Saga Bacardí
00337
VENTA DE CENSO Y FADIGA EN LA VOLTA DELS ENCANTS DE MASSANES A BALTASAR DE BACARDÍ Y CLAVELL
.

En la Ciutat de Barcelona als deu dias del mes de Abril del any del Naixament del Sr. De mil set cents vuitanta y zinc.
En nom de Deu: Sie á tots manifest com nosaltres Da. Theresa Masanés y de Lapeira viuda del Sr. Dn. Llorens Masanes y Giralt, lo dia de son obit en esta Ciutat popular, thenutaria per mon dot, esponsalici,ÿ demes credits dotals de la universal heretat ÿ bens forent del proximament referit Difunt marit meu ÿ sens perjudice de dita thenuria usufructuaria de aquells, per lo temps de la mia vida nartural, ÿ lo cognom de Massanes guardat, per lo mateix propdit difunt marit meu deixada ab son ultim testament que lo dia disset del mes de Juriol del any mil set cents vuitanta ÿ hu clos entregá a Francisco Madugueras ÿ Galí Notari publich Real colegiat de Nº de la present Ciutat, per qui fou obert y publicat lo dia deu del mes de Janner del any mil set cents vuitanta ÿ tres ÿ Dn. Antón Masanés ÿ Giralt instituhit, ab lo propcalendat son ultim Testament En dits respectius noms, ÿ en altres qualsevol que convinga, ÿ que mai en dret tinga lloch: Primero per pagar ÿ satisfer á las que Sra. Abadesa ÿ Real Monastir de San Pere de las Puellas de la present Ciutat sexanta quatra lliuras dotze sous ÿ tres diners moneda Barcelonesa per tres pensions vensudas en los anys mil set cents seixanta ÿ quatra, mil set cents seixanta zinc, ÿ mil set cents seixanta sis, que tots anys lo dia once del mes de Setembre, tenen dit respcte noms, ÿ deben prestarli: Item per pagar ÿ setisfer al Revereent Rector ÿ Comunitat de Pobres de la parroquia Iglesia de San Miquel Arcángel de la present Ciutat, trenta lliuras Barcelonesas, per dos pensions vensudas en lo anys mil set cents vuitanta ÿ dos, de un cens de preu zinc centas lliuras, ÿ pensió quince lliuras de dita moneda que anualment lo dia vint del mes d Juny, deben en los manarmos sobredits noms fer, ÿ prestarlos, item per pagar y satisfer a Cosme Ribó sabater Ciutada de Barcelona vuitanta ÿ zinc lliuras set sous ÿ quatre diners de dita moneda, per á compta de feina de son ofici de compte ÿ ordre nostre per ell feta. Item per pagar ÿ satisfer a Francisco Iliz Sastre Ciutada de dita Ciutat, cent trenta ÿ zinc lliuras ÿ once sous per un compte de feinas de son ofici, per ell de compe ÿ ordre nostre feta. Item ÿ finalment per pagar ÿ satisfer a Simon Sayrols Fuste Ciutada de Barcelona, noranta ÿ una lliura diset sous ÿ nou diners de dita moneda per un compte de feinas de son ofici per ell de compe ÿ ordre nostre feta: De nostra espontanea voluntat, ÿ certa ciencia Per nosaltres ÿ los nostres hereus ÿ succesors Veneeeem en dit respectiu nome ab solem ÿ difonum al Magch. Sr. Baltasar Bacardí ÿ Clavell Sr. Del poble de Pinos ÿ de la Quadra de Ballestan en la present Ciutat popular encara que ausent present per ell lo avall escrit Notari com á publica Persona ÿ als seus perpetuament dotce lliuras zinc sous de dita moneda Barcelonesa en pensio junt ab tot lo domini firmat fadiga, ÿ altres qualsevols drets al Sr. Directe o mitjá competents; que nos quedan francas de corresponsió de aquell cens de pensio annual trenta lliuras, que nosaltres en sua directa o mitjana ( com aixi se expresa en la avall calendada venda) Tots anys en son presdit termini deben percibir ÿ cobrar, sobre unas casas situadas en la present Ciutat tenia, ÿ vuij lo indicat Magch. Sr Baltasar Bacardí ÿ Clavell poseheix en lo mateix propdit carrer com de les pensions ÿ prorratas que dita part de cens que ab lo present venme, ÿ absolem fins vuij vensudas ÿ discorregudas nos encontrem plenament pagats ÿ satisfets; Y tenen las ditas casas en que esta radicat lo dit cens de pensió trenta lliuras de que son part las dotse lliuras sinch sous en pensió que ab tot son domini al present venme ÿ absolemper nosaltres dits Mare y fill en lo referit noms á cens de los propdits dotse lliuras zinc sous en son degut terminis annualment pagadoras, Y nosaltres las ditas cosas tenim ( con igualment en la avall calendada venda se expresa) per qualsevols altres Señors que ralixgada sobre las mateixas referidas cosas existents. Y terminan las sobremenccionadas cosas en que esta radicat lo dalt dit cens, ÿ part del qual ab son domini al present venme y absolem, me per si solas ( respecte que en la avall calendada venda no se troban confrontadas, ÿ per conseguent no consta ÿ se ignora al punt la sua idemtitat ÿ existencia ) sino junt ab altres á las que se encontran unidas, y posehidors tambe per dit Magch. Sr. Balthasar Bacardí ÿ Clavell á solixxent, ab honor de Carlos Tomba sabater ciutadá de dita Ciutat, á mitg dia ab lo carré dels Encants, á ponent ab altres honors de dit Magch. Comprador que antes forent de altre Baltasar Bacardí ÿ Corróns son difunt Pare; ÿ a tremuntana part ab lo fondich antiguament dit de Jaume Ferran de Vich en un carreró dit de la Fonda que no te transit, ÿ que es dins las voltas dels encants, ÿ part ab honor de Miquel Alegre ÿ Roig Comerciant Ciutada de Barcelona que antes foren de Gabriel Espinás Brodador tambe Ciurtada de esta Ciutat. Y nos especta lo dalt designat cens ab son domini directe, o media a ell annexo á Nosaltres los sobrenomenats Venedors com ä usufructuaris ÿ Propietaris respecte de la universal heretat ÿ bens que foren del indicat Sr. Dn. Llorens Masanes ÿ Giralt espectaba com á hereu de la universal heretat ÿ bens que foren de la Sra. Eularia Masanes ÿ Giralt viuda del Magch. Sr. Joseph Masanes ÿ Piñana Ciutada honrat de Barcelona difunt Mare sua: per aquella instituhent ab seu ultim testament que fou ÿ ordená en poder de Pere Martín Torras Notari publich de Nº de esta Ciutat als dotse dias del mes de Juny del any mil set cents quaranta y sinch, qual fou publicat per lo mateix prop dit Notari lo dia vint de Octubre de mateix any. A la qual Sra Eularia Masanés ÿ Giralt, com á hereva universal del bens y drets foren del Sr. Llorens Giralt Familiar del Sto. Offici de la inquisició lo dia de son obit en la present Ciutat, popular son difunt pare de la qual venda consta ab acte rebut en poder Joseph Bosom que Notari Publich colegiat de Nº de esta Ciutat als once dias del mes de Abril del any mil set cents quaranta ÿ quatre. La qual venda ÿ absolució refrendits respecte noms com aixis nom millor dir y entendrense por de forma que dia present en avant cesse, ÿ cessan dega la prestacio de ditas dotse lliuras y zinc sous en pensio ab lo present venudas y absoltas, y lo prenotat Magch. Sr. Baltasar Bacardí ÿ Clavell ÿ los seus, tingan y perpetuament possehesean las sobre mencionadas Casas en que está radicat lo dit cens, libres del carrech d pagar aquellas; Prometent no demanarlos mes la pensions de dita part de cens ab lo present venuda y absolta, ni per ellas convenirlos en Juccdici, ni fora dell per imposarnos sobre ditas cosas á Nosaltres, ÿ als altres silenci ÿ callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes; Cedint igualment al indicat Magch. Sr. Comprador ÿ als seus tots nostres drets, ÿ accions, en virtut dels quals pugan fer y executar en Judici ÿ fora dell com millor los consigna, constitttuhintlos pron nostres com en cosa propia, sabent sobre estas cosas los censos ÿ drets dominicals dels Sres. Que tal vegada aparegan, ÿ lo lluhisme en aquellas á ells debedors per raho del present contracte. Lo preu de la present venda ÿ absolució son quatre centas set lliuras vuit sous y quatre diners de dita moneda Barcelona quals en virtut de facultat que ab lo present conferim al sobrenomenat Magch. Sr. Comprador, se rete ell en son poder á fi de satisferlas als acrehedors nostres en lo preludi del present contracte indivvvviduats, per lo motiu que allí se expresan dels quals al temps de la paga recobrará la corresponents apocas ab cesio per a defensar la present venda ÿ absolucio contra qualsevols altra actehedors nostres: Volent y consentint que fetas ditas pagas succehesca en lloch ÿ credit de aquells competescan los mateixos drets, preeminencias ÿ prerrogativas que á ells competiran á no fersels ditos pagar constituhintlo pror nostre com en cosa propia. Per lo que renunciant á la excepcio del preu no sen aixis convingut ni rebut á la lley, que sobre els engañats en mes de la mitat del just valor de la cosa, ÿ a tot altre pret y lley que favorixnos puganos sols formam apoca en dits respº. Noms de ditas quatre centas y set lliuras vuit sous y quatre diners, si que tambe donam, y cedim tot quant dit nostre cens ab son domini que ab lo present venme ÿ absolem podria valer mes del preu proximamment referit: Prometent lo present venda ÿ absolucio ferli valer y tenir ÿ estarli de firma ÿ legal eviccio sempre ÿ en qualsevol cas, ab restitucio, y esmena de danys ÿ gastos sobre los quals volem que lo indicat Magch. Comprador ÿ los seus, sien creguts de paraula o ab lo sol juzgament sens necesitar de altre prova: Y per seguretat de ditas cosas, ÿ á bveriar cautela del prenotat Magch. Sr. Comprador, Jo la enunciada Da. Theresa Masanes y Lapeira, per pacte entre ell y Jo expresament convingut, elegesch y pago las ditas quatre centes set lliuras vuit sous, ÿ quatre diners que son lo preu de la present venda ÿ absolucio en pago o bon compte de las set mil lliuras que ( entre altres cosas foren per mi en dot constituidas al indicat Sr. Dn. Llorens Campllonch difunt Notari Publich del Nº de la present Ciutat simul estipulat, ÿ asolas douhents, als vint y vuit dias del mes de Octubre del any mil set cents sinquanta y vuit, ÿ dels demes credits tan dotals, com á las qualsevol que me competiesen aixi sobre lo mateix com ab lo present venut ÿ absolt, com sobre los restants bens de dit Sr. Difunt marit meu; Y par lo mateix fi ÿ efecte jo lo prenotat Dn. Antón Masanes y de Lapeira prechint eso pres pacte ab dit Magch. Sr. Comprador, accepto tambe lo preu de la present venda ÿ absolucio, en paga, ÿ a bon compte de aquella quantitat que me competéix, ÿ puga en qualsevol manera espectarme, en la universal heretat, Materna, suplements de ellas part tal creix, ÿ per altres qualsevols motius, reservantnos expresament de dit nostre respº. Drets ÿ credits, sobre los demes bens del sobrenomenat difunt Sr. Marit y Pare nostre respectivament,lo qual reliquo abligam un ÿ altre dels dos á dú Magch. Comprador ÿ als seus donants, y creditors tots nostres respectius drets ÿ accions, á fi de que pugan usar ÿ valesen en Judici ÿ fora de ell, per defensar lo cens ab son domini per nosaltres ab lo present de ell venut contra qualsevols altres Acrehedors, aixi nostres com del propdit Sr. Difunt marit y pare nostre respecte: ÿ del antecesors de ell: Y en lo cas de eviccio, si es debe per conseguir lo recobro del mateix propdit preu, ÿ ferlo demes que nosaltres en qualsevol de dits casos, ÿ per los motius que sobre se individúan respectivament podriam fer, constituir los Pron. Nostres com en cosa propia, ÿ sens perjudici de dita especial obligacio, obligam respectivament junts y asolas los demes bens nostres, mobles é immobles, presents y veniders, renunciant á la lley que diu que primerament se passe per la cosa especialment oblllligada, que per la que ho es en general, ÿ á altres que expressa que lo acreedor puga satisferse de la cosaespecialment obligada, no esctenga la ma, a la que generalment ho es; Com y tambe al benefici de novas constitucions, ÿ accions divididoras, á la epistola del Emperador Adria, y convetut de Barcelona, que per la de dos ó mes que asolas se obligan. Y jo la enunciada Dña. Theresa Masanes y de Lapeira cerciorada de mos drets per lo avall escrit Notari renuncio al Benefici Valleja, ÿ a la authentica que comensa siqua atulier: ÿ los dos junts, renunciam á qualsevol altre pret ÿ lley de nostre favor: Y para que totas las ditas cosas tingan mejor firmesa juram Nosaltres los sobrenomenats Mare y fill Venedors predits, no sols tenirlas sempre per fermas ÿ agradables, sino tambe que en ellas no havem intentar fer lo menor frau ó, perjudici als Sres. Dominicals que tal vegada puga compareixer: Y confessan juntament quedar advertits per lo avall escrit Notari que de est contracte se ha de pendre la raho en lo offici de hipoteques de la present Ciutat dins sis dias proxims per los fins ÿ efectes expresats en la Real Pragmática sobre est particular promulgadas. En testimoni del que firman en dits despective noms la present Escritura en la Ciutat de Barcelona en lo dia mes y any sobrenomennat: Essent ptesent per Testimonis Francisco Pava de la familia de dits Sres. Mare y fill, ÿ Ranon Simon Escrivent en Barcelona residents; Y Jo lo avall escrit Notari dono fee coneixer á dits Sres. Venedors ÿ que firmaren de las suas mans.
Maria Teresa de Masanes y Lapeira, Dn. Antón de Masanés y Lapeira, En poder de mi Dn. Carlos Carbonell Notario.