Saga Bacardí
00345
VENTA DE DOS TIERRAS EN STA. MARIA DE SANS DE LUIS DE LAS LLANAS, HACIA BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL
.

En la Ciutat de Barcelona als set dias del mes de Juny del any del Naixement del Sr. de milset cents vuitanta ÿ zinc.
En mom de Deu: Sia a tots Manifest com Jo Dn. Lluis de las Llanas Balparda y Pascuali oficial de la contaduría Principal del Exercit ÿ Prat de Carta. Ÿ Regiment perpetuo de la present Ciutat, ÿ en ella popular, Primo per pagar ÿ satisfer á Joseph Carcereny Pages de la vila de Sta. Coloma de Gramanet Bisbat de Barcelona, dos centas setanta una lliura sinch sous y tres diners moneda Barcelonesa: per semblar que de compta y ordre mei me ha satisfet ell, á saber es en quant á vuitanta sis lliuras quince sous y sis diners, que es lo total import de la estacada que en terreno de Joan Franquesa se ha construhit de ordre del Sr. Dn. Francisco de Planella y mia, per resguard de las vingudas del Riu Besos; En quant a cent sinquanta y zinc lliuras y deu sous, per los cordons, ÿ demes jepaxos, que de compra ÿ ordre mmeu ha manat lo indicat Joseph Carcereny fer construir para remediar los danys que patiren la terra de la heretat que poseheich Jo en lo terme de dita vila, en la ultima vinguda de dit Riu Besos; Y en quant á las restants cent vint y nou lliuras per lo valor ÿ cost de plantar salvazeda, ÿ esporgar aquella, part el lo any prop pasat de mil sset cents vuitanta ÿ quatra, ÿ part en lo present ÿ corrent any. Item per pagar ÿ satisfer â Joan Dexens tambe Pages de la dalt espresada vila, dos mil trescentes vint y vuit lliuras catorce sous ÿ nou diners de dita moneda per lo cost y valor de la plantada de vinya que de compte y ordre meu ha fet en lo present ÿ corrent any en una pessa de terra vulgarment nomenada la plana que poshesch Jo en lo terme de la mateixa prop dita vila, ÿ de pertinencias de dita, ma heretat: De ma espontanea voluntat ÿ certa ciencia per mi ÿ per titol de venda concedesch al Magch. Sr. Baltasar Bacardí ÿ Clavell Sr. Del poble de Pins y de la Quadra de Ballestar en esta Ciutat de Barcelona domiciliat, á estar cosas present, als seus, ÿ aquí ell vuldria perpetuament: Primo tres mojadas, tres quartas ÿ una mundinas de terra campa canada: que son part de una pessa de terra de tinguda zinc mojadas poch mes o menos en lo avall calendada venda en tercer lloch designado que per los titols que se calendaran tinch ÿ posehech en lo terme ÿ Parroquia de Sta. Maria de Sans Bisbat y Territori de Barcelona ÿ en lo lloch dit Pou Comu, com lo restant de la mateixa prop dita pessa de terra se encontre establert lo Sr. Dn. Fernando de las Llanas ÿ Balparda, oficial també: que fou de dita Contaduría Pral. Mon difunt Pare, á favor de Maria Poch viuda de Joan Poch Pages de dita parroquia de Sans y de Joan Poch tambe pages de la mateixa parroquia mare y fill á cens de nou lliuras Barcelonesas, pagadoras tots anys lo dia trenta y hu del mes de maig ab acte rebut en poder de Joan Baptista Plana Notari public Colegiat de nº de la present Ciutat als trenta y un dias del mes de maig del any mil setcents setanta y tres; Qual cens de nou lliuras cobra vull y deu percibir lo prenotat Magch. Sr. Baltasar Bacardí ÿ Clavell, en virtut de venda de aquell per mi á son favor perpetuament firmada ab altre acte rebut en poder del infrit Notari als vint ÿ dos dias del mes de Juny del any mil set cents vuitanta ÿ hu firmat per raho de Sria. Y se tenen las ditas tres mojadas, tres quartas y una mundina de terra que ab lo present vench junt ab lo sobrenomenat Mare ÿ fill Poch en virtut del propcalendat establiment per lo molt Capitols de la Sta. Iglesia de la present Ciutat y baix domini ÿ alou dell á cens de una liura y zinc sous, y de un parell de capons tots anys pagador sensert termini: Se ha de saber: Que no obstantque en la avall calendada venda se diga que la propdesignada pessa de terra se te per dit en Capitol al dalt expressat cens, ÿ a la prestacio de delme de tots los fruits que se cullan en aquellas, pero la veritat del fet es que no se reconeix aquellas subgecte á la dita prestacio de Delme pues de la obligacio de pagar no se fa mencio alguna en lo acte de venda de la mateixa ÿ altres pessas de terra firmada per los Malmessos del testament ÿ ultima voluntat del que par ordre Sebastia Grau á favor de Dn. Lluis Valenciá ÿ Ximenes abans rebut en poder de Jacinto Borrás que Notari Public de Barcelona Ciutat. Diferents Calendaris lo primer dels quals fou lo dia quinse del mes de mars del any mil set csnts sincuanta y sis. Y ab dit motio omiteix al present continuada per equivocasio en la sobremencionada y avall calendada venda. Y terminant vuy las sobre designadas tres mojadas, tres quartas y una mundina de terra que ab lo present á solixent ab honor de Joseph Cuyás Pages del lloch de Sarriá, bisbat y territori de Barcelona A migdia par lo cami que baixa de dita parroquia de Sana á la carniceria de la Bordeta, ÿ par ab honors del indicats Mare y fill Poch que es lo restant de dita pessa de terra: A ponent ab la Riera que passa al costat de la carniceria de dita parroquia de bans: Y a tramuntana ab honor del referit Joseph Cuyás: Item secundo y finalment tota aquella pessa de terra campa de tinguna dos quartas ÿ tres mundinas canadas, en sise lloch en la sobremencionada ÿ avall calendada venda designada, que igualment per los tituls avall escrits tinch ÿ poseche del Relotge. Y se te esta pessa de terra per lo benefici baix invocacio de Santa Martha en la parroquia Iglesia de Santa Maria del Mar de la present Ciutat fundat y baix domini ÿ alou de dit benefici acens de deu sous tots anys essent termini pagadors. Y termina vull la prop dita pessa de terra á solixent ÿ á migdia ab honor de Gervasi Badia Pages de dita parroquia de Sans. A ponent ab honor part del dit en Dn. Joseph Cuyás pages del lloch de Sarriá. Y á tremuntana ab honor del referit dit en Dn. Joseph Navarro. Y me espectan las ditas cosas que ab lo present vench, com a hereu de la universal heretat y bens foren del indicat Dna. Lleriso Pescali muller sua, y mare mia, que en efecte pasa a millor vida lo dia nou del mes de febrer del any mil setcents setanta ÿ vuit com le dona fee lo Rector Dn. Antón Duran Prosbiter beneficiat ÿ Arxiber del Arxiu Publich dels Reals Domers y Comunicats de Prebers de la parroquia Iglesia de San Pere de las Puelles de la present Ciutat; per medi de certificat firmat ÿ dos de la sua ma, per lo mateix sobrenomenat Pare meu, constituhit ab son ultim ÿ valido testament que lo dia disset de Decembre del any mil setcents setanta y tres clos entrega â davant Baptista Plana Notari per qui fou seguit lo obit del testador publicat lo dia vuit de febrer de mil setcents setanta y quatre: Al qual Dn. Fernando de las Llanas y Balparda Difunt Pare meu esperaban en virtut de venda de las dalt designadas, ÿ atres pessas de terra, favor dell ÿ dels seus perpetuament, firmado per lo noble Sr. Antón Valencia ÿ de Segrera. Reg, Perpetuo de la dita Ciutat, ÿ en ella popular, de la qual venda consta ab acte rebut en poder de dalt espresat Joan Baptista Plana Notari als vint y quatre dias del mes de abril del any mil setcents sinquanta y sis. La qual venda fos aixis com millor dis y entendres se pot estrahure las dalt designadas pessas de terra de mon domini y poder transferir aquellas en ma y poder del indicat Magch. Sr. Comprador ÿ dels seus; Prometent entregarin possesio corporal, real, actual ó quasi ÿ donarli facultat peraque de la sua propia autoritat puga pendrersela, ÿ licitament retenirla, constituhinme en lo interin Posesor per ell volent que en forsa de esas paraulas, ÿ ab ministeri del Pret, entrega dita possesio trasmetent entregado; Cedinli igualment possehir las mateixas delts designadas pessas de terra, ÿ altrement fer ÿ executar en Judici, ÿ fora dell com millor li convinga, constituhinlo Pros meu com en cosa propia . Deixant sobre estas cosas los censos, ÿ demes drets dominicals ab sobre individuals son respectivament competents, ÿ lo lliurament que ä ells devo satisfersels per raho del present Contracte. Lo preu de la present venda son dos mil ÿ siscentas lliuras moneda Barcelonesa corresponent a saber es dos mil dos centas tres lliuras tres sous ÿ un diner â las tres mojadas tres quartas y una mundina de terra sobre un primer lloch designadas. Y las restants trescentas noranta sis lliuras setce sous ÿ once diners á la pessa de terra dalt en segon lloch designada: Qual dos mil siscentas lliuras, se rebe dit Magch. Sr. Comprador en son poder á fi de satisferlas als crehedors meus en lo preludi de la present venda individuats, dels quals al temps de la paga recobrará las corresponents Apocas ab cesio, pera defensar la mateixa present venda contra qualsevols altres Acrehedors meus; Voler ÿ consentir que fetas ditas pagas se subrogue en lo lloch ÿ credit de aquells, y li comperescan los mateixos drets preeminencias, y prerrogativas que á ells competirían, á no satisfersels son zel per credit constituhintlo ser dit efecte Prios meu com en cosa propia: Per lo que renunciant á la excepcio del preu, no ser aixis convingut, ni rebut á la lley que sobre als engañs en mes de la mitat del just valor de la cosa, ÿ a tots altre pret ÿ lley que favorir me pugue, no sols firmo Apoca de ditos dos mil ÿ siscentas lliuras Barcelona; si que tambe dono, ÿ cedesch al mateix prenotat Magch. Sr. Comprador, ÿ als seus, tots quan las sobre designadas dos pessas de terra, podrían valer mes, del preu propcunament referit prommmmetent la present venda ferli valer ÿ tenir los mateixas dalt designadas pessas de terra posehix, ÿ estarli de forma legal eviccio sempre, ÿ en qualsevol cas ab restitució ÿ esimens de dany ÿ gastos; Per seguretat del que obliga tots els meus bens, mobles o immobles, presents ÿ veniders renunciant al privilegi militar, ÿ a la monició de vint ÿ sis dias que se consedeixen als que optan de tal privilegi ÿ a qualsevol altre dret ÿ lley de mon favor. Y peraque totas las ditas cosas tingan major firmesa, juro espontaneament a Deu nostre Sr. Ÿ a son quatre Stos Evangelis, en poder del avall escrit Notari, no sols tenirlas sempre per fermas, y agradables, sino tambe que lo present Contracte no se ha fet en frau dels sobre indivvviduals Dominicans, ni de son Resp. Drets. Y confessant los dos Contratans quedan advertits per lo mateix avall escrit Notari que del present contracte se ha de pendre la raho en lo ofici de hipotecas de esta Ciutat dinssis dias proxims,per los fins ÿ efectes expresats en la Real Pragmática sobre est particular promulgada. En testimoni del que firman la present Escriptura en esta Ciutat Barcelona, en los dias, mes, ÿ any sobrenomenats. Essent present per testimonis Jaume Casals Comerciant y Ramon Simon Escrivent, los dos en la present Ciutat resident: Y jo lo avall escrit notari dono fee conexer a dits Sors. Contrahents, y que firman de las suas mans.
Dn. Luis de las Llanas y Valparda, Baltasar Bacardí y Clavell, En poder de mi Dor. Carlos Carbonell.