Saga Bacardí
00335
PAGOS POR TRABAJO DE HERRERO POR LA REHABILITACION DE LAS CASAS DEN FONDET, A FAVOR DE BLAY SERRA POR BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona als dinou dias del mes de Noembre del any del Naixament del Sor. de mil set cents vuitanta y quatre.
Sia a tots manifest com Jo Blay Serra manyá ciutadá de Barcelona. De ma espontanea voluntat u certa sciencia confesso y en veritat regonech al Magnifich Sor. Balthazar Bacardí y Clavell Sor. del Poble de Pinós, y de la Quadra de Ballestar en esta ciutat domiciliat endcara que ausent present per ell lo notari avall escrit com a publica persona. Que en lo modo que baix se dirá, he rebut de ell la quantitat de dos centas sinquanta y vuit lliuras quatre sous y un diner moneda barcelonesa. Y son en paga de semblants que ne acreditava jo per lo import de un compte per mi feta, e inperdint per la rehedificació de una casa que lo indicat Magnifich Sor. Balthazar Bacardí y Clavell posseheix en esta mateixa present ciutat en lss Voltas dels Encants y en un carreró que no passa vulgarment dit den Fondet, la qual feyna se troba llargament expressada en un compte per mi format que es del thenor seguent.= Compte de la feyna de manyá que jo Blay Serra ha fet per la casa del Magnifich Sor. Balthazar Bacardí situada en lo carrer den Fondet de la present ciutat comensant lo dia vint y tres Febrer de mil set cents setanta quatre.
Primo:Lo prop dit dia per una curriola que val una lliura dos
Y sis diners....................................................................................................1Ll 2S 6D
Item: Lo dia set de Mars se ha adovat una tastera de fogons que
Si ha afegit un tros de ferro que val tres sous y nou diners................................3S 9D
Item: Lo dia nou de Mars fe quatre frontisas de pals a dos sous y
Quatre cada una juntas valen snou sous y quatre diners....................................9S 4D
Item: Mes fe una balda valenciana ab sosgorminents val un
Sou y sis diners.....................................................................................................1S 6D
Tem: Mes fe una anella ab sa baga per una porta per tapa
Uns fogons que val dos sous.................................................................................2S
Item: Mes fe deu ferros de fogons que a vuit diners cada hu
Valen sis sous y vuit diners...................................................................................6S 8D
Item: Lo dia vint y hu de Mars fe una grua de ferro bo que
Pesa quaranta una lliura y mitja a rahó de dos sous y quatre
Diners la lliura que val quatre lliuras setse sous y deu diners......................4Ll 16S 10D
Item: Lo dia vint y hu de Mars se han fetas dos bagas novas
Valen tres sous.....................................................................................................3S
Item: Lo dia vint y sis de Mars se ha fet al cao de un canó un
morro de trompa que si ha posat un colado que val sinch sous..........................5S
Item: Lo dia vuit de Abril fe vint gafas de bastiment ab palaya
Y tres forats que a un sou y sis diners cada una que valen
Una lliura deu sous.........................................................................................1Ll 10S
Item: Lo mateix dia fe vint y quatre frintisas de dos palms a quatre
Sous y sis cada una que juntas valen sinch lliuras vuit sous..........................5Ll 8S
Item: Mes dit dia fe vint y quatre frontisas de palm y mitg a tres
Sous cada un avalen tres lliuras dotse sous....................................................3Ll 12S
Item: Lo dia catorse de Abril fe una rexa de tres montons y
Un trebes y una grua que tot junt pesa trenta dos lliuras y mitja
A dos sous y quatre la lliura, que tot junt val tres lliuras quinse
Sou y deu diners...............................................................................................3Ll 15S 10D
Item: Lo dia setse de Abril fe quatre gruas que juntas pesan
Quaranta sis lliuras y mitja, a dos sous y quatre diners la
Lliura que juntas valen sinch lliuras vuit sous y sis diners.............................5Ll 8S 6D
Item: Lo mateix dia fe una gafa de bastiment que val
Un sou y sis diners................................................................................................1S 6D
Item: Lo dia dinou de Abril fe una altre grua que pesa deu
Lliuras tres unsas, a dos sous y quatre diners la lliura que
Val jun una lliura tres sous y onse diners........................................................1Ll 3S 11D
Item: lo mateix dia per adovar una famella de golfo que si ha
Feta una pota que junt gval quatre sous y sis diners............................................4S 6D
Item: Lo dia vint y hu de Abril fe dotse ferros de cortina que
A un sou y tres valen quinse sous..........................................................................15S
Item: Lo dia vint y tres de Abril fe una testera de fogons y deu
Ferros per dits fogons que junt pesa vint y sis lliuras y mitja
A dos sous y quatre la lliura junt val tres lliuras un sou y deu diners.............3Ll 1S 10D
Item: Lo dia vint y vuit de Abril fe quatre testeras de gogons ab
Sas gafas y los ferros per dits fogons que pesa quatre arrobas
Dinou lliurass a dos sous y quatre la lliura que tot junt val
Catorse lliuras set sous...................................................................................14LL 7s
ITEM: Lo dia vint y nou de Abril fe dotse ferros de cortina que
A un sou y tres cada hu que valen quinse sous........................................................15S
Item: Lo mateix dia fe setse frontisas que son per balcons. Que son
Per mitjana que a vuit sous cada una que juntas valen sis
Lliuras vuit sous................................................................................................6Ll 8S
Item: Mes fe quatre baldetas de porticons ab sos gorniments
Valen sis sous..........................................................................................................6S
Item: Lo mateix dia fe quatre llevas per dits balcons que
Juntas fan de llarch sinquanta un palm y mitg a sos sous y sis
Diners al pam val sis lliuras vuit sous y nou diners.........................................6Ll 8S 9D
Item: Lo mateix dia fe quatre pams a dos sous y sis diners
Al pam val quatre lliuras sinch sous.................................................................4Ll 5S
Item: Lo mateix fe dos anpits que son los dels dos pisos mes
Als que junts pesan quatre arrobas vint y dos lliuras a dos
Sous y quatre diners la lliura que junts valen catorse
Lliuras catorse sous.........................................................................................14Ll 14S
Item: Lo dia sis de Maig fe dos balcons que son ab llit, que
Junts pesan setse arrobas divuit lliuras a dos sous y quatre
Diners la lliura junts valen sinquanta lliuras dotse sous y vuit diners............50Ll 12S 8D
Item: Lo mateix dia fe vint y quatre frontisas de pam a tres
Sous valen tres lliuras dotse sous.......................................................................3Ll 12S
Item: Lo dia nou de Maig fe quatre pams de flo de peza ab
Balda av sos escodets, y manilla que junts a disset sous y sis
Cada gorniment que valen junts tres lliuras deu sous........................................3Ll 10S
Item: Lo mateix dia nou de Maig fe quatre panys de flo de
Pera ab balda ab sos escodets y manilla que junts a disset
Sous y sis cada gorniment valen junts tres lliuras deu sous..............................3Ll 10S
Item: Lo dia nou de Maig fe sis forrellats nous ab sas bagas
Que tot junt val una lliura tretse sous.................................................................1Ll 13S
Item: Lo dia deu de Maig fe sis baldetas ab sos sostenidors
Y claus que tot junt val dos lliuras dos sous........................................................2Ll 2S
Item: Lo mateix dia fe un pany de cambra que val nou sous.....................................9S
Item:Mes fe un Juny y forrella nou ab son gorniment que es
Per lo terrat queval junt quinse sous..........................................................................15S
Item: Mes fe quatre frontisas de pam y mitg a tres sous cada
Una valen dotse sous..................................................................................................12S
Item: Mes per dita porta fe una baldeta que es per casa lo
Sor. Martí ab sos gorniments valen dos sous............................................................2S
Item: Mes fe deu golfos de porta de cambra a nou sous y sis
Lo parell, que junts valen dos lliuras set sous y sis diners.................................2Ll 7S 6D
Item: Lo dia caatorse se fe un forrellat ab tres bagas que val
Quatre sous...............................................................................................................4S
Item: Lo dia divuit de Maig fe tres frontisas de pam y mitg a
Tres sous cada una que juntas valen nou sous.........................................................9S
Item: Lo dia dinou de Maig fe una barra de ferro que va veni
Al mestre que pesa deu lliuras y mitja a dos sous y quatre diners
La lliura que junts val un alliura vuit sous y sis diners......................................1Ll 6S 6D
Item:Mes fe dos panys de armari, y tres tancadors de paret
Que tot junt val setse sous........................................................................................16S
Item: Lo dia mateix fe quatre galfots que son de las portas grans
Que pesen quatre arrobas dos lliuras a dos sous y quatre la
Lliura que valen dotse lliuras set sous y quatre diners....................................12Ll 7S 4D
Item: Mes per ditas portas fe setse claus que valen
Tretse sous...............................................................................................................13S
Item: Mes fe dos frontisas de pam y mitg, y una de dos pams
Juntas valen deu sous y sis diners...........................................................................10S 6D
Item: Dia vint y vuit Maig fe un pany gros nou de dos boltas
Per la escalera, y dit pany sihan fetas sinch clauhetas ab son
Tancador y escodet que junt val dos lliuras dotse sous.....................................2Ll 12S
Item: Mes dit dia se ha posada tota la barana de la escalera
Que es de dotse rams, ab sos dotse pilans, y sas gafas que tot
Junt pesa vint arrobas vint y quatre lliuras a dos sous u quatre
La lliura val sexanta tres lliuras nou sous y quatre diners...............................64Ll 9S 4D
Item: Lo dia trenta de Maig fe set ferros de fogons que junts pesan
Sis lliuras a dos sous y quatre diners la lliura que junts calen
Catorse sous..............................................................................................................14S
Item: Dia primer de Juny fe sinch anellas ab aspigas y una
Balda valenciana ab sos gorniments que tot junt valen set sous..............................7S
Item: Dit dia fe una frontisa de dos pams que val quatre sous y sis diners..............4S 6D
Item: Lo mateix dia fe una anella per la porta xica val tres sous y nou diners........3S 9D
Item: Mes fe una clau de pany de armari y adovar lo pany
Val tres sous y nou diners.........................................................................................3S 9D
Item: Lo mateix dia fe la balustrada que junt ab sos pilans que
Son tres pesas vuit arrobas vint y tres lliuras a dos sous y
Quatre diners la lliura val vint y sis lliuras dinou sous....................................26Ll 19S
Item: Mes dia quatre de Juny fe quatre gafas de ñalaya que
Valen sis sous............................................................................................................6S
Item: Mes dit se ha afegit un tros de ferro y lo trebes y lo ganxo
De una grua que tot junt val una lliura deu sous...............................................1Ll 10S
Item: Per la necessaria fe dos frontisas y un pany ab son tencado
Que pesa una lliura y mitja a dos sous y quatre diners la lliura
Que val tres sous y sis diners....................................................................................3S 6D
Item: Mes fe un pern per la llora de la comuna ab sa birolla
Y xibeta que tot junt val sis sous................................................................................6S
Item: Mes fe una altre anella que val junt un sou y sis diners...................................1S 6D

Suma junt lo present compte 258Ll 4S 1D

Lo modo de la paga de ditas doscentas sinquanta y vuit lliuras quatre sous y un diner es que estas confesso haverlas rebudas de lindicat Magnifich Sor. Balthazar Bacardí y Clavell en diner comptant realment y de fet a mas voluntats y de ellas tenir ja firmat lo corresponent recibo, qual vull vagia compres en la present apoca a fi de que de una mateixa quantitat no aparegan diferents resguarts. Per lo que renunciant a la excepció de no haver rebut dit diner, y a tot altre dret y lley que favorirme poggués, no sols firmo esta apoca sique tambe asseresch y afirmo que la feyna y materials que se individuan en lo compte proximament insertat se han empleat en ls sobre referidas casas, y per las rehedificacions de ellas. En testimoni de que firmo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona lo dia, mes, y any sobrenotats. Essent presents per testimonis Cristofol Castellá pagés de la ciutat de Cervera, en esta de Barcelona encontrat, y Ramon Simón escrivent en la mateixa present ciutat resident. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer al sobre expresat Blay Serra, y que per dir no saber escriurer que firmá per ell de son consentiment Ramon Simón testimoni predit. Per dit Blay Serra y de son consentiment firmo jo Ramon Simón testimoni.
En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.