Saga Bacardí
00339
PAGO A COSME RIBÓ PARTE DEL TOTAL POR LA COMPRA DE LAS CASAS DELS ENCANTS DE LOS MASSANES DE LAPEYRA POR BALTASAR DE BACARDÍ Y CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona als tretse dias del mes de Abril del any del Naixament del Sor. De mil set cents vuitanta y sinch.
Sia a tots manifest: Com jo Cosme Ribó sabater ciutadá de esta ciutat de Barcelona: De ma espontanea voluntat y certa sciencia confesso y en veritat regonech, al Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell Sor. Del Poble de Pinós, y de la Quadra de Ballestán en la present ciutat populat, pagant per la Sa. Theresa Masanés y de Lapeyra viuda del Sor. Llorens Masanés y Giralt que també lo dia de son obit en la present ciutat populat, y per lo Sor. Anton Massanés y de Lapeyra mare y fill, y en virtut de facultat per estos Sors. Al indicat Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell donada en lo acte de la avall calendada venda y absolució, y de aquellas quatrecentes set lliuras vuit sous y quatre diners moneda barcelonesa que son lo preu de la venda y absolució, per los mateixos propdits Sors. Mare y fill Massanés y de Lapeyra a favor del prenotat Sor. Balthasar Bacaardí y Clavell, y dels seus perpetuament firmada, de las dotse lliuras sinch sous de la mateixa moneda en pensió, junt ab tot lo domini, firma, y fadiga y altres qualsevols drets, al Sor. Directe o mitjá competents que los quedavan francas de corresponsió de aquell cens de pensió trenta lliuras, que en Sria. Directa o mitjana percebian tots anys en son prefigit termini sobre una casa que antes Agustí Nogués sastre ciutadá de Barcelona tenia, y vuy lo referit Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell posseheix en esta present ciutat, y en lo carrer vulgarment dit Los Encants, llargament designadas en lo acte de dita venda y absolució, rebut en poder del mateix avall escrit notari, als deu dias del corrents mes, y any encara que ausent, present per lo expresat Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell lo avall escrit notari com a publica persona; Que en lo modo que se dirá, y baix pacte de la cessió que se insertará he rebut de ell la quantitat de vuitanta y sinch lliuras set sous y quatre diners de la mateixa moneda barcelonesa, y son en paga de semblants que ne acredito yo per un compte de feyna de mon ofici per mi feta de orde del dalt expresat Sor. Dn. Llorens Massanés y Giralt vuy difunt en los anys mil set cents setanta y set y mil set cents setanta y vuit, y a obi de la sua familia, lo qual compte es del thenor seguent.
Primo per tretse parells de sabatas de vadell marroquinat
Per Dn. Antonio Massanés y de Lapeyra a rahó de tres pessetas
Y mitja lo parell disset lliuras un sou y tres diners....................................17Ll 1S 3D
Item per sis parells de luda per dit Dn. Llorens, a raho de
Tres pessetas y mitja lo parell set lliuras disset sous y sis diners...............7Ll 17S 6D
Item per quatre parells de seda per Da. Theresa Massanés y
de Lapeyra
arahó de sinch pessetas lo parell, set lliuras
Y deu sous....................................................................................................7Ll 10S
Item per dos parells per lo alacayo, tres lliuras.........................................3Ll
Item per un parell de botas, sis lliuras.......................................................6Ll
Item per un parell de sabatas per la criada
Divuit sous y nou diners...................................................................................18S 9D
Item per dotse parells de vadell marroquinat per dit Dn.
Anton, a rahó de tres passatas y mitja lo parell, quinse
Lliuras y quinse sous.................................................................................15Ll 15S
Item per set parells de luda per dit Dn. Llorens,
A rahó de tres pessatas y mitja lo parell, nou lliuras
Tres sous y nou diners................................................................................9Ll 3S 9D
Item per dos parells per lo alacayo, tres lliuras.......................................3Ll
Item per sinch parells de seda per dita Sa. Nou
Lliuras set sous y sis diners.......................................................................9Ll 7S 6D
Item per dos parells de luda per la criada una lliura
Disset sous y sis diners..............................................................................1Ll 17S 6D
Item per dos parells xinellas de cusulí per dita Sra.
Da. Theresa Massanés y de Lapeyra una lliura
Divuit sous y set diners.............................................................................1Ll 18S 7D
SUMA JUNT LO PRESEBT COMPTE
85Ll 7S 4D

Lo modo de la paga de ditas vuitanta y sinch lliuras set sous y quatre diners, es que estas confesso haverlas rebudas del sobre expresat Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell, en diners contant realment y de fet a mas voluntats; Per lo que renunciant a la excepció de no haver rebut dit diner, y a tot altre dret y lley que favorir me pogues, no sols firmo apoca de ditas vuitanta y sinch lliuras set sous y quatre, si que també dono, sens evicció ni obligació alguna de mos bens, y cedesch tots los meus dets y accions, en virtut dels quals puga dit Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell defensar la sua sobre calendada compra, contra qualsevol altre acrehedors dels sobre mencionats mare y fill Massanés y de Lapeyra, y altrement fer y executar en judici y fora de ell com millor li convinga constituhintlo procurador meu, com en cosa propia; Y confesso juntament quedar advertit per lo avall escrit notari que del present contracte se ha de pendrer la corresponent nota margenal en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, en consequencia de Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmo la present escriptura en dita ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sibrenotats. Essent presents per testimonis Joan Pous jove boter y Ramon Simon escrivent los dos en esta ciutat residents. Y jo lo avall escrit notari dono fee coneixer a dit Cosme Ribó y que firma de la sua ma.
Cosme Ribó sabater, En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.