Saga Bacardí
00367
ESCRITURA DE CREACION DE CENSAL SOBRE DIFERENTES TIERRAS EN LLAVANERAS DE SOLÁ, POR BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


En la ciutat de Barcelona als setse días del mes de Juliol del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta y set.
En nom de Deu, sia a tots manifest, com jo María Sala y Lluria, viuda de Andreu Sala, cirurgiá, lo dia de son obit en lo lloch de Llavaneras Bisbat de Barcelona domiciliat.
Primo: Per lluhir y quitar tot aquell censal de preu al temps de sa creació de cent lliuras barcelonesas, y después per addició de trenta lliuras de la mateixa moneda, al preu de aquell feta de proprietat cent trenta lliuras, y penció any (compresas una y altre de ditas dos partidas) tres lliuras y divuyt sous, que tots anys lo dia nou del mes de Setmbre fas y presta als hereus o successors del Magnifich Señor Joseph Llauder y Joseph Anton Llauder pare y fill, los dos Drs. En drets, y ciutadans honrats de Barcelona.
Item: Per expedició de alguns negocis, y en especial per cortejar los gastos que al present se me ofereixen per conseguir la llicencia, y llibertat de Francesch Sala y Lluria fill meu, que actualmente esta empleat en lo Real Servey. De ma espontanea voluntat, y certa sciencia, per mi y los meus hereus, y successors vench, y per titol de venda concedesch al Magnifich Señor Bathasar Bacardí y Clavell, Señor del Poble de Pinós, y de la Quadra de Ballestar en la present ciutat popular, encaraque ausent, present per ell lo avall escrit notari com a publica persona, y als seus perpetuament, carta emperó de gracia de redimir mitgensant, nou lliuras moneda barcelonesa de penció anual, havedoras y cobradoras de mi, y dels meus, y dels bens per mi baix especial, y generalment obligats, del día present a un any, y después consecutivament los demes anys en semblant termini. Promet la annua penció de est censal, franca de tots gastos, y a mon risch y perill aportarla annualment en la casa de la propria habitació del indicat Magnifich Señor comprador, o en la de son procurador, y altrement ahont estos voldrán, mentres no si afora del present Principat de Cathaluña. Y que dins es termini de sinch anys proxims, y del dia present en avant compradors, y aquells pasats sempre que jo o los meus serem requirits, milloraren las obligacions del mateix present censal, donant no val especials obligacions, o dos, o mes fianzas, a coneguda del mateix sobrenomenat Magnifich Señor comprador y dels seus, lo que no cumplint vull incidir, y que los meus incidescan en la pena de semblants tres centas lliuras barcelonesas que son lo preu avall escrit, aplicadoras en tal cas per la lluhició del present censal, pagadas primerament las pencions, y porrata de ell entonces degudas, y discorregudas junt ab tots los gastos. Lo que prometo atendrer, y cumplir sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena de danys, y gastos, sobre los quals vull que dit Magnifich Señor comprador, y los seus sien creguts de paraula, o ab lo sol jurament sens necesitar de altre proba. Lo preu de est censal son trescentas lliuras barcelonesas. Se las quals en virtut de facultat que al present conferesch a dit Magnifich Señor comprador, se reté est en son poder, a di de invertirlas en la lluhició del dalt expresat censal, cent y trenta lliuras de la mateixa moneda, volent y consentint que feta la lluhició referida, succehesca lo mateix Magnifich Señor son comprador en lloch y credit del sobremencionat acrehedors censalistas, y que li competescan los mateixos drets, proheminencias, y prerrogati as que a ell competirían a no ferseli la lluhició del referit censal. Y las restants cent y setanta lliuras barcelonesas confeso rebrerlas del prenotat Magnifich Señor comprador en diner comptant, en presencia del notari y testimonis avall escrits, per mans de tercera persona, pagant en nom y de diners propris de aquell. Per lo que renunciant a la excepció de no haver rebut enterament totas las ditas trescentas lliuras, y a tot altre dret, y lley que favormer me pogués, no sols firmo apoca de ellas, si que també prometo al mateix dalt dit Magnifich Señor comprador, que lo present censal ab tot sos accesoris li faré valer, tener, y percibir, y que li estaré de ferma y legal evicció sempre, y en qualsevol cas, ab restitució y esmena de danys, y gastos. Com y també que en qualsevols temps, y ocasió que jo o los meus intentem en lo venider vendrer perpetuament, o a carta de gracia, o en altre manera allenar qualsevol de las fincas que avall espedialment obligaré, que lo mateix prop dit Magnifich Señor comprador, y los seus tingan en aquella ocasió la fadiga oprelació de forma que preu per preu, y pactes per pactes sien ell y los seus preferits, a qualsevol altrec omprador, per haver estat aixis entre ell y jo expresament pactat. Per seguretat de las quals cosas especialmente obligo tota aquella casa ab son hort o exida, tras ella contigua que per los titols avall escrits tinch y posehesch en dit lloch o partida de Llavaneras, y en la partida dita “Las Trias”.
Item y secundo: tota aquella pessa de terra de viña plantada de tinguda trenta fornals de cavadura de tall poch mes o menos, que també per los titols avall escrits tinch y posehesch en lo terme de Mataró, y en lo lloch dit “Bellustár” o “Bellissá”.
Item tercio: tota aquella altre pessa de terra de viña plantada de tinguda siel o set jornals de home de cavadura poch mes o menos que igualment per los titols avall escrits tinch y posehesch en lo dit terme de Mataró y en lo lloch dit “Vallbaldera”.
Item quarto y finalment: tota aquella altre pessa de terra antiguament de viña plantada, y después quasi herma de tinguda dotse jornals de home de cavadura, que axí mateix per los titols avall escrits tinch y possehesch en la Parroquia de Sant Martí de Mata, del terme de Mataró, en lo lloch dit “Las Planes”, y altrement “La Brunicarda”. Y me espectan la sobre designada casa y pessas de terra a mi la sobrenomenada Maria Sala y Lluria, viuda com a hereva de la universal heretat y bens foren de Jaume Lluria brasser de dit lloch de Llavaneras, mon difunt pare, per aquell instituida ab son ultim testament que feu, y firmá en poder de Pau Sagarra y Berenguer difunt notari publich de dit lloch de Llavaneras als dotse días días del mes de Mars del any mil setcents sinquanta y tres. Al indicat Jaume Lluria mon difunt pare espectavan com a hereu de altre Jaume Lluriá treballador del mateis sobre dit lloch de Llavaneras son difunt pare, per aquell instituhit ab son ultim testament que feu, y firmá en poder de Salvador Mataró notari publich de dita ciutat de Mataró als vint y set días del mes de Agost del any mil setcents vint y quatre. Al indicat Jaume Lluriá mon avi espectava a saber es la casa ab son hort o eixida, en primer lloch designada, eo lo soleo de aquella en virtut de establiment a ell, y als seus perpetuament firmat per Anton Dou pagés de dita Parroquia de Llavaneras, ab acter ebut en poder de Narcis Portell difunt notari publich y regint la notario de la Parroquial Iglesia de Mataró, als deu días del mes de Agost del any mil siscents trenta y vuit. La pesa de terra en segon lloch designada, no sols com a hereu predit, sino també en forsa de venda per Isidro Lloreda sabarer de la vila de Santa Maria de Arenys de Mar, Bisbat de Gerona, y per Joseph Lloreda jove Sabater pare, y fill, a favor de dit Jaume Lluriá segon de es nom, y del sobrenomenat Jaume Lluriá son pare perpetuament firmada ab acte rebut en poder del Dr. Joseph Sagarra y Granollers del mateix Bisbat de Barcelona als vuyt días del mes de Desembre del any mil setcents y catorce. La pesa de terra en tercer lloch designada, també no sols com a hereu predit, sino també en forsa de altre venda a favor de ell, y del expresat son pare de aquella perpetuament firmada per Jaume Parés brasser del mateix lloch de Llavaneras, ab acte rebut en pdoer de dit Salvador Mataró notari lo die set del mes de Mars del any mil setcents y diset. Y la pesa de terra en quart y ultim lloch designada en virtut de venda a favor de dit y dels seus perpetuament firmada per Pere Soler y Major, pagés del expresat lloch de Llavaneras, Felicia Major y Soler conjuges, y Pere Soler y Major de dits conjuges fill, de la qual consta ab acte rebut en poder de dit Mataró notari lo dia vint y sis del mes de Juny del any mil setcents vint y nou firmat per rahó de señorçia. Prometent al dalt expresat Magnifich Señor comprador per causa de esta especial obligació, donantli facultat pera que de la sua propria authoritat puga pendrersela, y licitament retenirsela ab clausula de constitut, cessió, y mandato de tots drets, y accions, constitució de procurador con en cosa propria. Valent igualment y consentint que en lo cas de deurerse una o mes pencións del present censal, puga també vendrer las referidas cosas per mi sobre especialmente obligadas, y del preu resultant satisferse de tot quant se li estiga devent. Y generalment sens perjudici de dita especial obligació, obligo tots los demes bens meus, mobles, e immobles, presents y veniders, renunciant a la lley que diu que primerament se pase per la cosa especialmente obligada, que per la que ho es en general, y a altre que expresa, que sempre que lo acreedor puga satisferse de la cosa especialmente obligada, no extenga la ma a la que generalment ho es, y a qualsevol altre dret y lley de mon favor. Y per pacte renuncio a mon propri for, submetentme al del Ilustre Señor Corregidor de Barcelona y al de altre qualsevol superior secular solament, ab facultat de variar de judici fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters, en los libres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, y en los de la de altre qualsevol superior secular com se ha dit, obligant per so tots los referits bens meus solament,r especte que per ser dona no queda obligada la persona. Y ab la constitució de procurador a tots los notaris de ditas respective curias junts, y a solas presents, y veniders, per firmar dita escriptura de ters en ella juridich, respecte de ser lo dia present feriat, prometent tenirho per ferm, y agradable, y oborant totas las ditas cosas ab jurament, que presto a Deu Nostre Señor, y a sos quatre Sants Evangelis en ma y poder del avall escrit notari, fonfesa quedar advertida per lo avall escrit notari, que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta cutat de Barcelona, y en lo de la de Mataró dins los terminis, y per los fins y efectes expresats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Pau Carbonell Ferreter, mercer, y Joseph Font escrivent los dos en la present ciutat residents. Y jo lo infrit notari dono fe coneixer a la sobrenomenada Maria Sala y Lluriá, y que per dir no saber escriurer, que ha firmat per ella de son consentiment Joseph Pont testimoni predit.
Per la enunciada Maria Sala y Lluriá, viuda que diu no saber escriurer en presencia y de son consentiment firmo jo Joseph Font testimoni.
En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.