Saga Bacardí
00342
PODERES GENERALES DE MIGUEL CASAS Y GUAL A SU HERMANO CARLOS CASAS, PARA VARIAS OPERACIONES INMOBILIARIAS QUE SERÁN EN BENEFICIO DE BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL
.

En la Ciutat de Barcelona, als dos dias del mes de Juny del any del Naixament del Sr. de mil setcents vuitanta ÿ sinch.
Sia a tots manifest com Jo Miquel Casas ÿ Giralt Notari Real en la present Ciutat resident: De ma espontanes voluntat ÿ certa ciencia constituheix ÿ ordeno en Prior meu sert, ÿ especial ÿ per las cosas avall escritas sen aixi que la especialitat á la generalitat ni esta aquella deixo que al Magch. Sr. Dn. Carlos Casas Regidor Perpetuo de la Ciutat de Manresa ÿ en ella domiciliat Germa meu encarrague ausent com si fos present; Pera que per mi, en nom meu ÿ en aquell que mes en pret tinga lloch, ÿ la mia persona representant, puga pendre possesió corporal, real, actual ó cuasi de qualsevols Casas, heretats, terras, horts, delms, censos censals, ÿ de altres qualsevols bens que me competescan en qualseval part, ÿ per qualsevol motiu, ÿ per dit efecte feslos senyals demostratius de la aprensio de dita possesio: Com ÿ tambe de escriures en inventari los bens mobles diners ÿ credits que se encontren, ÿ generalment executar lo que Jo en qualsevol nom personalment podria fer, prometent tenir per ferm ÿ agradable tot quant du Magch. Sr. Procurador ÿ germa meu, obrará ÿ no revocarho en temps ni per motiu algun baix obligacio de tots los meus bens mobles é immobles presentss ÿ veniders ÿ ab la renuncia de drets necesaria llargament; En testimoni del que firmo la present escritura en la Ciutat de Barcelona en los dias, mes ÿ any sobrenomenat: Essent present per testimonis Ignasi Matéu Notari Real, ÿ Ramon Simon Esent los dos en la present Ciutat residents; Y Jo lo avall escrit Notari dono fee coneixent a aquet son otorgant ÿ que firma de la sua ma.