Saga Bacardí
00334
PAGO POR TRABAJOS DE CARPINTERIA DE LA REHABILITACION DE LAS CASAS DEN FONDET, A FAVOR DE FELIX AUREMI, POR BALTASAR BACARDI Y CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona als trenta dias del mes de Octubre del any del Naixament del Sor. de mil set cents vuytanta y quatre.
Sie a tots manifest. Com jo Felix Aromi fuster ciutadá de Barcelona. De ma espontanea voluntat y certa sciencia confesso y en veritat regonech al Magnifich Sor. Balthazar Bacardí y Clavell Sor. del Poble de Pinós, y de la Quadra de Ballestar, en la presennt ciutat domiciliat encara que ausent, present per ell lo notari avall escrit com a publica persona. Que en lo modo que baix se dirá, he rebut de ell la quantitat de set centas dinou lliuras dotse sous y nou diners moneda barcelonesa, y son en paga de semblants que ne acreditava jo que per lo import de un compte de obras de mon ofici, tent de mans com de recaptes, per mi fetas, e imperdits per la rehedificació de una casa, que lo indicat Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell posseheix, en esta mateixa present ciutat, en las Voltas dels Encants, y en un carreró que no passa vulgarment dit den Fondet. Las quals obras y materials se troban llargament expressadas e individuats, en lo compte per mi format que es del thenor seguent.= Compte de la feina de fuster que jo Felix Aromi he fet per la rehedificació de la casa del carrer den Fondet, propria del Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell, comensant lo dia tretse de Febrer del any mil set cents setanta y quatre.
Primo: Per fer esrrar tres pessas de melis que ne han exit quatre
Dutsenas de pots y partidos quadrats que ne han axit la caxa del
Pou sis lliuras dos sous.........................................................................................6Ll 2S
Item: A Joseph Guardia vint y quatre pots per la caxa del pou............................6Ll 2S
Item: Per lo carreter per portar la fusta primera de la
Esplanada dos lliurass tres sous............................................................................2Ll 3S
Item: Per sinch dias, y mitg del serrador per serrar una jasaneta
Per las portas finestras y altra pesa per cabirons per los balcons
Y parts quadrats per fer bastiments nou lliuras divuyt sous..................................9Ll 18S
Item: Per serrar las pesas que ne han axit vuyt bigas u los dias
Per serrar los quadrats per los bastiments.............................................................3Ll 2S
Item:Per los ports de las bigas y quadrats, una lliura dos sous sis diners.............1Ll 2S 6D
Item: Per un quadrat de trenta pams dos lliuras sinch sous...................................2Ll 5S
Item: Per serrar vuyt bigas de meli serbiran per lo terrat
Y sostra una lliura sis sous y tres diners.................................................................1Ll 6S 3D
Item: Per las curriolas de la finestra den Cunill, tres sous sis diners..........................3S 6D
Item: Per una post per fer los rebultons tres sous y nou diners...................................3S 9D
Item: Per una carretada tres sous y nou diners............................................................3S 9D
Item: Per tres pots de flandas de vint pams llarch dos lliuras
Deu sous y sis diners................................................................................................2Ll 10S 6D
Item: Per una port de mitg gruix nou sous....................................................................9S
Item: Per una port grosa de flandas dinou sous............................................................19S
Item: Per vint pots de vint pams per obuls y marechs a divuit
Sous quiscuna set lliuras quatre sous......................................................................7Ll 4S
Item: Per dos pots trapadas una lliura tres sous.....................................................1Ll 3S
Item: Per un cabiro set sous...........................................................................................7S
Item: Per una post per lo sitial de las basas sinch sous.................................................5S
Item: Per una post tres sous............................................................................................3S
Item: Per un tauló per la arcoba del terrat una lliura deu sous..............................1Ll 10S
Item: Per un cabiro set sous...........................................................................................7S
Item: Per tres pots de deu pams quinse sous.................................................................15S
Item: Per un cabiro de onse paams sen ha fet un bastiment
De xamanea sinch sous.................................................................................................5S
Item: Per tres trosos cabirons sen han fet lo Cunill de la
Xamanea dotse sous......................................................................................................12S
Item: Per mitja post per dalt de la basa y una post per
Mtant nou sous..............................................................................................................9S
Item: Per tres pots de flandas gruix abansat serviria per
Las portas de las basas dos lliuras catorse sous.....................................................2Ll 14S
Item: Per dos bigas que serviren per lo sustret quatre
Lliuras diset sous y sis diners..................................................................................4Ll 17S 6D
Item: Per los ports tres sous y nou diners......................................................................3S 9D
Item: Per una port sis sous.............................................................................................6S
Item: Per vuit pots primas per barramenta de portas
Una lliura divuit sous y sis diners............................................................................1Ll 18S 6D
Item: Per dos pots y mitja dotse sous y sis diners..........................................................12S 6D
Item: Per las taulas de las carbuneras dos lliuras...................................................2Ll
Item: Per un compte de claus tres lliuras dos sous y quatre diners.........................3Ll 2S 4D
Item: Per nou lliuras de aigua cuit una lliura tretse sous y nou diners...................1Ll 13S 9D
Item: Per vuitanta sincyh jornals de mestre y un quart a rahó de
Catorse sous lo jornal sinquanta nou lliuras tretse sous y sis diners.....................59Ll 13S 6D
Item: Per setanta dos jornals de aprenent a rahó de vuit sous
Vint y vuit lliurass setsa sous...................................................................................28Ll 16S
Item: Per tres cents sexanta nou jornals y mitg de fadrí a
Rahó de deu sous, cent vuitanta y quatre lliuras quinse sous................................184Ll 15S
Item: Per tres jassenas que ne han eixit la llinda per la porta
Gran, nou pesas de vint y set pams, dotse de dinou pams, y setsa
Per bastiments de balcons setanta sinch lliuras.......................................................75Ll
Item: Per dos pesas que ne han eixit quinse pots de trenta
Quatre y trenta sinch pañs per los balcons, vint y tres lliuras..................................23Ll
Item: Una pesa que ne han axit set pots per las portas foranas
Diset lliuras...............................................................................................................17Ll
Item: Una pesa que ne han eixit vuit pots de trenta set pams
Per balcons, vuit lliuras..............................................................................................8Ll
Item: Per una pesa que ne han eixit tres pots quatre cabirons
Y dos llatas tot de trenta sis pams, setsa lliuras........................................................16Ll
Item: Per una pesa que ne han eixit vuit bigas de dinou
Pams, dinou lliuras....................................................................................................19Ll
Item: Per una pesa que se han fet solas per los balcons
Sinch lliuras sinch sous................................................................................................5Ll 5S
Item: Per una pesa que ne han eixit quatre bigues de trenta
Dos pams, dotse lliuras...............................................................................................12Ll
Item: Per una pesa que ne han eixit quatre bigas de trenta
Sinch pams y cabirons per bastiments quinse lliuras.................................................15Ll
Item: Quaranta y quatre quadrats doblesque la major
Part se han serrat per lo mitg y se han partit a rahó de tres
Lliuras quinse sous quiscun, cent sexanta sinch lliuras...........................................165Ll
Item: Per vint y sinch claus de manilla set sous y sis diners............................................. 7S 6D
Item: Per dos cents quaranta sinch claus per la porta
Sinch lliuras un sou y sich diners.................................................................................5Ll 1S 6D
Item: Per nou cents dinals y mitg, tres lliuras setsa sous
Y sis diners....................................................................................................................3Ll 6S 6D
Item: Per vuit cents claus dinals, dos lliuras sis sous...................................................2Ll 6S
Item: Per tres cents claus dobles, una lliura tretse sous y nou diners..........................1Ll 13S 9D
Item: Sis cents claus mayals y tornals una lliura quatre sous......................................1LL 4S
Item: Quatre mil y cent claus de quatra, sinch lliuras dos sous y sis diners................5Ll 2S 6D
Item: Vuit cents claus marandons grosos, una lliura....................................................1Ll
Item: Mil claus de sis, un lliura tretse sous...................................................................1Ll 13S
Item: Quatre cents claus de deu, sinch sous........................................................................5S

Suma junt lo present compte 759Ll 12S 9D

Lo modo de la paga de ditas set centas dinou lliuras dotse sous y nou diners, es que estas confesso haverlas rebudas del indicat Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell, en diner comptant ralment y de fet a mas voluntats, y de ellas tenir ya firmats los corresponents rebuts, quals al present recobro. Per lo que renunciant a la excepció de no haver rebut dit diner, y a tot altre dret, y lley, que favorir me pogues, no sols firmo apoca de ellas, si que també asseresch y afirmo que las mans y materials que sw individuan en lo compte proximament incertat, se han empleat en las sobre referidas casas, y per rehedificació de ellas. En testimonis del que firmo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en los dia. Mes, y any sobre notats. Essent presents per testimonis Bonaventura Ferrer mestre de dansas ciutadá de Barcelona, y Mariano Soler y Mas batxiller en lleis y escrivent en dita ciutat resident. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer al sobre nomenat Feliu Aromi, y que firmá de la sua ma.
Feliu Aromi. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.