Saga Bacardí
00346
PAGO DE LAS TIERRAS COMPRADAS A LUIS DE LAS LLANAS BALPARDA Y PASCALÍ POR BALTASAR BACARDI Y CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona als nou dias del mes de Juny del any del Naixament del Sor. De mil setcents vuitanta y zinc.
Sia a tots manifest com jo Joan Dexens pagés de la Vila de Sta. Coloma de Gramanet bisbat de Barcelona; De ma espontanea voluntat y certa sciencia confesso, y en veritat regonech al Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell Sor. Del Poble de Pinós, y de la Quadra de Ballestán en esta ciutat populat, a estas cosas present, pagant per lo Sor. Dn. Lluis de las Llanas Balparda y Pascalí oficial de la Contaduria Principal del Exercit y Principat de Cathaluña; y Regidor perpetuo de la mateixa present ciutat, y en ella populat, y en viertut de facultat per ell, a favor del indicat Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell donada, en lo acte de venda avall caleendat, y de las dos mil y siscentas lliuras barcelonesas que son lo preu de la venda, per lo mateix Sor. Dn. Lluis de las Llanas Balparda y Pascalí, a favor del indicat Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell y dels seus perpetuament firmada. Primo de tres mojadas, tres quartas y una mundina de terra campa canadas, que son part de una pessa de terra de major tinguda, situada en la parroquia de Sta. Maria de Sans bisbat y teritori de Barcelona, y en lo lloch vulgarment dit Pou Comú: Item y finalment de una pessa de terra campa, de tinguda dos quartas y tres mundinas canadas, situada en la referida parroquia de Sans, y lloch vulgarment dit part de vall de la Casa del Relotge, llargament designadas y confrontadas en lo acte de dita venda, rebut en poder del infrit notari als set dias dels corrents mes y any: Que en diner comptant, en presencia del notari y testimonis avall escrits, y baix pacte de la cassió que se insertará he rebut del prenotat Magnifich Sor. Balthasar Bacardí y Clavell, la quantitat de dos mil tres centas vint y vuit lliuras catorse sous, y nou diners de dita moneda, y son per lo cost y valor de la plantada de vinya que de compte y ordre de dit Sor. Dn. Lluis de las Llanas Balparda y Pascalí he fet jo lo present y corrent any en una pessa de terra vulgarment nomenada la Plana de pertinencia de la heretat que lo prenotat Sor. Posseheix en lo terme de la mateixa vila de Sta. Coloma de Gramanet, com del import dels gastos de dita plantada de vinya individualment consta en un compte per mi format que son thenor es lo seguent. Compte de lo que ha pagat Joan Deixens pages de Sta. Coloma de Gramaanet de compte del Sor. Dn. Lluis de las Llanas Balparda per la plantada de vinya que ha fet en la pessa de terra dita la Plana en lo dit lloch de la parroquia de Sta. Coloma de Gramanet en lo present any mil set cents vuitanta y sinch es com se segueix.
Primo per trenta sinch mil seps que se han plantat en dita pessa
a preu de deu lliuras lo miller, tres centas sinquanta lliuras.................................350Ll
Item mil doscents sinquanta sachs de sabatots a sis sous y sis
Lo sach: Quatrecentas sis lliuras ,sinch sous........................................................406Ll 5S
Item per los pors dels expresats mil doscents sinquanta sachs de
Sabatots, de Barcelona a la dita pessa de terra, en los quals se
Emplazen sexanta dos carretadas, a preu de una lliura sis sous
Quiscuna: vuitanta lliuras dotse sous......................................................................80Ll 12S
Item per vuitanta sinch jornals, que se han empleat en fer trenta
Set mil mayols a dotse sous lo jornal: sinquanta una lliura....................................51Ll
Item per lo cost que han tingut los expresats trenta set mil mayols,
Comprats a Martí Calvet pages de St. Martí, a dotse sous lo miller:
Vint y dos lliuras quatre sous...................................................................................22Ll 4S
Item per doscents sis jornals que se han empleat en antonegar trenta
Sinch mil mayols, y posarlos ferms, a dotse sous quiscum: cent vint
Y tres lliuras quinse sous........................................................................................123Ll 15S
Item per sinquanta dos jornals que se han empleat, en triar lo gram, y
Cañota de la expresada pessa de terra a onse sous quiscun jornal:
Vuit lliuras dotse sous..............................................................................................28Ll 12S
Item per dos dos cents vuitanta sinch carretadas de ferms que se han
Empleat en dita pessa de terra de una lliura vuit sous quiscuna:
Trescentas noranta nou lliuras...............................................................................399Ll
Item per los pors de las expresadas dos centas vuitanta sinch
Carretadas de ferms de Barcelona a dita pessa de terra a una
Lliura sis sous quiscuna: trescentas seixanta una lliura deu sous.........................361Ll 10S
Item per las bañas de setse mil caps a preu de tretse lliuras lo
Miller: doscentas vuit lliuras..................................................................................208Ll
Item per lo port de las expresadas bañas, dels corrals a la
Expresada pessa de terra que contenen dotse carretadas, a
Una lliura sis sous quiscuna: Quinse lliuras dotse sous..........................................15Ll 12S
Item satisfer a Joseph Carsareny, pages y arrendador de la
Heretat del Sor. Dn. Lluis posseheix en Sta. Coloma de Gramanet,
Per los gurets, y sembraduras que tenia en la referida pessa de
Terra, y baixa del preu del arrendament: cent setanta dos lliuras
Dos sous y tres diners.............................................................................................172Ll 2S 3D
Item per quaranta garrofes de lley, o empaltats que se han comprat
A Joan Pujol pagés de Badalona, a onse sous y tres quiscun, los
Quals se han plantat a la pessa de terra que se troba darrera de la
Casa de dit Dn. Lluis en Sta. Coloma de Gramanet: Vint y dos
Lliuras deu sous.......................................................................................................22Ll 10S
Item per plantar dits garrofes, fer sots, posar fems, y regarlos
A set sous y sis quiscun: Quinse lliuras...................................................................15Ll
Item per sinquanta garrofes borts comprats al expresat Pujol a
Tres sous y nou quiscun: nou lliuras set sous y sis....................................................9Ll 7S 6D
Item per lo treball de plantarlos, fer sots, regarlos, y juntament
En fer la compra de una carretada de fems, y trenta sachs de
Sabatots: catorse lliuras...........................................................................................14Ll
Item per sinquanta jornals que se han empleat en aplanar las
Mayols, escapsarlos, y compondrer las rasas d’onse sous y
Tres quiscun: vint y nou lliuras sinch sous..............................................................29Ll 5S
Item per un preu fet de escurá lo rech que passa al mitg de
Dita heretat de Sta. Coloma: vint lliuras................................................................20Ll

SUMA JUNT LO PRESENT COMPTE
2328Ll 14S 9D

Per lo que no sols firmo apoca de las mateixas propditas dos mil trescentas vint y vuit lliuras catorse sous y nou diners moneda barcelonesa, si que també dono (sens empero evicció ni obligació alguna de mos bens) y cedesch al indicat Magnifich Don Balthasar Bacardí y Clavell, tots los drets y accions que me competeixen per rahó de dit mon credit, en virtut dels quals puga defensar la sua dalt calendada compra, contra qualsevols altres acrehedors del present Sor. Dn. Lluis de las Llanas Balparda y Pascalí, y altrement fer y executar en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria. Y confesso juntament quedar advertit per lo infrit notari que del present contracte se ha de pendrer la corresponent nota margenal en lo offici de hipotecas de esta ciutat per los fins y efectes expresats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni de las quals cosas firmo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en lo dia, mes y any, sobrenotatss: Essent presents per testimonis Jaume Casals comerciant y Ramon Simón escrivent los dos en la present ciutat residents. Y jo lo avall escrit notari dono fee conexer al sobrenomenat Joan Dexens, y que per dir no saber escriurer que ha firmat per ell de son consentiment. Ramon Simon testimoni predit. Per dit Joan Dexens y de son consentiment firmo jo Ramon Simon testimoni, En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.