Saga Bacardí
00331
ESCRITURA DE SEÑORIA A FAVOR DE FR. JOSEPH, POR BALTASAR DE BACARDÍ Y CLAVELL.


En la ciutat de Barcelona a vint y nou días del mes de Septembre del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta y quatre.
Sia a tos manifest, com lo Rnt. P. Fr. Rafel de Sant Joseph, Religios Sacerdot y Conventual en lo Monastir o Convent de Sant Joseph de P.P. Carmelitas Descalsos de la present ciutat, com a procurador per estas y altres cosas legitimament constituhit per lo Rnt. P. P. del mateix ordre de la vila de Vilanova de Cubellas, Bisbat de Barcelona com de sa prucura consta ab acte rebut en poder de Joan Montserrat y Serra notari publich de la prop dita ciutat, als set días del mes de Juliol del any mil setcents vuytanta tres. En dit nom firma per rahó de Señoria la escriptura de venda perpetua firmada per Joseph Bros y Montreser Sabater ciutadá de Barcelona, a favor del Magnifich Señor Balthasar Bacardí y Clavell en la present ciutat popular, de una pessa de terra campa de tinguda dos mojadas una quarta, y mitja mundina situada en la Parroquia de Santa María de sans Bisbat y territorio de Barcelona, la que se te per dits Rnts. Principals seus com a successors de D. Ramon Sembassart difunt ciutadá honrat de Barcelona a cens de quinse lliuras barcelonesas, annualment pagadorsas lo dia de Nostra Señora del mes de Agost com tot aixis literalment consta en lo acte de dita venda rebut en pdoer del avall escrit notary als vint y sis dias del mes de Mars del any prop passat de mil setcents vuytanta y tres, los censos, lluhismes y demes drets dominicals al indicat Rnt. P. Fr. Rafel de Sant Joseph, competents sempre salvos. Conessant que per lo lluhisme a ell en lo mateix nom degut pro rahó de la referida venda reb al present de dit Magnifich Señor comprador en diner comptant en presencia del notari, y testimonis avall escrits, per mans de tercera persona, pagant en nom y de diners propis de aquell setse lliuras tretse sous y quatre diners moneda barcelonesa feta gracia del restant. En testimoni del que firma en dit nom la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en lo dia, mes y any sobrenotats. Essent presents per testimonis Agustí Colomé y Joseph Llorella los dos escrivents en Barcelona residents. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dit Rnt. Firmant y que se subscrigué de la su ama.=
Fr. Rafel de Sant Joseph en dit nom, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.