Saga Bacardí
00355
ESCRITURA DE VENTA DE LOS DERECHOS DE RECOMBRA DE LAS TIERRAS DE LA COMA, DE LOS GARÍ, POR BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL. A.C.A.

En nom de Deu, amen. En la Parroquia de Sant Andreu de Llevaneras Bisbat de Barcelona vuy dia nou del mes de Juliol del any de la Nativitat del Señor mil setcents vuytanta y sis. Nosaltres Llorensa Garí Torrents y Puig viuda de Vicens Garí y Ferrer pagés, Joseph Garí y Ferrer brasser, Theresa Ribas y Garí muller de Sadurní Ribas també braser present y avall consentint, y Antonia Garí y Torrent donsella, tots de dita present Parroquia, mare y germans. Per quant necessitam de la quantitat del preu baix escrit.
Primo: per lluhir y quitar tot aquell censal mort de preu o proprietat, quatrecentas setanta lliuras y pensió catorse lliuras dos sous, vuy, en virtut de la Real Pragmatica reductiva del interes dels censals, y censos lluhibles, y en lo temps de sa creació era de pensió vint y tres lliuras deu sous, que tots anys als set de Juliol deven fer y prestar al Rnt. P. Prior y Convent de Nostra Señora de Gracia fora murallas de Barcelona, ordre de Carlemitas Descalsos.
Item: Per pagar y satisfer als mateixos P. Prior y Convent de Gracia la quantitat de cent noranta dos lliuras sinch sous y tres diners carcelonesos a saber es, cent setanta set lliura sinch sous y tres diners, en paga y total compliment de las pencions, y porratas de dit censal degudas y discorretudas. Y las restants qinse lliuras per cumpliment també y entera recuparació dels gastos fets y sufrerts per dits P. Prior y Convent en la causa que estos segeixen contra dita Llonrenza Garí en la Real Audiencia de est Principat, y sala que presideix lo Noble Señor D. Ventura de Ferran actuari Manuel Comelles y Aparici.
Item: Per lluhir y quitar tot aquell altre censal mort de penció proprietat cent y deu lliuras y pensió tres lliuras, y sis sous que tots anys als dos de Abril fem y prestam als Rnts. Rector y Protectors o a la Comunitat de Pbres. De la Iglesia de Santa Maria de Arenys de Mar, Bisbat de Gerona.
Item: Pera pagar y satisfer als mateixos Rnts. Rector y Protectors, eo Comunitat la quantitat de setanta quatre lliuras y divuyt sous que los estan debent, es a saber. Quaranta quatre lliuras, a cumpliment y entera paga de totas las pensions y porrata vensudas, y discorregudas de dit censal, y las restants trenta lliuras divuyt sous a cumpliment també y total recuperació y esmena dels gastos per ells importats en la causa que contra nosalgres dits Llorensa y Joseph Garí segons en la curia del honorable batlle de dita present Parroquia escrivla Lluis Bruguera notari de Mataró. Y com pera conseguir ditas quantitats, y lograr ab ellas librarnos dels gastos que tindriam que sufrir per rahó de las execucions que altrament sens provehirian luego, a vistaria de dits P. Prior y Convent de Gracia y Rector y Procector de Arenys de Mar, per lo cobro de las delegadas quantitats, no tenim altre medi a nostres bens, eo de dit Vicens Garí y Ferrer, marit y pare nostre respective menos daños, que lo de esta venda. Per tant de grat y certa siencia venem y per titol de venda otorgam y concedim al Señor Balthasar Becardí comerciant, ciutadá de Barcelona, encaraque ausent, y lo infrit notari per ell present y acceptant, als seus, y a qui voldrá perpetuament.
Primo; Tot lo dret, llisencia, y facultat de redimir, recobrar, y revendicar de ma, y poder de Joseph Garí y Catá pages de la present Parroquia, dos trossos o parts de aquella pessa de terras plantada de viña, sita en lo terme de dita present Parroquia, y lloch anomenat “La Coma” avall confrontadora, de tinguda junts dis dos trossos deu jorals de home de cavadura poch, mes o menos, que te y posseheix en virtut de dos actes de venda a carta de gracia a son favor fets per dit Nostre marit y pare respective en poder del D. Pau Segarra y Berenguer, difunt notari de la mateixa Parroquia lo un als vint y vuyt de Abril del any mil setcents y sexanta, y lo altre als viut y sis Febrer del any mil setcents sexanta y set.
Secundo: Tot lo dret llisensia y facultat de tredimir, revendicar, y recobrar de ma y poder del patro Sebastiá Cabot de la matexa present Parroquia, aquell altre tros, o part de la referida pessa de terra dita “la Coma”, de tinguda dita part o tros quatre jornals de home de cavadura poch mes o menos, que te y posseheix en virtut de venda a carta de gracia a favor de ell, y del D. Matheu Cabot son pare feta y firmada per lo mateix Vicens Garí, y Ferrer en poder de dit Pau Segarra y Berenguer notari als divuyt Abril, del any mil setcents setanta y tres.
Teercio y finalment. Tota la restant part de dita pessa de terra anomenada “La Coma” en poder nostre quedant, y que tenim y possehim. La qual part en poder nostre quedant, que venem compon ab los tres dits trossos de terra venuts a carta de gracia tota la dita y avall vonfrontata pessa de terra. De tinguda tota dita pessa, ab los dits tres trossos vuy separats de ella per rahó de las calendadas cartas de gracia, unas vuyt quarteras de forment de sembradura poch mes o menos, junt ab las entradas, y exidas, trets y pertinencias universals de dita pessa de terra per dins de la qual pasasa un torrent. Que afronta tota dita pessa de terra, conpressos dits tres trossos vuy separats, per ditas cartas de gracia, a ellefant y tremuntana ab honor del infrit notari pertinencias del “Mas Berenguer”; a mitgdia part ab honor de dit Joseph Garí y Catá, part ab honor de Joseph Catá de la Torra, y part ab honor de Pere Torrent y Puig, tots pagesos de Llevaneras; y a ponent ab honor dels hereus o successors del Magnifich Anton Francisco Morera del Molí ciutadá honrat de Barcelona, lo dia de son obit en la mateixa present Parroquia residint. Se te per lo Rnt. Rector de dita Parroquia de Sant Andreu de Llevaneras, y en alou y directe señoria sua. Y nos pertañen y espectan ditas cosas ab lo present venudas, a saber, a mi dita Llorensa Garí y Torrents com a thenutaria y usufructuaria a lege, per mmon dot, creix y credits de la unicersal heratat y bens que foren de dit Vicens Garí y Ferrer mon marit, y cohereus dels amteixos bens de dit nostre pare, per haber est mort ab intestat. A dit Vicens Garí y Ferrer marit y pare nostre respective pertañian no sols com a hereu universal dels bens que foren de Pau Garí fuster de la present Parroquia son pare, per est instituhit ab lo testament que feu, y firmá en poder del mateix Pau Segarra y Berenguer notari als vint y quatre Juliol del any mil setcents sinquanta y un. Sino també lo dit dret de lluhir y quitar eo revenditar dits tres trossos o parts de la referida pessa de terra li pertañia. Y a dit Pau Garí pertañia dita pessa de terra anomenada “La Coma” per titol de venda perpetua que de totas ellas a son favor, com a mes donant en lo encant publich feu y firmá lo honorable batlle que era de dita present Parroquia per resnitencia de Francisco Sans de Munt també pagés de Llevaneras, en actes del Dr. Lluis Bruguera notari y escrivá de la notaria y escrivania publica de Mataró als dinou Agost del any mil setcents trenta y vuyt. La qual venda fem aixi com millor dir y entender se pot, extrahent las ditas cosas ab lo present venudas de ma y poder nostre, posantlas y transferintlas en ma y poder de dit Señor comprador, y dels seus, ab promesa que fem de entregarli possessió del tros o part de pessa de terra en tercer lloch ab lo rpesent venuda, donantli també facultat que de sa propria authoritat se la puga pendrer. Aixi dit tros o part de pessa, com de las altres parts de la mateixa de que en primer y segon lloch ab lo rpesent acte havem venut lo dret de redimir, y recobrar, despres de obtinguda la corresponent revena de ellas, ab clausula de constitut y precari, cessió de drets, y accions, constitució de procurador com en cosa propria, intima, y demes a plena transació de domini necesarias, y en sembnabt posar acostumadas. Salvats los drets al dit Señor dorecte y alodial sobre dit y lo lluhisme degut per rahó de la present venda, que deurá pagar dit comprador, o los seus. Lo preu de esta venda es viutcentas quaranta set lliuras tres sous y tres diners, moneda barcelonesa. Lo qual preu en virtut de facultat y potestat que ab lo present donam retindrá dit Señor Balthasar Becardí comprador en son poder a fi de donarlo y pagarlo als acrehedors nostres en lo prohemi de esta venda anomenats per las causas y rahons allí contengudas. Dels quals al temps de la paga cobria difinicions y apocas respective ab cessió pera defensar esta venda contra qualsevols personas y bens, volent y consentint que fetas ditas pagas succehesca dit comprador en lo lloch y dret de dits nostres acrehedors, y li competescan las mateixas prioritats de temps, milloria de drets, y altras qualsevols preheminenias y prerogaticas que a aquells competirian no satisfentsels dits sos credits. Y aixi renunciant a la excepció del dit preu no esser aixi convingut, no hagut y no rebut, a la lley ultra dimidium, y justi prety, y a altre qualsevol dret y lley d enostre favor donar al dit Señor comprador y als seus lo que ditas cosas ab lo present venudas, valgan mes del presirit preu, y prometem estar matexas venda ferli tenir y valer y estarlin de ferma y legal evicció en tot, y qualsevol cas ab rstitució y esmena de danays, y gastos, baix obligació de tots nostres bens, mobles e immobles, presents y esdevenidors, renunciant com renunciam a qualsevol dret y lley que valer y ajudar nos pogues, y a la que prohibeis la general renunciació. Ab promesa que fem de tenir totas las ditas cosas per fermas y agradables, y contra de ellas no fer ni venir per causa alguna, o rahó, y ab jurament llargament. E jo dit Sadurní Ribas present consento a tot lo per dita muller fet , com a fet de voluntat mia expressa. Y jo lo infrit notari fas fe que tots los sobre dits estan serciorats del manat ab la Real Pragmatica del establiment del ofici de hipotecas en quant los correspon. En testimoni de las quals cosas fan y firman esta escriptura. Essent presents per testimonis Andreu Graupera boter y Tholas Graupera brasser, un y altre de dita present parroquia, a las referidas cosas cridats.
Sadurí Ribas, Per dits Llorensa, Joseph, Theresa y Antonia Garí, Thomas Graupera testimoni, En poder de mi Francisco Segarra y Morera notari que fas fe coneixer dits otrogants, que un dels testimonis ha firmat per los que expressa, per afirmar ells no saber escriurer, y que dit Ribas ha firmat de propria ma.