Saga Bacardí
00344
FINIQUITO POR VENTA DE TIERRAS EN S. GERVASI DE CASOLAS HACIA BONAVENTURA VILASECA DE BALTASAR BACARDI Y CLAVELL


En la Ciutat de Barcelona als sis dias del mes de Juny del any del Naixament del Sr. De mil setcents vuitanta cinch.
Sia a tots manifest com Jo Jaume Rosés Pages del lloch de Sn. Gervasi ÿ Sant Protasi Bisbat y territori de Barcelona, de ma espontanea voluntat, ÿ certa ciencia confesso ÿ en veritat reconech al Sr. Bonaventura Vilaseca, Comerciant de esta Ciutat á estar cosar present; Que en diner coptant realment ÿ de fet á mas voluntats he rebut de ell la quantitat de mil y cinquanta lliures moneda Barcelonesa, ÿ son en paga de semblants que dit Sr. Me estaba devent y devia satisferme per lo cumpliment de las dos mil ÿ sincuanta lliuras de dita moneda, que son lo preu de la venda per mi a favor dell y dels seus perpetuament firmada de dos quartas de terra campa, situada en lo terme de du lloch de Sant Gervasi ÿ Sant Protasi, ÿ en lo paratge vulgarment nomenat Casoles, llargament designada ÿ confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del infrit Notari, als nou dias del mes de Agost del any proper pasat de mil setcents vuitanta ÿ quatre; com las restants mil lliuras á compte del preu de lo prop dita venda, las a rebudas, ÿ de ellas firmi Apoca á favor del mateix Sr. Bonaventura Vilaseca en lo cos de la referida venda: Per lo que renunciant á la excepcio de no haver rebut ditas mil ÿ cincuanta lliuras ÿ á tot altre dretÿ lley que favoria me pagues, ÿ confessanme restarme cerciorat per lo infrit Notari que del present contracte se ha de pendre la corresponent nota marginal en lo offici de Hipotecas de esta Ciutat. En testimoni de vendas firmo la present apoca en esta Ciutat de Barcelona en lo dia, mes, ÿ any sobresnotat: Essent present per testimonis Joseph Llovera, ÿ Ramon Simon los dos estan en esta Ciutat residents. Y Jo lo avall escrit Notari dono fee coneixe al sobrenomenat Jaume Rosés ÿ que per diu no saber escriure que firma per ell de son consentiment firmo Jo Ramon Simon Testimoni. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.