Saga Bacardí
00336
ENTREGA DE CANTIDAD A LOS HEREDEROS DE JOSE PALLAS POR EL ABASTO DE LA CARNE DE LA CIUDAD HACIA CANDIDA SERRAHIMA DE BALTASAR BACARDI Y CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona als dinou dias del mes de Desembre del any del Naixament del Sor. de mil set cents vuitanta y quatre.
Sia a tots manifest.Com jo Candia Serrahima y Soler viuda en segonas y ultimas nubcias de Joseph Serrahima negociant ciutadá de esta ciutat com a usufructuaria per lo temps de la mia vida natural de la universal heretat y bens foren de Joseph Pallas també comerciant ciutadá de Barcelona mon gendre per est deixada ab son testament que lo dia vint y quatre del mes de Abril prop passat clos entregá al avall escrit notari perqui seguida la mort de dit testador fou obert y publicat lo dia sis del mes de Maig del corrent any. Per quant lo indicat Joseph Pallas poch dias antes de la sua mort, y en presencia de personas fidedignas, manifestá que interessaba ell en la quantitat de sis mil lliuras en lo arrendament al abast de la carn de la present ciutat que en realitat obtingué lo Magnifich Sor. Balthazar Bacardí y Clavell, no obstant que corria en nom de Felip Ruis desde vint de Abril mil set cents vuitanta y tres fins lo dia deu de Abril del corrent any, y que de ditas sis mil lliuras, sols havia ell fundit tres mil lliurass las que prengue a cambi mercantil a Pere Parellada comerciant ciutadá de Barcelona. Y que las restants tres mil lliuras las fundí Joseph Batlle comerciant ciutadá de dita ciutat, y que conseguent quedá lo mateix Joseph Batlle interesat en esta mateixa quantitat. Y respecte de trobar ja difinits los comptes de dit arrendament y haver resultat en ells de benefici per rahó de ditas sis mil lliuras, y a favor dels expressats Joseph Pallás y Joseph Batlle la quantitat de mil noranta lliuras vuit sous y dos diners moneda barcelonesa a saber es sinch centas quaranta y sinch lliuras quatre sous y un diner per dit Joseph Batlle, e igual partida que lo cos hereditari del referit Joseph Pallás, y feta detracció de estas de la quantitat de cent vuitanta lliuras corresponents al referit Pere Parellada, per lo cambi mercantil de un any de las dalt ditas tres mil lliuras, quedan liquidas a favor del mateix cos hereditari la quantitat de tres centas seixanta y sinch lliuras quatre sous y un diner. Y desitjant satisferlas lo indicat Magnifich Sor. Balthazar Bacardí y Clavell. Per tant. De ma espontanea voluntat y certa sciencia, confesso en dit nom y regonech al mateix prop dit Magnifich Sor. Balthazar Bacardí y Clavell, encara que ausent, present per ell lo avall escrit notari com a publica persona. Que en diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits, per mans de terceras personas, pagant en nom, y de diners propis del prenotat Magnifich Sor., la quantitat ditas trescentas seixanta y sinch lliuras quatre sous y un diner y son en paga de semblants que han resultat liquidas a favor del dalt expresat cos hereditari del indicat Joseph Pallás per los motius que sobre se individuan. En testimoni del que firmo com a usufructuaria predita la present apoca en esta ciutat de Barcelona en lo dia. Mes, y any sobre notats. Essent present per testimonis Diego Barthomeus Taberner ciutadá de Barcelona, y Ramon Simon escrivent en ella resident. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dita Sra. Candia Serrahima y Soler y que per dir no saber escriurer que firmá per ella y de son consentiment Ramon Simon testimoni predit. Per dita Candia Serrahima y Soler y de son consentiment firmo jo Ramon Simon testimoni.
En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.