Saga Bacardí
00333
PAGO DE LA REHABILITACIÓN DE LAS CASAS DEN FONDET A JOSEPH RIBERA, POR BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona als vint y vuyt dias del mes de Octubre del any del naixament del Sor. de mil set cents vuytanta y quatre.
Sia a tots manifest, com jo Joseph Ribera mestre de casas ciutadá de Barcelona. De ma espontanea voluntat y certa sciencia confeso, y en veritat regonesch al Magnifich Señor Balthasar Bacardí y Clavell Señor del Poble de Pinós, y de la Quadra de Ballestar en la present ciutat domiciliat, encara que ausent, present per ell lo notari avall escrit, com a publica persona. Que en lo modo que se dirá, y baix pacte de la cessió, que se calendará, he rebut de ell la quantitat de vuyt centas noranta set lliuras, dos sous y un diner moneda barcelonesa, y son enpaga de semblants, que ne acreditaba yo per lo import de un compte de feyna de mon ofici, tant de mans com de recaptes per mi fetas per la rehedificació de una casa, que lo indicat Magnifich Señor Balthasar Bacardí y Clavell poseheix, en esta mateixa present ciutat, en Las Voltas del Encants, y en un carreró, que no passa, vulgarment dit Den Fondet. Las quals obras, y materials se troban llargament expressadas, e individuadasm, en lo compte per mi format, que es del thenor seguent.
Compte de las obras que Joseph Ribera mestre de casas ha fet per rehedificar la casa del Señor Balthasar Bacardí sita en la Volta dels Encants, y en un carreró que no passa dit den Fondet, y de la que se ha gastat per la mateixa es com se segueix:
Primo: Per tres mil quatre centas y vint y sis mahons
A rahó de vuyt lliuras lo millé, cent set lliuras, vuyt sous y un diner.......................107Ll 8S 1D
Item: Per vint mil setse rajolas, a rahó de sis lliuras
Lo millé cent vint lliuras un sou y onse diners..........................................................120Ll 1S 11D
Item: Per mil cinchcentas rajolas picadas a rahó de
Nou lliuras lo millé tretse lliuras y deu sous...............................................................13Ll 10S
Item: Per sis centas cinquanta cayrols a rahó de onse
Lliuras lo millé set lliuras y tres sous...........................................................................7Ll 3S
Item: Per dotse teulas, sinch sous.......................................................................................5S
Item:Per quatre cents onse quintars de cals, a rahó de sinch
Sous lo quintar, cent dos lliuras quinse sous............................................................102Ll 15S
Item: Per cent y sis quintars de guix a rahó de quatre
Sous lo quintar, vint y una lliura quatre sous.............................................................21Ll 4S
Item: Per cent vuytanta sinch quintars, dos arrobas de
Guix a rahó de quatre sous y sis diners lo quintar quaranta
Una lliura catorse sous y nou diners..........................................................................41Ll 14S 9D
Item:Per sis carregas morter a rahó de sinch sous la
Carrega, una lliura y deu sous......................................................................................1Ll 10S
Item: Per deu llambordas a rahó de sis sous cada una, tres lliuras.............................3Ll
Item: Per mil tres centas cinquenta sis carregas cana a rahó
De sis diners la carrega, trenta tres lliuras divuyt sous..............................................33Ll 18S
Item:Per treurer docentas sinquanta nou carretadas de terra, a
rahó de sinch sous la carretada, sexanta quatre lliuras quinse sous..........................64Ll 15S
Item: Per traurer quatre centas vuytanta carregas de terra
A rahó de sis diners la carega, dotse lliuras...............................................................12Ll
Item:Per set pesas de pedra de sinch quats duella a raó
De onse sous la pessa tres lliuras set sous....................................................................3Ll 7S
Item: Per set lligadors de quatre pams, tres pams, quatre
Quarts alt, vistos, a rahó de tres lliuras dos sous quiscun,
Vint y una lliura catorse sous......................................................................................21Ll 14S
Item: Per dos marxapeus de set pams y mitj, sincyh quarts
Duella, a rahó de una lliura quatre sous quiscun, dos lliuras
Vuyt sous........................................................................................................................2Ll 8S
Item: Per una llosa de quatre pams quadro, dos
Lliuras sinch sous..........................................................................................................2Ll 5S
Item: Per dos aigueras de quatre pams y mitj,
Quatre lliuras................................................................................................................4Ll
Item:Per altre aiguera de sinch pams, dos lliuras sinch sous.......................................2Ll 5S
Item: Per picar doscents cinquanta sinch pams de pedra
A rahó de deu diners lo palm, deu lliuras onse sous y deu diners...............................10Ll 11S 8D
Item: Per trenta sis tortugas grans, a rahó de un sou y quatre diners
Quiscuna, dos lliuras vuyt sous......................................................................................2Ll 8S
Item: Per dotse canons de bras, a rahó de deu diners
Quiscun, deu sous.................................................................................................................10S
Item: Per set canons de estaca a rahó de un sou
Quiscun, set sous...................................................................................................................7S
Item: Per sexanta canons de cos a rahó de tres sous
Quiscun, nou lliuras........................................................................................................9Ll
Item: Per quatre calsas de cano de cos, a rahó de quinse
Rals quiscun, sis lliuras...................................................................................................6Ll.
Item: Per setanta canons de bras, a rahó de deu diners
Quiscun, dos lliuras, divuyt sous y quatre diners............................................................2Ll 18S 4D
Item: Per set canons de bras, quinse sous.............................................................................15S
Item: Per sinquanta, yhun palms de canal llarga a rahó
De deu diners lo palm, dos lliuras dos sous y sis diners..................................................2Ll 2S 6D
Item: Per vuytanta y set jornals, y dos quarts de mestre, a rahó
De catorse sous lo jornal, sexanta y una lliura sinch sous.............................................61Ll 5S
Item: Per cent vuytanta y nou jornals de fadrí, a rahó de
Dotse sous lo jornal, cent tretse lliuras vuyt sous.........................................................113Ll 8S
Item: Per cinquanta y vuyt jornals de manobra a rahó
De set sous y sis diners lo jornal, vint y una lliura quinse sous.....................................21Ll 15S
Item: Per cent vuytanta nou y un quart jornal de manobra
A rahó de vuyt sous, setanta sinch lliuras catorse sous.................................................75Ll 14S
Item: Per altres vint jornals de manobra a rahó de vuyt
Sous y sis diners quiscun, vuyt lliuras y deu sous............................................................8Ll 10S
Item: Per dos escombras y manech un sou y sis diners.........................................................1S 5D
Item: Per las cyndrias per la necesaria, una lliura diset sous y sis diners......................1Ll 17S 6D
Item: Per portar coll del pou a casa del Señor Bacardí,
Set sous y sis diners................................................................................................................7S &D
Item. Als poetayres per fer lo pou, set lliuras..................................................................7Ll
Item: Per una canal de llauna, y fil ferro una lliura quatre sous....................................1Ll 4S
Item: Per una corda de espart per traurer aigua del
Pou, quatre sous, y deu diners...............................................................................................4S 10D
Item: Per emblanquinar tota la casa, sinch lliuras, dotse sous y sis diners....................5Ll 12S 6D

Suma junt lo present compte 897Ll 2S 1D

Lo modo de la paga de ditas vuyt centas noranta set lliuras, dos sous y un diner, es que estas confeso haverlas rebudas del indicat Magnifich Señor Balthasar Bacardí y Clavell en diner comptant realment y de fet a mas voluntats. Per lo que renunciant a la excepció de no haver rebut dit diner, y a tot altre dret, y lley que favorir me pogués, no sols firmo apocha de ellas, si que també asserech, y afirmo, que las mans, y materials, que se individuaran , en lo compte proximament insertat se han empleat en las sobre referidas casas, y per la rehedificació de ellas. En testimoni del que firmo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes, y any sobre notats.Essent pr4esents per testimonis Mariano Soler y Mas bachiller en lleys y escrivent, y Pau Vidal pagés, los dos en la present ciutat residents. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer al sobrenomenat Joseph Riberra, y que firmá de la sua ma.
Joseph Ribera. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.