Saga Bacardí
00363
VENTA DE VARIAS TIERRAS EN LLAVANERAS Y MATARÓ DE MARIA SOLÁ LLURIÁ A FAVOR DE BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL. A.C.A.

En la ciutat de Barcelona als setse dias del mes de Juliol del Any del Naixament del Sor. De mil set cents vuitanta y set.
En nom de Deu sia, a tots manifest com jo Maria Sala y Llivia viuda de Andreu Sala cirurgiá lo dia de son obit en el lloch de Llavaneras bisbat de Barcelona domiciliat: Primo per lluhir, y quitar tot aquell censal de preu al temps de sa creació cent lliuras barcelonesas, y después per addició de trenta lliuras de la mateixa moneda al preu de aquell feta de propietat cent y trenta lliuras, y penció vuy, comprenent una y altre de ditas dos partidas, tres lliuras y divuyt sous, que tots anys lo dia nou del mes de Setembre fas y presta als hereus, o successors dels Magnifichs Sors. Joseph Llauder, y Joseph Antón Llauder pare y fill los dos Doctors en pret, y ciutadans honrats de Barcelona. Item: Per expedició de alguns negocis, y en especial per costejar los gastos que al present se me ofereixen per conseguir la llicencia, y llibertat de Francensch Sala y Lluria fill meu, qui actualment está empleat en lo Real Server: De ma espontanea voluntad y certa ciencia, per mi y los meus hereus; y successors vench, y per titol de venda consedesch al Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell, Sor. Del Poble de Pinós, y de las Cuadra de Ballestar en la present ciutat popular, encara que ausent, present per ell lo avall escrit notari com a publica persona, y als seus perpetuament carta empero de gracia de redimir mitgensan: nou lliuras moneda barcelonesa de pencio annual, havedoras y cobradoras de mi, y dels meus, y dels bens per mi baix especial, y generalment obligats, del dia present a un any, y depuse consecutivament los demes anys en semblant termini; Prometent la annua penció de est censal, francas de tots gastos, y a mon risch y perill aportarla annualment en la casa de la propria habitació del indicat Magnifich Sor. Comprador, o en la de son procurador, y altrement ahont estos voldrán, mentres no sie fora del present Principal de Cataluña. Y que dins lo termini de sinch anys proxims, y del dia present en avant comptadors, y aquells pasats sempre que jo o los meus serem requirits, millorarem las obligacions del mateix present censal, donant novas especials obligacions, o dos, o mes fiansas, a coneguda del mateix sobrenomenat Magnifich Señor comprador u dels seus, lo que no complint vull incidit, y que los meus, incidescan en la pena de semblants tres centas lliuras barcelonesas que son lo preu avall escrit ,aplicadoras en tal cas per la lluhició del present censal, pagadas primerament las pensions, y prorratas de ell entonces degudas, y discorregudas junt ab tots los gastos: Lo que prometo attendrer, y cumplir sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena de danys y gastos, sobre los quals vull que dit Magnifich Sor. Comprador, y los seus sien creguts de paraula, o ab la sol afirmament, sens necesitat de altre proba. Lo preu de est censal son tres centas lliuras barcelonesas; De las quals en virtud de facultat que al present conferesch a dit Magnifich Sor. Comprador, se reté est en son poder, a dit fi de invertirlas en la lluhició del dalt expresat censal, cent y trenta lliuras de la mateixa moneda, volent y concentin que feta la lluhició referida, succehesca lo mateix Magnifich Sor. Son comprador en lloch y credit del sobrenomenat acreedor censalista, y que li competescan los mateixos drets, preeminencias, y prerrogativas que a ell competirian a no ferseli la lluhició del referit censal: Y las restants cent, y setenta lliuras barcelonesas confeso rebrerlas del prenotat Magnifich Sor. Comprador en diner comptant, en presencia del notari y testimonis avall escrits, per mans de tercera persona pagant en nom y diners propris de aquell:Per lo que renunciant a la excepció de no haver rebut enterament totas las ditas tres centas lliuras, y a tot altre pret y lley que favorirme pogues, no sols firmo apoca de ellas, si que també prometo al mateix dalt dit Magnifich Sor. Comprador, que lo present censal al tots sos accessoris li faré valer, tenir, y percibir, y que li estaré de ferma, y legal evicció sempre, y en qualsevol cas, ab restitució, y esmena de danys, y gastos; Com y tambe que en qualsevol tamps, y ocasió que jo o los meus intentem en lo venider vendrer perpetuament, o a carta de gracia, o en altre manera alienar qualsevol de las fincas que avall especialment obligaré; que lo mateix propdit Magnifich Sor. Comprador, y los seus tingan en awquella ocasió la fadiga, o pelació de forma que preu per preu, y pacte per pacte sien ell, y los seus preferits a qualsevol altre comprador, per haver estat axis entre ell y jo espresament  pactat; Per seguretat de las quals cosas especialment obligo tota aquella casa ab son hort o exida, tras ella continguda que per lo titols avallescrits tinch y posehesch en dit lloch, o poble de Llavaneras, y en la partida dita Las Trias. Item: Segundo tota aquella pessa de terra de viña plantada de tingada trenta jornals de cabadura de hom poch mes o menos, que també per los titols avall escrits tinch y posehesch en lo terme de Mataró, y en lo lloch dit Bellustá, o Bellussá. Item terceo tota aquella altre pessa de terra de viña plantada de tingada sis, o set jornals de home de cavadura poch mes o menos, que igualment per los titols avall escrits tinch y posehesch en lo dit terme de Mataró y en lo lloch dit Vallbaldera. Item quarto u finalment, tota aquella altre pessa de terra antiguament de viña plantada, y después quasi herma de tingada dotse jornals de home de cavadura, que axi mateix per los titols avall escrits tinch y posehesch en la parroquia de St. Martí de Mata del terme de Mataró, en lo lloch dit Les Planes, y altrementLa Brunicarda. Y me espectan la sobre designada casa y pessa de terra a mi la sobrenomenada Maria Sala y Lluria viuda com a hereda de la uñal heretat y bens foren de Jaime Lluria brasser de dit lloch de Llavaneras mon difunt pare, per aquell instituida ab son ultim testament que feu, y firmá en poder de Pau Sagarra y Berenguer difunt notari publich de dit lloch de Llavaneras als dotse sias del mes de Mars del any mil setcents sinquanta y tres. Al indicat Jaume Lluria mon difunt pare espectavan com a hereu de altre Jaime Lluria treballador del mateix sobre dit lloch de Llavaneras son difunt pare per aquiell instituhit ab son ultim testament que feu y firma en poder de Salvador Mataró notari publich de dita ciutat de Mataró als vint y set dias del mes de Agost del any mils et cents vint y quatre. Al indicat Jaime Lluria mon avi espectada a saber es la casa de son hort, o eixida, en primer lloch designada, eo lo solts de aquella en virtud de establiment a ell, y als seus perpetuament firmat per Antón Plá pages de dita parroquia de Llavaneras, ab acte rebutr en poder de Narcis Portell difunt notari publich, y Regina la notaria de la parroquia Iglesia de mateix, als deu dias del mes de Agost del any mil setcents trenta y vuyt. La pessa de terra en segon lloch designada, no sols com a hereu predio, sino també en forsa de venda per Isidro Lloreda sabater de la vila de Sta. Maria de Arenys de Mar bisbat de Gerona, y per Joseph Lloreda jove sabater pare y fill, a favor de dit Jaime Lluriá segons de est nom y del sobrenomenat Jaime Lluriá son pare respectivament firmada ab acte rebut en poder del dit Joseph Sagarra, y Berenguer Burgués y difunt. Publich de la vila de Granollers del mateix bisbat de Barelona als vuyt dias del mes de Desembre del any mil set cents y onse. La pesa de terra en tercera lloch designada, també no sols com hereu predio, sino també en forsa de altre venda a favor de ell, y del expressat son pare de aquella perpetuament firmada per Jaime Parés braser del mateix lloch de Llavaneras ab acte rebut en poder de dit Salvador Mataró notari, lo dia set del mes de Mars del any mil set cents diset. Y la pesa de terra en quart y ultim lloch designada en virtud de venda a favor de ell y dels seus perpetuament firmada per Pere Soler y Major pages del expressat lloch de Llavenaneras, Feliciá Major y Soler conjuges, y Pere Soler y Major de dits conjuges fill, de la qual consta ab acte rebut en poder de dit Mataró notari lo dia vint y sis del mes de Juny del any mil set cents vint y nou, firmat per rahó de Señoria. Prometent al dalt expessat Magnifich Sor. Comprador per causa de esta especial obligació, entregarli pocesió de las sobreditas cosas per mi, a ell especialment obligadas, donantli facultat pera que de la sua propria authoritat puga pendrersela, y licitament retenirsela, ab clausula de constitut, cesio, y manclato de tots drets, y accions, constitució de procurador com en cosa propria, volent igualment y concentint que en lo cas de deurerse una, o mes pencions del present censal, puga també vendrer las referidas cosas per mi sobre especialment obligadas, y del preu resultant satisferse de tot quant se li estiga devent: Y generalment sens per judici de dita especial obligació, obligo tots los demes bens meus, mobles, o immobles pesents y veniders, renunciant a la lley que diu que primerament se pase per la cosa especialment obligada, que per la que ho es en general, y a altre que expresa, que sempre que lo acreedor puga satisferse de la cosa especialment obligada. No extenga la ma a la que generalment ho es, y a qualsevol altre pret y lley de mon favor. Y per pacte renuncio a mon propri for, subgectanme al del Illustre Sor. Corregidor de Barcelona y al de altre qualsevol superior secular solament ab facultat de variuar de judici fent y firmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres de tersos de la curia de dit Illustre Sor. Corregidor, y en los de altre qualsevol superior Secular com se ha dit, obligant perso tots los referits bens meus solament, respecte que per ser dona no pot obligar la persona; Y ab la constitucio de procurador tots los notaris de dita respectiva curias junts, y a solas presents, y veniders per firmar dita escriptura de ters en dita jurisdich, respecte de ser lo dia present feriat, prometent tenirho per ferm, y agradable, y reborant totas las ditas cosas ab jurament que presto a Deu Nostre Señor, y a sos quatre Sants Evangelis, en mas y poder del avall escrit notari, que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat de Barcelona, y en lo de la de Mataró dins los terminis, y per los fins y efectes expresats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes, y any sobre notats. Essent presents per testimonis Pau Carbonell ferreter mercer, y Joseph Font escrivent los dos en la present ciutat residents. Y jo lo infrit notari dono fe coneixer a la sobrenomenada Maria Sala y Lluriá, y que per dir no saber escriurer en presencia y de son consentiment firmo jo Joseph Font testimoni.
En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.


En la Ciutat de Barna als setse días del mes de Juliol del any del Naixement del Sor. De mil set cents vuytanta y set.
En nom de Deu sia â tots manifest com Jo Maria Sala, ÿ Lluria, Viuda de Andreu Sala cirurgia lo dia de son obit en lo Lloch de Llavaneras Bisbat de Barna Domiciliat. Primo per lluhir, ÿ quitar tot áquell censal de preu al temps de sa creació cent lliuras Barcelonesas, ÿ después per addicció de trenta lliuras de la mateixa moneda al preu de aquell feta de propietat cent ÿ trenta lliuras, ÿ penció vuy ( comprenent una ÿ altre de ditas dos partidas) tres lliuras ÿ divuyt sous, que tots anys lo dia nou del mes de Setembre las ÿ presto als hereus, ô succesors del Magchs. Señor Joseph Llauder, ÿ Joseph Antón Llauder Pare ÿ fill los dos Doctors en pret, y Ciutadans honrats de Barna.
Item: Per expedicio de alguns negocis, ÿ en especial per costejar los gastos que al present se me ofereixen per conseguir la llicencia, ÿ llibertat de Francisco Salaÿ Lluria fill meu, que actualment está empleat en lo Real serveÿ: De ma espontanea voluntat, ÿ certa ciencia, per mi ÿ los meus hereus, ÿ succesors Vench, ÿ per titol de Venda concedesch al magch. Señor Balthasar Bacardí, ÿ Clavell, Señor del Poble de Pinos, ÿ de la Quadra de Ballestan en la present Ciutat populat, encara que ausent, present per ell lo avall escrit Notari com â Publica Persona, ÿ als seus perpetuament carta empero de gracia de redimir mitgensant: nou lliuras moneda Barcelonesa de pencio anual, havedoras ÿ cobradoras de mi, y dels meus, ÿ dels bens per mi baix especial, ÿ generalment obligats, del dia present â un any, ÿ después consecutivament los demes anys en semblant termini; Prometent la annua pencio de est censal, franca de tots gastos, ÿ â mon risch ÿ perill aportarla anualment en la casa de la propria habitacio del indicat Magch. Señor comprador, ô en la de son Pror. Ÿ altrement ahont estos voldran, mentres no sie fora del present Principat de Cathaluña. Y que dins lo termini de cinc anys proxims, ÿ del dia present en avant Compradors, ÿ aquells pasats sempre que Jo ô los meus seren requirits, milloraen las obligacions del mateix present Censal, donant novas especials obligacions, ö dos, ô mes fiansas, â coneguda del mateix sobrenomenat Magch. Señor comprador ÿ dels seus, lo que no cumplint vull incidir, ÿ que los meus incidescan en la pena de semblants tres centas lliuras Barcelonesas que son lo preu avall escrit, aplicadoras en tal cas per la lluhicio del present Censal, pagadas primerament las pencions, ÿ porrata de ell entonces degudas, ÿ discorregudas pret ab tots los gastos; Lo que prometo atendre, ÿ cumplir sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de pror., restitució ÿ esmena de danys ÿ gastos, sobre los quals vull que dit Magch. Señor comprador, ÿ los seus sien creguts de paraula, ô ab lo sol afirmament sens necesitat de altre proba. Lo preu de est Censal son tres centes lliuras Barcelonesas; De las quals en virtut de facultat que al present conferesch â dit Magch. Señor comprador, se rete est en son poder, â fi de invertirlas en la lluhicio del expresat Censal, cent ÿ trenta lliuras de la mateixa moneda, volent ÿ consentin que feta la lluhicio referida, succehesca lo mateix Magch. Señor son comprador en lloch ÿ Credit del sobremencionat Acreedor Censalista, ÿ que li competescan los mateixos drets, preeminencias, ÿ prerrogativas que â ell comperiscan â no ferseli la lluhicio del referit Censal. Y las restants cent, ÿ setanta lliuras Barcelonesas confeso reburlas del prenotat Magch. Comprador en diners contant, en presencia del Notari ÿ testimonis avall escrits, per mans de tercera persona pagant en nom, ÿ de diners propis de aquell: Per lo que renunciant â la excepcio de no haver rebut enterament totas las ditas tres centas lliuras, ÿ â tot altre pret de lley que favorir me pogues, no sols firmo Apoca de ellas, si que tambe prometo al mateix dar dit Magch. Señor Comprador, que lo present Censal ab sos accesoris li faré valer, ÿ percibir, ÿ que li estaré de ferma, ÿ legal evicció sempre, y en qualsevol cas, ab restitució, ÿ esmena de danys, y gastos; Com ÿ també que en qualsevol temps, ÿ ocasió que Jo ô los meus intentem en lo venider vendrer perpetuament, ô â carta de gracia, ô en altre manera alienar qualsevol de las fincas que avall especialment obligaré, que lo mateix prop dit Magch. Señor comprador, ÿ los seus tingan en aquella ocasió la prop diga, ô prelació de forma que preu per preu, ÿ pacte per pacte sien ell, ÿ los seus preferits a qualsevols altre comprador, per haver estat axi en ell, ÿ Jo expresament pactat; Per seguretat las quals cosas especialment obligo tota aquella casa ab son hort ô exida tras ella contigua que per los titols avall escrits tinch, ÿ posehesch en dit Lloch, ô Parra de Llavaneras, ÿ en la partida dita las trias. Item secundo tota aquella pessa de terra de viña plantada de tinguda trenta jornals de cabad una de la poch mes ô menos, que també per los titols avall escrits tinch ÿ posehesch en lo terme de Mataró, ÿ en lo lloch dit Bellustá, ô Bellussá. Item tercero tota aquella altra Pessa de terra de viña plantada de tinguda sis, ô set jornals de home Cavadura poch mes,ô menos que igualment per los titols avall escrits tinch ÿ posehesch en lo dit terme de Mataró ÿ en lo lloch dit Vallsadera. Item quarto ÿ finalment tota aquella altra pessa de terra igualment de Viña plantada, ÿ después quasi herma de tinguda dotze jornals de home de cavadura, que així mateix per los titols avall escrits tinch ÿ posehesch en la Parroquia de Sant Martí de Mata, del terme de Mataró, en lo Lloch dit les Planes, ÿ altrement la Brunicarda. Y me espectan la sobre designada casa ÿ pessa de terra á mi la sobrenomenada María Sala ÿ Lluria Viuda com â hereva de la general heretat ÿ bens foren de Jaume Lluria Brasser de dit Lloch de Llavaneras mon difunt Pare, per aquell instituida ab son ultim testament que feu, ÿ firmá en poder de Pau Sagarra ÿ Berenguer oficial Notari Publich de dit lloch de Llavaneras als dotse dias del mes de Mars del any mil setcents sinquanta ÿ tres. Al indicat Jaume Lluria mon difunt Pare espectavan com â hereu de altre Jaume Lluria treballador del mateix sobre dit lloch de Llavaneras son difunt Pare per aquell instituhit ab son ultim testament que feu ÿ firmá en poder de Salvador Mataró Notari publich de dita Ciutat de Mataró als vint ÿ set dias del mes de agost del any mil setcents vint ÿ quatre. Al indicat Jaume Lluria mon Avi espectava â saber es la casa ab son hort, ô Eixida, en primer lloch designada en los soler de aquella en virtut de Establiment â ell, ÿ als seus perpetuament firmat por Antón Lluria Pagés de dita Parroquia de Llavaneras, ab acte rebut en poder de Narcis Portell oficial Notari publich, ÿ regint la Notaria de la Parroquial Iglesia de Mataró, als deu dias del mes de Agost del anÿ mil set cents trenta ÿ vuyt. La pesa de terra en segon lloch designada, no sols com â hereu predit, sino també en forsa de venda per Isidro Lloreda Sabater de la Vila de Santa María de Arenÿs de Mar Bisbat de Gerona, ÿ per Joseph Lloreda Jou sabaters Pare, ÿ fïll, â favor de dit Jaume Lluria segon de est nom ÿ del sobrenomenat Jaume Lluria son Pare perpetuament firmada ab acte rebut en poder del Doctor Joseph Sagarra, ÿ Berenguer Burgés ÿ Notari publich de la vila de Granollers del mateix Bisbat de Barna als vuit dias del mes de decembre del anÿ mil set cents dos. La pesa de terra en tercer lloch designada també no sols com hereu predit, sino també en forsa de altre Venda â favor de ell, ÿ del expresat son Pare de aquella perpetuament firmada per Jaume Parés Brasser del mateix lloch de Llavaneras ab acte rebut en poder de dit Salvador Mataró Notari, lo dia set del mes de Mars del anÿ mil set cents ÿ diset. ¨Y la pesa de terra en quart ÿ ultim lloch designada en virtut de venda â favor de ell ÿ dels seus perpetuament firmada per Pere Soler, ÿ Major Pagés del expresat lloch de Llavaneras, Felicia Major ÿ Soler Conjuges, ÿ Pere Soler ÿ Major de dits conjuges fill, de la qual consta ab acte rebut en poder de dit Mataró Notari, lo dia vint ÿ sis del mes de Junÿ del anÿ mil set cents vint, ÿ nou firmat per rahó de señoria. Prometent al dalt Expresat Magch. Señor comprador per causa de esta especial obligació, entregarli posesio de las sobreditas cosas per mí, â ell especialment obligadas, donantli facultat pera que de la sua propria autoritat puga pendrertla, ÿ licitament retenirla ab clausula de constituir, cesió, ÿ mandato de tots drets, ÿ accions, constitució de Pron. Com en cosa propria. Volent igualment ÿ constituhint que en cas de deurerse una, ô mes pencions del present Censal, puga tambe vendre las referidas cosas per mi sobre especialment obligadas, ÿ del preu resultant satisferse de tot quant se li estiga devent; Igualment sens perjudici de dit especial obligació obligo tots los demes bens meus, mobles, ö immobles, presents, ÿ veniders, renunciant â la lleÿ que diu que primerament se pase per la cosa especialment obligada, que per la que ho es en general, ÿ â altre que expresa, que sempre que lo Acreedor puga satisferse de la cosa especialment obligada, no extenga la ma á la que generalment ho es, ÿ â qualsevol altre pret ÿ lley de mon favor. Y per pacte renunciio â mon propri for, submetenme al del Ilustre Señor Corregidor de Barna. Ÿ al de altre qualsevol superior secular solament ab facultat de variar de Judici fent ÿ firmant Escritura de ters baix pena de ters en los llibres de tersos de la Curia de dit Ilustre Señor Corregidor, ÿ en los de la de altre qualsevol superior secular com se ha dit, obligant penso tots los referits bens meus solament, respecte que per ser Dona no pot obligar la persona; ¨Y ab la Constitucio de Pror. Tots los Notaris de ditas respectiva Currias junts, ÿ â solas presents, ÿ veniders per firmar dita Escritura de ters en dia juridich, respecte de ser lo dia per feriat, prometent tenirho per ferm, ÿ agradable, ÿ roborant las ditas cosas ab jurament, ÿ presto a Deu Nostre Señor, ÿ â sos quatre Sants Evangelis en mas, ÿ poder del avall escrit ÿ confesa quedar advertida per lo avall escrita notificacio, que del present contracte se ha de pendre la raho en lo Ofici de hipotecas de esta Ciutat de barna. Ÿ en lo de lá de Mataró dins los terminis, ÿ per los fins ÿ efectes expresats en la Real Pragmática sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmo la present Escritura en esta Ciutat de Barna en los dia, mes, ÿ anÿ sobrenotat: Essent presents per testimonis Pau Carbonell ferreter Mercer, ÿ Joseph Font Escrivent los dos en la present Ciutat residents. ¨Y Jo lo infrit Notari dono fe coneixer â la sobrenomenada Maria Sala ÿ Lluria, ÿ que per dir no saber escriure, que ha firmat per ella de son consentiment Joseph Font testimoni predit.=Per la enunciada Maria Sala, ÿ Lluria Viuda que diu no saber escriurer en presencia ÿ de son consentiment firmo Jo Joseph Font testimoni.

En poder de mi Doctor Carlos Carbonell Notari