Saga Bacardí
00352
ESCRITURA DE VENTA DEL MAS MAJOR DE LA VALL Y MAS TRIAS, DE LOS GRAUPERA, HACIA BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL. A.C.A.

En nom de Deu, amen. En la Parroquia de Sant Andreu de Llevaneras Bisbat de Barcelona vuy dia deu del mes de Febrer del any de la Nativitat del Señor mil setcents vuytanta sis. Nosaltres Jaume Graupera brasser de la present Parroquia, Narcis Graupera també brasser en la ciutat de Mataró habitant, Joseph Graupera Sebater de dita present Parroquia y Andreu Graupera mestre sebater de la referida ciutat de Mataró, germans. Per quant Miquel Montalt y Cabot ferrer de esta Parroquia ab son ultim y valido testament que otorgá en poder del Dr. Pau Segarra y Berenguer notari de la mateixa Parroquia als vint y vuyt Agost del any mil setcents y quaranta, instituhí hereu seu universal a Jacintho fill seu, y per lo cas que est moris sens fills, o ab tals ningun dels quals arribás a edat de poder fer testament li suibstituhí Theresa, també filla sua, y per los mateixos casos substituhí a esta, Francisca altra filla sua y ultimament per los mateixos casos, substituhí a esta aquell a qui de dret tocarian sos bens. Habent dit Jacintho mort sens fills, tobantse ja mortas ditas Theresa y Francisca germans suas, y per conseguent caducats ja estos graus, entrarem nosaltres, com a fills de dita Theresa, en primer lloch substituhida, en la pretenció dels bens de dit Miquel avi nostre, y en la matexa també entrá Joseph Campeny brasser de la present Parroquia com a fill de dita Francisca en segon lloch substituhida. Pero tement tots los indispensables gastos y altres inconvenients de una llarga causa que tenian ja comensada, donvingueren amistosament nosaltres dits germans de una part, ab lo dit Joseph Campeny de la altra reparir los dits bens de Miquel nostre avi, com en efecte confingueren las pretencions de una y altra de ditas parts y repartirem los dits bens de Miquel nostre avi, con en efecte convingueram las tretencions de una y altra de ditas parts y reparirem los dits bens ab lo acte de transacció y concordia entre nosaltres, y dit Compeny feta, firmad ay jurada en poder del D. Francisco Bronat notari publich de dita ciutat de Mataró, als dos de Febrer del any mil setcents vuytanta, y tres, quedant per nostra part en virtut de dita concordia y repartiment la pessa y tros de terra avall designadors, y confrontadors. Y com sia mes just y equitatiu lo repartiment entre nosaltres dits germans del valor o preu resultat de dits pessa y tros de terra, que de estos en especie. Per tant de grat, y certa siencia nostra, per nosaltres, y los nostres hereus y successors y de quiscum de nosaltres a solas, venem y per titol de venda otorgam y concedim a D. Balthasar Becardí comerciant, ciutadá de Barcelona, encaraque ausent, als seus y a qui voldrá perpetuament.
Primo: tota aquella pessa de terra de viña plantada, de tinguda quinse jornals de home de cavadura poch mes o menos, situada en lo terme de la present Parroquia y lloch anomenat “Lo Morrell”. Que afronta a llevant ab honor de Pau Alsina de la Font brasser de la present Parroquia; a mitgdia ab la aygua del Mar; a ponent part ab honor de Joan Lloberas y Rodon del Cañer, y part ab honor de Francesch Cata Umbert pagés de la mateixa Parroquia. Y a tremuntana ab honor dels hereus o successors del Dr. en medicina Anton Francisco Vieta lo dia de son obit en Barcelona domiciliat, que a parts de fruyts posseheix Francisco Vinardell, tots de la present Parroquia. Y se te per Joseph Trias antes argenter y vuy pages de la rpesent Parroquia, y en alou y directa señoria sua.
Item y finalment: Aquell tros, o part de pessa d eterra de tinguda o cavadura dotse jornals de home pochj mes o menos situat en lo terme de la mateixa present Parroquia y lloch anomenat “Lo Pinet”, que afronta a llevant y a tremontana ab honor de Andreu Ribas de la Vall pages; a mitgdia ab honors de Joseph Ros, y Verdaguer també pages, los dos de la present Parroquia; y a ponent ab honor de dit Joseph Campeny, mediant un torrent, quals honor es part, que junt ab la altra part o tros de terra ab lo present venuts y referit componian una sola pessa de terra, y despres fou dividida, per medi de dit torrent, en los dits dos trossos o parts, ab la concordia y repartiment de bens en lo prohemi de esta venda calendats. Y se te dit tros o part de pessa de terra, que venem (junt ab lo restant tros o part de dita pessa de terra que te y posseheix dit Joseph Cenpeny), o per lo dit comprador, com a possessor de la heretat y bens anomenats “Major de la Vall”, de la dita present Parroquia, o per lo Rey Nostre Señor, y en alou y directe señoria de un o altre de ells. Y pertañen y espectan a nosaltres dits germans venedors las ditas pessa, y tros o part de pessa de terra que venem en virtut de la concordia, y repartiment sobre calendada, com a successors en estas cosas dels bens que foren de dit Miquel Montalt y Cabot nostre avi, per medi de la persona de Theresa mare de nosaltres, y per mort sens fills de Jacintho Muntant y Cabot, germans fills d edit Miquel. A dit Miquel Muntalt y Cabot pertañia com a hereu universal dels bens que foren de Jacintho Cabot de Vall ferrerde la present Parroquia son pare, per est instituhit ab son ultim y valido testament que otorgá en poder del Rnt. Dr. Ignasi de Poch Pbre. Y Recor de esta Parroquia a vint y quatre Maig del any mil setcents y dos. Y a dit Jacintho Cabot de Vall pertañia, a saber, la pessa de terra en primer lloch sobre designada en virtut de venda perpetua a favor seu feta per Pau Tries pagés de la present Parroquia (en nom propri, y en lo de procurador ab libre y general administració de Angela Mare sua) ab acte rebut en poder del Rector de la Iglesia Parroquial de Mataró, als dos de Maig del ani mil siscents sexanta, firmat per rahó de Señoria. Y lo tros, o part de pessa de terra en segon lloch venuda y designada pertañia a dit Jacinto Cabot de Vall en virtut de venda perpetua a son favor feta y firmada per Pau y Francisco Major de la Vall pagesos de la present Parroquia, pare y fill, de la pessa de terra vuy dividida y repartida per medi del torrent, en dos parts, la una de las quals es lo tros d eterra ab lo rpesent venut, y la altra lo tros que a la part de ponent te, y posseheix Joseph Campeny, ab acte rebut en poder del Dr. Rafel Bonamich y Fabregas notari publichregin la notaria y escrivania publica de Montpalau Bisbat de Gerona als disset de Mars del any mil siscents y sexanta, firmat per rahó de señoria per dits major y pero la batllia general. La qual venda fem aixi com millor dir y entendrer se pot extrahent los dits pessa y tros de terra ab lo present venuts de ma, y poder nostre, y de quiscun de nosalters a solas, prometent com prometem entregar possessió al dit Señor comprador, o als seus de las mateiasa cosas ab lo present venudas, donantlos també facultat que de propria authoritat se la pugan pendrer ab clausulas de constitut y precari, cessió de drets y accions, y demes clausulas a plena translació de domni necesasrias, y en semblants posar acostumadas, salvats los drets dominicals, y lo lluhisme degut, per rahó de la present venda, a que correspongan. Lo preu de esta venda es mil doscentas y sinquanta lliuras moneda barcelonesa, a saber, setcentas y sinquanta lliuras per la dita pessa del “Puntó”, y las restants sinchcentas lliuras per la pessa de terra del “Morrell”. Y renunciant a la excepció del dit preu no esser aix iconvingut, a la lley ulta dimidium justi prety, y a qualsevol altre dret, y lley que valer y ajurar nos pogues, donam al mateix comprador, y als seus tot lo que ditas cosas ab lo present venudas, aixi juntas, com cada una de per si, valgan mes del preu sobre dit. Y prometen la present venda fer valer y tenir, y estar de ferma y legal evicció, per contractes y obligacions nostras solament y no mes, ab restitució y esmena de danys, y gastozs, baix obligació de tots nostres bens mobles e immobles presents y esdevenidors, quicun de nosaltres per son interes respective, eo per la quarta part a ell tocant, y no altrament. Ab promesa que fem de tenir totas las ditas cosas per fermas y agradables, y contra de ellas no fer ni venir per causa alguna, o rahó baix obligació de tots nostres bens mobles, e immobles presentes, y esdevenidors, ab totas renunciacions de lleys y drets necessadias degudas, y pertaénts y a la que prohiveix la general renunciació, y ab jurament llargament. Y confesam estar advertits que lo present acte deu presentarse en lo ofici de hipotecas de la ciutat de Mataró dins un mes proxim pera pendrerne la rahó, altrament no faria fe en judici algun. En testimoni de las quals cosas fem tots esta escriptura. Essent presents per testimonis los que en la apoca seguent, y avall escrita sea nomenaran.
Item: Nosaltres dits Jaume, Narcis, Joseph y Andreu Graupera, tots quatre germans venedors, sobre en lo antecedent acte anomenats de grat confessam y en veritat regonexem a D. Balthasar Becardí comerciant, ciutadá de Barcelona comprador prescrit, encaraque ausent. Que ab lo modo avall escrit, nos ha donat, y pagat la quantitat de mil doscentas y sinquanta lliuras moneda barcelonesa, esto es, trescentas dotse lliuras, y deu sous de dita moneda quiscun de nosaltres. Que son y nos serveixen en paga y satisfacció del preu de la antecedent venda per nosaltres al dit Señor Becardí feta, y de la part y porció a quiscun de nosaltres en dit preu pertañent. Lo modo de la paga de ditas mil doscentas y sinquanta lliuras es que quiscun de nosaltres dits germans venedors sobre dits te rebut la dita sua quarta apart de lo dit Señor Becardí, per mans del Rnt Dr. Francisco Sans Pbre. Y Rector de Caldes de Estrach, y de diners a est, per dit Becardí entregats al efecte de la present apoca, ab diners comptants realment, y de fet,e n presencia del notari y testimonis avall escrits. En testimoni de las quals cosas fem y firmam apoca de dit preu, y de la quantitat per quiscun a nosaltres rebuda en lo modo referit. Essent presents per testimonis aixi a la estipulació del antecedent acte de venda, com a la de la present apoca, Pau Riera de la Iglesia brasser de la Parroquia de Sant Vicens de Llevaneras, y Joseph Segarra y Berenguer escrivent de la dita present Parroquia, a las referidas cosas cridats.
Per dits Jaume, Narcís, y Joseph Graupera germans, Joseph Segarra y Berenguer testimoni, Andreu Graupera, En poder de mi Francisco Segarra y Morera notari que fas fe coneixer a dits contrahents, que un dels testimonis ha firmat per los que expressa que han dit no saber, y que lo altre ha firmat de propria ma.