Saga Bacardí
00353
ESCRITURA DE LUISMO HACIA TRIAS, POR LA VENTA DEL MAS TRIAS DE LOS HERMANOS GRAUPERA, HACIA BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL. A C.A.

Jo Joseph Trias pages de la Parroquia de Sant Andreu de Llevaneras Bisbat de Barcelona, co, a Señor directe, y alodial de tot lo “Mas Trias” de dita Parroquia, terras, honors y possessions de est, y de la pessa de terra de viña plantada de tinguda quinse jornals de home de cavadura, poch mes o menos, sit en lo terme de dita present Parroquia, y lloch dit “Lo Morrell”, llargament designada, y confrontada en lo acte de venda perpetua de dita pessa, (entre altres cosas) feta y firmada per los germans Graupera, a favor de D. Balthasar Becardí comerciant de Barcelona, ab acte en poder del infrit notari als deu dias del mes de Febrer ultim passat, firmo per rahó de señoria en quant al interes a mi corresponent lo calendat acte de venda, y confesso haver rebut del dit Señor Balthasar Becardí comprador predit, per mans de tercera persona la quantitat de setanta y sinch lliuras moneda barcelonesa ab diners comptants realment, y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits, que devia pagar per lo lluhisme a mi degut per rahó de dita venda, com a Señor directe de dita pessa de terra, feta gracia del demes que importaba dit lluhisme. Los demes emperó lluhismes, censos, y altre qualsevol dret dominical a mi deguts y no pagats en tot y per tot sempre salvo a mi, y als meus. La qual firma per rahó de señoria fa en dita Parroquia de Sant Andreu de Llavaneras Bisbat de Barcelona vuy dia sis del mes de Mars del any de la Nativitat del Señor mil setcents vuytanta y sis. Essent presents per testimonis Pau Riera brasser de la Parroquia de sant Vicens de Llevaneras, y Joseph Segarra, y Berenguer escrivent de la present Parroquia per ditas cosas cridats.
Joseph Trias señor sobre dit. En poder de mi Francisco Segarra, y Morera notari, que fas fe coneixer a dit confessant, y que ha firmat de ma propria.