Saga Bacardí
00340
PAGO DE SEMBLANTS DE CASA EN LA VOLTA DELS ENCANTS DE TERESA MASANES Y LAPEYRA Y ANTÓN (SU HIJO) HACIA BALTASAR DE BACARDÍ Y CLAVELL.(SIMON SAYROLS CARPINTERO)


En la ciutat de Barcelona als quinse dias del mes de Abril del any del Naixament del Sor. De mil set cents vuitanta y zinc.
Sia a tots manifest com jo Simon Sayrol fuster ciutadá de esta ciutat: De ma espontanea voluntat y certa ciencia confesso y en veritat regoneich al Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell Sor. Del Poble de Pinós, y de la Quadra de Ballestán en la present ciutat populat, pagant per las Sa. Da. Theresa Masanes y de Lapeyra, viuda del Sor. Dn. Llorens Masanes y Giralt que també lo dia de son obit en la present ciutat populat. Y per lo Sor. Dn. Antón Masanes y Lapeyra mare y fill, y en virtut de facultat per estos Sors. Al indicat Magnifich Sor. Balthasar Badcardí y Clavell donada en lo acte de la avall calendada venda y absolució, y de aquellas quatrecentas set lliuras vuit sous y quatre diners moneda barcelonesa, que son lo preu de la venda y absolució per los mateixos propdits Sors. Mare y fill Masanes y de Lapeyra, a favor del present Magnifich Sorr. Balthasar Bacardí y Clavell, y dels seus perpetuament firmada de las dotse lliuras sinch sous de la mateixa moneda en penció, junt ab tot lo domini, firma, fadiga, y altres qualsevols drets al Sor. Directe, o mitjá competents, que los quedaban francas de corresponsió, de aquell cens de penció trenta lliuras, que en Sria. Directa o mitjana percebian tots anys en son prefigit termini sobre unas casas, que antes Agustí ogués sastre ciutadá de Barcelona tenia, y vuy lo referit Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell posseheix en esta present ciutat, y en lo carrer vulgarment dit Los Encants, llargament designadas en lo acte de dita venda y absolució, rebut en poder del mateix avall escrit notari als deu dias dels corrents mas, y any encara que ausent present per lo expresat Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell lo infrit notari com a publica persona; Que en lo modo que se dirá, y baix pacte de la cessió que se insertará, he rebut de ell la quantitat de noranta una lliura disset sous y nou diners moneda barcelonesa y son en paga de semblants que ne acredito yo per un compte de feyna de mon ofici tant de mans, com de recaptes expresadas e individuats en un compte de ditas cosas per mi firmaat que son thenor es lo seguent. Compte de las obras de fuster fetas en lo any mil setcents setanta nou per Simon Sayrols fuster ciutadá de Barcelona per compte y ordre de Dn. Llorens Masanés en lo Moli de la Verneda totas necessarias per las quals se ha gastat ñlo seguent.
Primo per tres dotsenas pots per empostisar sostres a sis
Lliuras la dotsena, divuit lliuras...............................................................18Ll
Item per vuyt quadrats a tres lliuras cada quadrat
Vint y quatre lliuras..................................................................................24Ll
Item per las llatas necessarias, vuit lliuras tres sous y nou......................8Ll 3S 9D
Itemper las claus necessarias, quatre lliuras deu sous..............................4Ll 10S
Itemper divuit jornals de mestre a de divuit sous,
Setse lliuras quatre sous............................................................................16Ll 4S
Item pper trenta jornals fadrí a catorse sous, vint y una lliura................21Ll
SUMA junt lo present compte
91Ll 17S 9D

Lo modo de la paga de ditas noranta una lliura diset sous y nou diners, es que estas confesso haverlas rebut del sobre expresat Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell en diners contant realment y de fet a mas voluntats; Per lo que renunciant a la excepció de no haver rebut dit diner, y a tot altre dret y lley que favorirme pogués, no sols firmo apoca de ditas noranta una lliuras disset sous y nou diners, si que també dono, sens evicció i obligació alguna de mos bens, y cedesch tots los meus drets y accions, en virtut dels quals puga dit Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell defensar la sua sobre calendada compra, contra qualsevols altres acrehedors dels sobremencionats mare y fill Masanés y Lapeyra, y altrement fer y executar en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria. Y confesso juntament quedar advertit per lo avall escrit notari que del present contracte se ha de pendrer la corresponent nota margenal enlo ofici de hipotecas de esta ciutat, en consequencia de Real Pragmatica, sobre est particular promulgada: En testimoni del que firmo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en los dias, mes y any sobrenotats. Essent presents per testimonis Miquel Compte jove fuster, y Ramon Simon escrivent los dos en dita ciutat de Barcelona residents; Y jo lo infrit notari dono fee coneixer a dit Simon Sayrols, y que firmá de la sua ma.
Simon Sayrol, En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.