Saga Bacardí
00374
RECONOCIMIENTO HACIA LA CASA DE CONVALECENCIA DE TENENCIA Y COMPRA DE TERRENO A ONOFRE VIDIELLA, POR BALTASAR DE BACARDÍ Y CLEVELL
.

En la ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Juny, any del Naixament del Senyor de mil setcents vuytanta y nou.
Sia notori: Com D. Balthasar Bacardí y Clavell, en esta ciutat domiciliat, mediant jurament que voluntaria y extrajudicialment presta a Deu Nostre Senyor, a sos Sants quatre Evangelis en pressencia del notari avax escrit: Espontaneament confeso y regonech als Ilustres Srs. Administradors de la Casa de la Convalecencia del Hospital General de Santa Creu de esta ciutat, encaraque absent y per dit Ilustres Srs. Present lo notari estipulant. Que per titol de venda perpetua a mon favor firmada per lo Rnt. Dr. Onofre Vidiellas Prevere Beneficiat y Domer de la Santa Cathedral Iglesia de esta ciutat de Barcelona de lo que consta ab acte rebut en poder de Jaume Sanjoan notari publich de número de Barcelona als vint y tres Febrer del corrent any,tinch y possehesch tota aquella pessa de terra campa de tinguda dos mojadas poch mes o menos, situada en la Parroquia y terme de Sans Bisbat de Barcelona, prop Nostra Senyora de Port, y cerca lo camí dels Tres Ponts. Que se te per los Iñustres Srs. Administradors del Hospital General de Santa Creu de esta ciutat a cens de divuyt lliuras tots anys pagadors en lo dia ds de Juliol. Qui ho tenen per los dits Ilustres Srs. Administradors de la dita Casa de Convalecencia com a succehint a la Sra. Vicenta Astor y Soler viuda, filla y hereva del Dr. Pere Benet Soler, a cens de quatre lliuras deu sous tots anys pagadors a vint y dos de Abril. Qui ho tenen, segons se creu per altres Senyors. Y confreonta a solixent ab honor de los hereus o successors de Miquel Pagés, pagés de Hospitalet; a mitgdia ab honor dels hereus y successors de Anton Llaris, mediant la asequia Real; a ponent ab honor de D. Anton de Borran oficial agregat a esta plassa; y a tremontana ab honor de Ignasi Bruguera en esta ciutat populat mediant lo camí Real dit de Valencia. Y afirma que tot lo sobredit es verdader en forsa del jurament que tinch prestat. Y jo lo notari avall escrit dono fe coneixer al confesant, y que firma de propria ma la present escriptura, essent presents per etstimonis Ignasi Vilademunt sabater y Pere Monbiola Vellercuyre ciutadans de Barcelona.
Baltasar Bacardí, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.