptants, tots los propdits drets, se salva empero ÿ reserva tots vincles, substitución, ÿ fideicomisos, succesions ab testament, ó ab intestat é si mes dit sons Señors Pares donar ý deixar dian, totas las quals cosas pugan dita Señora Francisca Vidal ÿ Bacardi, ÿ los seus demanar ÿ rebre, la present renuncia definicio en res no obrant; La qual fá ab promesa de no requerir al mateixos Señores sos Pares ni als seus per rahons de cap pret en Judici ni fora de ell, per imposarse sobre aquells en Judici ÿ callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanarse las cosa alguna mes, ÿ roborantho ab Jurament que presta ab nom de Nostre Señor Señor, ÿ á ses quatre Santos Evangelis en poder del avall escrit Notari. En virtut del qual devudament per encontrarse menor de vint y zinc anys, promet no fer ni venir contra las ditas cosas per raho de sa menor edat, Renunciant pero ab benefici de menor edat le sia facilitat é ignorancia, al que demana la entera restitucio, ÿ á qualsevol altre pret, ÿ lley de son favor. Y Presents dit Magch. Señor Baltasar Bacardi ÿ Clavell, ÿ la enunciada Señora Mariangela Bacardi ÿ Tomba Conjuges aceptan la present Difinicio de Drets ä favor de ells feta per la indicada Señora Francisca Vidal ÿ Bacardi filla sua. Y Present igualment lo prenotat Señor Bruno Vidal consent á ditas cosas per la proximament referida sa muller sua fetas per haverlas executadas en sa presenciay de son consentiment ÿ voluntat.
Item La mateixa propdita Señora Francisca Vidal ÿ Bacardi De sa espontanea voluntat ÿ certa sciencia Dona constituheix ÿ aporta en dot, per dot, ÿ en nom de dot sua al sobre expresat Señor Bruno Vidal son Marit las ditas sis mil lliuras Barcelonesas, ÿ las dos calaixeras ab la roba, Joyas ÿ vestits, que per lo indicat Magch. Señor Baltasar Bacardi ÿ Clavell son pare, le son estadas donadas ab lo primer del present capitol, per los motius que alli se individuan, la qual constitucio dotal fá ab cesio, ÿ mandato de tots drets, ÿ accions constitucio de Procurador com en cosa propia, ÿ demes causas necesarias, volent ÿ consentint que dit Señor Bruno Vidal son Marit, rebia, y posehesca la referida sua dot, ÿ los fruyts de ella, seus propis fasse durant lo present millor suportar los carrechs de ell lo qual finit ÿ altrement en tot cas que restitucio de dot tinga lloch ella, ÿ los seus recobren salva la propietat de aquellas sent contradiccio alguna de dit Señor son Marit ni dels seus. Y promet y Jura a Deu Nostre Señor ÿ a ses quatre Sants Evangelis en poder del avall escrit Notari, que la present Constitucio dotal ÿ demes cosas sobreditas tindra sempre per fermas ÿ agradables, ÿ per ser com sobre queda expressat menor de vint ÿ zinc anys, promet igualment en virtut de dit Jurament que contra las ditas cosas no fará ni vindra en ningun temps per raho de sa menor edat, renunciant persa ab benefici de menor edad, lessio, facilitat e ignorancia al que demana la entera restitucio, ÿ á qualsevoll altre pret ÿ lley de son favor.
Item Lo sobre expresat Señor Bruno Vidal. De sa espontanea voluntat ÿ certa ciencia firma carta dotal ÿ de esponsali á la enunciada Señora Francisca Vidal ÿ Bacardi Muller sua de las referidas sis mil lliuras Barcelonesas, ÿ de las dos calaixeras ab sas robas Joyas ÿ vestits que ab lo precedent Capitol li ha en dot sua constituhit; Y les fá de creix, augment, o Donacio per noces quatre mil lliuras de la mateixa moneda, lo qual dot ÿ Creix salva á dita Señora Muller sua, asegura, asigna, ÿ consigna sobre tots sos bens mobles é immobles, presents ÿ veniders, prometent en qualsevolens, que restitucio de dot, ÿ paga de creix tingan lloch; Lo que promet cumplir sens dilacio ni escusa alguna, ab restitucio ÿ esmena de danys ÿ gastos, baix obligacio de dits sos bens, ÿ ab la renuncia de drets necessaris. Volent y Consentint que la pernotada Señora Francisca Vidal ÿ Bacardi Muller sua, rebia, ÿ posehesca la dita sua dot, ÿ en tot lo temps de la vida sua Natural ab Marit, ÿ sens ell, ab Infant, ó Infants, ÿ sens aquells, ÿ sens contradiccio algunas del mateix Señor Bruno Vidal ni dels seus, Lo die empero dels obit de dita Señora Francisca Vidal ÿ Bacardi los seus recobren salva la expresada sua dot en lo modo que li partany; Y lo dit Creix per vinga al Infant ö Infants que al present Matrimoni serán procreats al igual, ó als quals en cas de sa existencia, ÿ araper a les hores lops ne fá dit Señor Bruno Vidal Donacio pura, perfecta, simple é irrevocable vulgarment dita entrevius, en má, ÿ poder del Notari de estos Capitols, per dits Infants acceptant; Y si los talls Infants no sobreviuran ( Lo que Deu no permetiá) entonzes lo referit creix torns, ÿ pervenir dega ä ell dit Donador si viurá, ÿ si no viurá a son hereu ÿ sucesor universal ó aquí ell haurá disposat de paraula o en escrit ó en altre qualsevol manera; Y promet ÿ Jura a Deu Nostre Señor ÿ á sos quatre Sants Evangelis en poder del avall escrit Notari que la present carta dotal ÿ de espòli ÿ demes cosas sobreditas tindra sempre per agradables, ÿ que contra ellas no vindra ni en quant saber a Donacio las revocará per raho de ingratitut, inopia, necessitat, ofensa, ni per altre motiu Renunciant ä qualsevol pret ÿ lley tal revocacio permentnt, ÿ que favorir lo pugues. Y lo Notari de estos Capitols acepta la present Donacio per dits Infants naixedors.
Item Lo indicat señor Bruno Vidal, ÿ la enunciada Señora Francisca Vidal, ÿ Bacardi Conyuges: De sas espontanea voluntat confessan, y reconeixen â dit Magch. Señor Baltasar Bacardi ÿ Clavell Sogre ÿ Pare seu respecte á estas segnas present, que en lo modo que avall se dirá rebent de ell las sis mil lliuras Barcelonesas, ÿ las dos calaixeras ab sas robas Joyas ÿ vestits de que ab lo primen dels presents Capitols ne ha fet Donacio á favor de la mateixa sobrenomenada Señora filla sua, per lo motius que alli seindividuant. Lo modo de la paga ÿ entrega respecte de ditas cosas, es que aquellas confessa rebrerlas dit Señor Bruno Vidal del prenomenat Señor Baltasar Bacardi ÿ Clavell son Sogre, de voluntat ÿ Consentiment de la referida Señora Muller sua, en presencia del Notari ÿ testimonis avall escrits; Y las dos Calaixeras ab sas robas joyas ÿ vestits per real ÿ efectiva entrega en sa propria especie á sas voluntats; Per lo que renunciant ä la excepcio de no haverlos estat entregadas ditas dos calaixeras, robas, Joyas ÿ vestits, ÿ á tot altre pret ÿ lley que favorir los pogues en testimoni de veritat firmat de ditas cosas ÿ de las referidas sis mil lliuras la corresponent Apoca
Finalment Volen dits Señors Contrahents que de ls presents Capitols, ¨ÿ de cada un de ells, ne sian donadas las copias que demanadas ne sean; Y aixi mateix llohant en quant menester sias, ÿ aprobant aquells; ÿ lo en quiscun de ells estipulats, prometen Vicitudinariament guardar, ÿ observarlos, baix las mateixas obligacions, renuncias, ÿ clausulas en ells expresadas, á tot lo que se referen; Y confessan juntament quedan advertits per lo avall escrit Notari del present Contracte se ha de pagar la raho en lo offici de hipotecas de esta Ciutat, dins sis dias seguents per los fins ÿ efectes expressats en la Real pragmática sobre est particular promulgada en testimoni dels que firman tots en esta Escritura en dita Ciutat Barcelona, en los dias, mes, ÿ any, sobrenotats; Essent presen per testimoni Dn. Antón Tapia Director General dels Capitals ÿ Utencilis per la tropa de sa Magestat en la present Ciutat domiciliat ÿ Ramon Simon Escribent en ella resident Y jo lo avall escrit Notari dono fe coneixer als sobrenomenats Señors Contrahents, ÿ que firmen de las suas mans.
= Baltasar Bacardi y Clavell.= Mariangela Bacardi.= Francisca Vidal i Bacardi.= Bruno Vidal.= En poder de mi Doctor Carlos Carbonell