Saga Bacardí
00348
ESCRITURA DE VENTA EN SUBASTA DEL SANS DE MAR EN LLAVANERAS, DE LOS MAS, HACIA BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL. A.C.A.

En nom de Deu amen. En la Parroquia de Sant Andreu de Llevaneras, Bisbat de Barcelona vuy die trenta del mes de Juliol del any de la Nativitat del Señor de mil setcents y vuytanta sinch. Nosaltres Dr. Carlos Galceran Pbre. Y Rector de la Iglesia de la present Parroquia, Joseph Segarra, y Berenguer Pbre. Y Joseph Cabot de Ball pagés tots de la mateixa Parroquia, marmessors y executors del testament, y ultima voluntat, que Narcis Mas pagés de la present Parroquia feu, y firmá en poder de Pau Segarra y Berenguer notari publich de la mateixa, als vint de Agost de mil setcents y sexanta nou. Com dit testador ab son testament manás, que seguida sa mort, y la de Mariangela muller sua fossen sos bens benuts, en publich subhasta, y del resultat de ells, pagats los carrechs, y obligacions, fossen celebfadas missas de charitat sis sous quiscuna, en benefici y sufragi de la animas dels dos, y de las de sas obligacions.. Y se trobian ja morts los dits conjuges. Perço, a fi de donar, cumpliment a la dita pia disposició. Venem en los citats noms, y per titol de venda concedim a Balthazar Becardí comerciant, ciutadá de Barcelona, com a mes donant en lo encant publich, present y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament, tota aquella pessa de terra, plantada de viña, de tinguda dotse jornals, y mitg de cavadura, poch mes o menos, situada en lo terme de la present Parroquia, cerca la casa de “Sans de Mar”, y lloch dit “La Ramonera”. Que afronta a llevant ab la riera; a mitgdie ab altre pessa de terra, que vuy posseheix Pau Gari y Naré fuster de la predita Parroquia; a ponent ab los hereus y possessors del “Mas Montalt” ; y a tremuntana ab dit comprador, com a possehint lo “Mas Major de la Call” de dita Parroquia. Se te (tu asseritur) per aquell Señor que se demonstrá, y provará son domini. Y pertañia, y espectava al dit Narcis Mas la dita pessa de terra que venem, en virtut de venda a carta de gracia, a son favor feta, y també de dit Pau Garí y Baró dit Garí, de la pessa de terra de igual tinguda, que a la part d emitgdie posseheix que en sos dies tenie, y possehia dit Narcis Mas, de dit Garí, que a las horas era una sola pessa de vint y sinch jornals de cavadura, per Joseph Rull pagés d ella mateixa Parroquia, ab acte rebut en poder de dit Pau Sagarra y Berenguer notari als catorse de Desembre de mil setcents y sinquanta sis. Que despres fou dividida, y se repatiren igualment entre los dos, de que consta ab altre escriptura rebuda en poder de dit notari als catorse de Febrer de mil setcents sinquanta set. Lo dret emperó del recobro de tota la dita pessa de terra y una que tenia reservat y competia a D. Francisco Pera tinent a las horas del Regiment reformat de Fusillers de Barcelona, com a succehint a Felix Pera pagés d ella present Parroquia, son pare, pertañia als dits Narcis Mas, y Pau Garí en virtut de venda, y absolució del dit sui luendi, a fvor de ells feta per dit D. Francisco Pera, ab acte rebut en poder de dit Pau Segarra notari als vint y vuyt de Desembre del any de la Nativitat del Señor mil setcents, y sinquanta nou. La qual venda fem, en los referits noms, aixi com millor dir, y entendrer se pot, ab los pactes emperó, y condicions cpntenguts en la tabba de aquest thenor.=
Qualsevol que vulla entendrer, en comprar perpetuament tota aquella pessa de terra plantada d eviña, de tinguda dotse jornals y mitg de cavadura poch mes, o menos, situada en lo terme de la present Parroquia de Llavaneras, cerca la casa de “Sans de Mar”, y lloch dit “La Ramonera”, que fonch propria de Narcís Mas, pagés, los Señors marmessors, per est anomenata ab son testament firmarán offerirá donar, ab los pactes seguents.
Primerament: Sapia lo comprador, que del preu, que offerirá donar deurá pagar, y retornar a Pau Garí fuster de Llevaneras doscentas lliuras per tantas que el lluhí, y quitá per dit Narcís Mas del censal de preu quatrecentas lliuras, que per pagar lo preu de dita pessa crearen los dos, y despres se repariren entre si igualment, y també la dita pessa y pagar lo restant de dit preu a dits Señors marmessors.
Item: Que a mes de dit preu que oferirá deurá pagar al Señor alodial que compareixerá en dita pessa de terra lo lluhisme que se deurá per la venda fahedora, al notari baix escrit lo salari del acte de ella, y sos dependents, y també al corredor sos treballs.
E diga y qui dir ho voldrá, que al mes donant se lliurará.= Francisco Segarra y Morera notari.= Ectrahent la dita pessa de terra de ma, y poder de dit comprador, y dels seus. Prometent, en dit nom entregarlin possessió real, corporal, actual, o quasi. Donantli també facultat que de sa propria autirutat se la puga pendrer, ab clausula de constitut, y precari. Cedintli també ttos los drets, y accions anosaltres, so a dita marmessoria competents, dels quals puga usar en judici, y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo procurador nostre com en cosa propria. Salvats los drets al Señor alodial que forte comptrega, y lo lluhisme a ell degut per rahó d ella present venda. Lo preu d eaquesta benda es doscentas y noranta lliuras moneda barcelonesa, del qual preu en virtut de facultat, que ab lo rpesent donam al dit comprador puga est retenir, y volem retinga en son poder doscentas lliuras a fi de pagarlas al dit Pau Garí, per las causas, y rahons expresadas, en la sobre incertada tabba, del qual, al temps de la paga dega cobrar apoca ab cessió pera defensar la present venda contra qualsevols personas, consentint, que feta la dita paga sucehesca dit comrpador en los mateixos drets, y te competescan las mateixa preheminencias, y prerogativas que competiriam al dit acrehedor de dita marmessoria, sino li fos satisfeta la dita quantitat, constituhintlo procurador de ella, com en cosa propria. Y las restants noranta lliuras a cumpliment de dit preu confoesam rebrerlas de dit comrpador ab diner comptant en presencia del notari y testimonis baix escrits. Y aixi renunciant a la excpció de dit preu, aixi no contingut, no hagut, y no rebut, a la general del dret, y en testimoni de ditas cosas resepctive a la lley, ultra dimidium, y a tot altre dret, y lley, que afavorir pogues a nosaltres donam, en lo expressat nom, y cedim tot lo que valga mes la predita pessa de terra del preu sobredit. Prometent esta venda ferli valer, y tenir, y estarlin de evicció en tot cas, per obligacions es a saber propria de dit Narcis Mas. Y no mes, ab restitució y esmena de danys, y gastos. Per lo que obligam tots los bens y drets de dita marmessorias, mobles e immobles, haguts y per haver. Renunciant a qualsevol lley, y dret que a nosaltres ajudar pogués. Y juram en lo mateix nom, que contra las ditas cosas no farem, ni vindrem en temps algun, per causa alguna, o rahó, juram també juntas venedors, y comprador, que no firmam lo present contracte en frau de algun Señor, ni de sos drets. Y jo Manuel Rosiñol porter y Nardi jurat de la curia real ordinaria de la ciutat de Mataró, confesso y regonesch al dit Balthazar Becardí comprador, que la predita pessa de terra fou per mi, de orde de dits Señors marmessors subahastada per los llochs acostumats de la present Parroquia, per espay de trenta, y mes dias, y que no comparegue altre que offeris major, ni tnt preu, que ell que offeri donar lo que sobre se ha dit, per lo que a son favor, com a major postor fou lliurada la hasta fiscal. En testimoni d ellas quals cosas firmi tots y firmam la present escriptura, confessant estar advertits, que de ella se deu pendrer rahó en o offici de hipotecas de aquest partit de Mataró dins un mes proxim, y que sens aquest requisit no ha de fer fe en judici algun. Essent presents per testimonis Francisco Recort de la familia de dit Rnt. Señor Rector de Llevaneras, y Pau Riera Brasser de la Parroquia de Sant Vicens de Llevaneras, a las referidas cosas cridats.
Dr. Carlos Galceran Pbre. Rector en dit nom, Joseph Segarra y Berenguer Pbre. En dit nom, Joseph Caloda Vall en dit nom, Per dit Manuel Russiñol porter, Felix Vieta apotecari, En poder de mi Francisco Segarra, y Morera notari que fas fe coneixer tots los sobredits, qe dits Señors venedros han firmat de ma sua propria, y que per lo porter, que ha dit no saber escriurer ha firmat lo sobre exrpessat.