Saga Bacardí
00332
CREACION DE CENSAL CONTRA LOS BIENES DE BARTOLOMÉ VENTURA POR DEUDAS A BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona als dinou dias del mes de Octubre del any del Naixament del Sor. de mil set cents vuitanta y quatre.
En nom de Deu. Sie a tots manifest com jo Barthomeu Ventura pages del a parroquia de Sta. Maria de Sans bisbat y territori de Barcelona. Atenent que en lo any mil set cents setanta sis, accepti jo del Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell, Sor. del Poble de Pinós, y de la Quadra de Ballestar en la present ciutat domiciliat, lo conresar, a mitjas, pagant dit Señor los ferms, y la mitat de la llevor, y jo lo indicat Barthomeu Ventura, lo Catastro, y emplear lo cultiu necesari catorse mojadas de terra poch mes o menos posseheix dit Magnifich Señor en lo terme de la parroquia de Sta. Eularia de Provensana alias del Hospitalet, en la Marina, y lloch nomenat Las Planas Polvoranas. Y que en ningun dels nou anys que han discorregut desde entonces fins al present, no he entregat cosa alguna per rahó de la mitat del fruit que han resultat en los referits añs, de ditas catorse mojadas de terra y que havent los dos pasat comptes del que ell contra mi acredita, per rahó de dita mitat de fruit, inseguint la relació per mi feta del que en cada un de dits nou añs he cullit en lass terras sobre ditas, he resultat jo debitor a ell en mil setcentas vuitanta una lliura, un sou, de las que me ha fet gracia, y condonació de cent vuitanta una lliura un sou, y per conseguent ha quedat reduhit son credit a mil sis centas lliuras solament, y que desitjant jo encontrar medi per satisferlashi, unicament me ha ocorregut lo de otorgar debitori de la prop dita quantitat de mil sis centas lliuras a son favor, prometent pagarlashi dins lo termini de un any, y que no cumplint jo dit pago, deguer pagarli la penció de tres per cent corresponent a la dita quantitat de mil sis centas lliuras, firmant desde ara, pera quant se verifique lo cas, venda, y original creació de censal de preu, semblants mil sis centas lliuras, y penció quaranta y vuit lliuras, a favor de dit Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell, ab especial obligació, no sols del cens de pensió dotse lliuras, sino tambe de la casa, y pesa de terra que avall se expressaran y designaarán. Y haventse allanat lo mateix sobre dit Magnifich Sor. Bathasar Bacardí y Clavell, al dit progecte per mi a ell proposat, y volent reduhirlo a son degut efecte. De ma espontanea voluntat y certa sciencia per mi, y los meus hereus, y successors prometo al referit Magnifich Señor Balthasar Bacardí y Clavell, a estas cosas present, pagar, y satisfer ditas mil sis centas lliuras, dins lo termini de un any proxim del dia present en avant comptador, y per lo cas de no cumplir jo en son prefigit termini lo pago de ditas mil sis centas lliuras vench ara, y creo per ales hores, y per titol de venda, y original creació del present censal conceddesch al mateix prop dit Magnifich Señor Balthasar Bacardí y Clavell, y als seus perpetuament, mediant empero carta de gracia quaranta vuit lliuras moneda barcelonesa de pencio de censal, havedoras de mi, y dels meus, y dels bens per mi avall especial y generalment obligats del dia que faltaré jo al pago del per mi sobre promes a un any. Prometent la penció de est mateix censal franca de tots gastos y a mon risch, y perill aportarlas annualment en son degut termini a la casa de la propria habitació del indicat Magnifich Sor. comprador, o en la de son llegitim procurador, y ahont ell y los seus voldrán, mentres sie dins lo present Principat de Cathaluña. Y que dins lo termini de tres añs del dia que tindrá efecte lo mateix present censal en avant comptadors, y estos passats, sempre que será requirit milloraré las suas obligacions, donant novas especials obligacions, o dos, o mes fiansas a conseguda del mateix Magnifich Seññor comprador, y dels seus, lo que no cumplint incidir en la pena de semblants mil y sis centas lliuras barcelonesas, aplicadoras en tal cas per lluhició del mateix present censal, pagadas primerament las pencions, y porrata de ell ales hores degudas y discorreguda, junt ab tots los gastos. Tot lo que prometo cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, restitució, y esmena de dañs, y gastos, sobre los quals vull que dit Magnifich Señor Balthasar Bacardí y Clavell y los seus sien creguts de paraula, o ab lo sol jurament sens necesitar de altre prova. Lo pre del present censal son mil y sis centas lliuras barcelonesas quals en virtut de facultat que hablo present conferesch al prop dit Magnifich Señor Balthasar Bacardí y Clavell, se las retá ell en son poder, en paga de semblants que li estich devent per los motius que sobre se individuan. Volent y consentint que los drets, y accions, y demes prerrogativas que li competeixen per rahó de dit son credit contra mi, y tots los meus bens, li queden salvos pera defensar lo present censal contra qualsevols altres acrehedors meus, que intentasen contra ell alguna acció, y per usar de aquells en qualsevol cas de evicció que puga esdevenir. Per lo que renunciant a la excepció de no haver rebut lo dit preu, de no ser lo sobre relacionat la veritat de fet, y a tot altre dret y lley que afavorir me pogues, no sols firmo apoca de ditas mil sis centas lliuras barcelonesas si que també prometo al referit Magnifich Señor comprador, que lo present censal ab sos accessoris en son cas, y lloch li faré valer, tenir, y percibir, y que li estaré de ferma y legal evicció sempre, y en qualsevol cas, ab restitució, y esmena de dañs, y gastos. Y per seguretat de ditas cosas especialment obligo primo tot aquell censal de penció dotse lliuras barcelonesas que lo honorable Batlle y regidor de dita parroquia de Sans, tots añs lo dia disset del mes de Abril per los titols avall escrits me fan y prestan, per rahó de una caseta ab sa aixida cituada en la mateixa parroquia de Sans, y devant lo Camí Ral.
Item: Tota aquella casa gran junt ab una pessa de terra de tinguda tres quartas y mitja mundina poch mes o menos, que per los titols avall escrits possehesch en lo terme de la referida parroquia de Sans cerca la Camí Real per lo qual se va, a la parroquia del Hospitalet. Y me espectavan las ditas cosas a mi lo indicat Barthomeu Ventura, com a fill y hereu universal dels bens foren de Ramon Ventura també pages de dita parroquia son pare, per aquell instituhit ab son ultim testament que feu, y firmá en poder del Rnt. Dor. Joseph Costa Pbre. Y Vicari Curat de la mateixa parroquia de Sans als set dias del mes de Octubre del any mil set cents sexanta y quatre. A dit Ramon Ventura espectavan com a hereu de la uñal heretat y bens de Policarpo Ventura també pages de dita parroquia son pare per ell instituhit ab son ultim testament que feu en poder del mateix Rnt. Dor. Joseph Costa Pbre. Vicari Curat predit, als setsa dias del mes de Novembre del any mil set cents sexanta y tres. Al qual Policarpio Ventura espectavan las ditas cosas, a saber en lo cens en primer lloch designat per titol de establiment per ell fet de dita caseta ab sa eixida, a favor del expressat Batlle y Regidor de dita parroquia, del qual establiment consta ab acte rebut en poder de Daniel Troch notari publich de numero de Barcelona als vint y vuyt dias del mes de Mars del any mil set cents sinquanta y tres. Y la casa y pessa de terra en segon lloch designada en virtut de venda e son favor firmada per Francisco Sivilla jove forner en la vila de Munistrol de Montserrat domiciliat de la qual venda consta ab acte rebut en poder de Pere Anton Llosas difunt notari publich de numero de Barcelona als quatre dias del mes de Juny del any mil set cents quaranta y sinch. Se ha de saber: Que encara que los actes de establiment, y de venda que sobre se han calendat se hagen otorgat, a saber en lo establiment per dit Policarpio Ventura, y la venda a favor de est mateix. Y lo testament ultimament calendat sie fet en nom de Hipolit Ventura, la realitat, que dit Policarpio Ventura pages de la referida parroquia de Sans, es la mateixa persona nomenada en dit testament Hipolit Ventura, procehint ditas equivocacions, dels motius, y rahons expressadas en la informació feta per lo Magnifich Lloch Thinent de Corregidor de la present ciutat, y son districte, a instancia de mi dit Bathomeu Ventura, del que consta en un proces en forma de publich instrument, actuat en la Curia Real ordinaria de la present ciutat baix diferents calendaris, a saber es la oblata de la suplica als vint y vuit Setembre y lo de la provisió als vuit Octubre de mil set cents sexanta y sinch, del que dona fe Ramon Alier difunt notari publich de numero de Barcelona, y escrivá major que fou de dita curia. La copia autentica del qual procer, y las dels sobre calendats actes de establiment y venda, y testament se troban entregats per inclusió del censal de preu cent cinquanta lliuras y penció quatre lliuras deu sous per mi dit Barthomeu Ventura venut, y originalment creat, a favor del Rnt. Dor. Miquel Soler Pbre. Obtentor del Benefici perpetuo simple eclesiastich baix invocació de St. Nicolau en la parroquial Iglesia del Lloch de Vallfogona bisbat de Vich fundat, ab acte rebut en poder de Felix Veguer y Avellá notari publich de numero de esta ciutat als vint Agost de mil set cents setanta y dos, ab qual motiu no he pogut entregarlos per inclusió del present censal. Aixi que venint lo cas de la lluhició de ell, no deuran dits Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell, y los seus. Entregarl acte, ni testament algun, dels que sobre se calendan. Prometent al mateix Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell per causa de esta especial obligació entregarli pocessió corporal, real, actual, o quasi del cens, casa y pesa de terra per mi a ell per seguretat del present censal especialment obligadas, donantli facultat pera que de la sua propria authoritat puga pendrersela, y licitament retenirsela, ab clausula de constittut, cessió, y mandato de tots drets, y accions, constitució de procurador com en cosa propria, y demes clausulas necessarias. Volent tambe que en lo cas de deurerse una o mes pencions del present censal, puga vendrer las referidas cosa per mi sobre especialment obligadas, y otorgar de totas, o de part de ellas (segons sie menester) la corresponent venda, ab las clausulas de sa naturalesa, y del preu resultant satisferse de tot lo que se li dega, y si alguna cosa falta, prometo de altres bens meus ferli lo degut cumpliment. Y sens perjudici de dita especial obligació, generalment obligo tots los demes bens meus mobles, e immobles, presents y veniders, renunciant a la lley que diu que primerament se passe per la cosa especialment obligada, que per la que ho es en general. Y a altre que expressa que sempre que lo acrehedor puga satisferse de la cos especialment obligada, no estenga la ma, a la que generalment ho es, y a qualsevol altre lley y dret de mon favor. Y per pacte renuncio tambe e mon propri for, submetentme al del Illustre Sor. Corregidor de Barcelona, y al de altre qualsevol superior secular solament, ab facultat de variar de judici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Illustre Señor Corregidor, y en los de la de altre qualsevol superior secular com se ha dit, obligant per so la mia propria persona, y bens sobre referits. Y pera que totas las referidas cosas tingan major firmesa juro espontaneament a Nostre Señor Deu y a sos quatre Sants Evangelis en ma, y poder del abaix escrit notari tenirlas sempre per fermas y agradables, y contra e4llas no fer, ni venir en temps ni per motiu algun. Y confessam los dos contrahents quedar advertits per lo avall escrit notari, que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo offici de hipotecas de essta ciutat dins sis dias proxims per los fins y efectes expresats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en los dia. Mes, y any sobre notats. Essent presents per testimonis Joseph Vilardell jove fuster, y Joseph Norella escrivent los dos en la present ciutat residents. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dits contrahents, y que firmaren de sas proprias mans.
Bartomeu Ventura. Baltaza Bacardí y Clavell. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.