Saga Bacardí
00380
ESCRITURA DE COMPRA DE DIFERENTES TIERRAS EN S. ANDRES DE PALOMAR DE LOS FERRERAS HACIA BRUNO VIDAL Y TORRES.


En nom de Deu. Sia a tots notori com nosaltres Josepha Ferreras viuda de Pere Ferreras ferrer de la Parroquia de Sant Joan de Horta, Bisbat de Barcelona com a tenutaria per mon dot, creix, y altres drets y credits dotals en virtut de la coltradicció (hac nostra) y usufructuaria sens perjudici de ma thenuta dels bens de dit mon difunt marit per est dexada ab son testament baix calendador, Francesch Ferreras y Oliva, ferrer de dita Parroquia, mare y fill, y Theresa Ferreras conjuges.
Primo: Per lluhir, y quitar tot aquell censas de preu doscentas y cinquanta lliuras y penció set lliuras deu sous que tots anys als vint y nou Juliol devem fer y prestar als Rnt. Vicari Perpetuo Rnt. Comunitat de pares de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat.
Item: per lluhir y quitartot aquell altre censal de preu cent y cinquanta lliuras y penció quatre lliuras deu sous, que tots anys als dos Octubre deuen fer, y prestar al Rnt. P. Prior y Monastir de Sant Geroni de la Vall de Olim.
Item: per redimir, y revendicar de Joseph Oliva pages de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar, Bisbat de Barcelona las parts de fruits de una pessa de terra que es part, y de pertinencias del “Mas Sitjá del Coll” que per nosaltres dits mare y fill Ferreras y Oliva foren venudas a carta de gracia a dit Oliva per preu de nou centas lliuras ab acte rebut en poder de Joan Claris notari en Barcelona habitant als vuyt dias del mes de Maig del any mil setcents vuytanta y hu.
Item: per pagar al mateix Joseph Oliva cent lliuras que deixá a mi dit Francisco per los motius y en lo modo expressat, en so vale pe li formí per son resguert.
Item: per pagar y satiefer a Josepha Ferreras y Oliva nostre filla y germana quatrecentas vuitanta lliuras barcelonesas a saber, trescentas per semblants que dit Pera Ferreras lin deixá y llegá ab son testament que feu en poder de dit Joan Claris y Brus notari als tretse Juny mil setcents vuytanta y tres, en pago de tots sos drets de legitima, y com suplement y altres qualsevols drets que pugan competirli en los bens aplicadors, las cent cinquanta lliuras en la compra de caixas, robas y vestits, cent cinquanta lliuras per lo dot, vint lliura per semblants que jo dita Josepha Ferreras y Oliva li dono per lo cas de contractar matrimoni. Y las restants vuytanta lliuras per fentar en que jo dit Francesch la he sobre dotat peraque se apliquian en la compra de robas y vestits atesa la boda que se li ha proporcionat y en circunstancias de la casa ahont entrará.
Item: per pagar y satisfer a Joseph Ferreras ferrer de la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona nostre fill y germá de cent y vint y sinch lliuras per semblants que dit Pere Ferreras nostre pare li deixá, y llegá ab son testament dalt calendat en paga de tots los drets de legitima y altres que pogués tenir y pretendrer en sos bens.
Item: Per pagar y satisfer a Margarida Barbará, muller de Jordi Barbará carreter de Mar, ciutadá de Barcelona, doscentas lliuras barceloensas per tantas que me deixá graciosament a mi dit Francesch Ferreras per los motius, y en lo modo expressat en un vale que li firmí per sa seguretat.
Item: Per acudir algunas urgencias de nostra casa y familia, y altrement per aplicar part del preu avall escrit al destino que baix se dirá. Per tant. De nostre grat y certa ciencia per nosaltres y nostra respectius hereus y successors qualsevols que sian venem y per titol de venda concedim a D. Bruno Vidal Thesorer de las Rendas Generals de est Principat present, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament:
1. Primo: Totas aquellas casas ab tres portals fora obrint, ab son pati y hera enrajolada, ab tots sos drets, que son part, y de pertinencias del “Mas Sitjar del Coll” que per los titols avall calendats, y per pur, libre, y franch alou tenim y possehim en lo terme de dita Parroquia de Sant Andreu de Palomar.
2. Item: Totas las parts de fruits resultants de una pessa de terra de tinguda dos mojadas tres mondinas, quaranta dos canas, dos palms y mitg que Rosa Vintró viuda de Joan Vintró pages de dita Parroquia de Sant Martí de Provensals en virtut de establiment fet per dit Pere Ferreras a favor de dit Joan Vintro, ab acte rebut en poder de Ramon Font notari publich y Real de esta ciutat als-----------------------------------te y posseheix en lo terme de dita Parroquia de Sant Andreu y en part, y de pertinencias de dits mare y fill Sitjá del Coll. Y respecte de que dita pessa de terra fou establerta a rabassa morta, y per conseguent trobantse morts de las tres parts las dos dels seps que se encontraban en aquella a las horas, deurá tornar dita pessa de terra a nosaltres, y als nostres. Per so venem perpetuament a dit D. Bruno Vidal, y als seus la dita pessa de tera, y lo dret de recobrarla a tenor de lo estipulat en dit acte de establiment. Y afrontan a llevant part ab la pessa de conrau baix en tercer lloch designada, part ab Miquel Duran treballador de Sant Andreu; a mitgdia ab Joan Torres, part ab Mariano Blanch, y part ab Gaspar Torolló, y part ab Joan Oliva pagesos, y habitants en Sant Andreu, que fou de pertinencias del “Mas Sitjá”; a ponent ab una pessa de terra possehida per Joseph Oliva que dit Pere Ferreras li establí a rabassa morta, mediant un caminet que va de la Plasa de Horta a las torres den Carabassa y den Pujol, y part ab lo pati de la casa del “Mas Sitjá del Coll”; y de tremontana part ab una pessa de terra de garrofers baix en quart lloch designada, y part ab D. Rafel Llinas mediant un caminet que va dende la torre dels hereus de Armengol Janer a Nostra Señora del Coll, y part ab la pessa de terra bais en tercer lloch designada.
3. Item: Tota aquella pessa de terra campa, de tinguda una mojada dos mundinas, disset canas, y un palm que per pur, libre, y franch alou tenim, y possehim en lo terme de dita Parroquia de Sant Andreu, y es part, y de pertinencias del “Mas Sitjá”. Y afronta a llevant ab terras els hereus de Armengol Janer; a mitgdia ab Andreu Gassot, part ab Miquel Samsó, part ab Miquel Bosch, part ab Onofre Bachs, part ab Anton Ribó, y part ab la pessa de terra dalt en segon lloch designada; y a tremontana ab dit D. Rafel Llinás mediant lo camí dit dalt expressat.
4. Item: Tota aquella pessa de terra campa nonemada la pessa de dalt designada set mundinas, y mitja, dinou canas y set palms, que es part, y de pertinencias de dit “Mas Sitjá” que per pur, libre, y franch alou, y per los titols avall calendadors tenim y possehim en lo terme de dita Parroquia de Sant Andreu. Y afronta, a llevant ab la pessa de terra en tercer lloch designada; a mitg dia, y ponent ab la pessa de terra de dita Rosa Vintró dalt en segon lloch designada; y a tremontana ab dit D. Rafel Llinás mediant lo referit caminet.
5. Item: Tota aquella pessa de terra campa plantada de garrofers de tinguda dos mundinas, y set palms de pertinencias de dit “Mas Sitjá” que per los titols avall calendadors, y per pur, libre, y franch alou tenim y possehim en dita Parroquia de Sant Martí de Provensals; a llevant ab la pessa de terra dalt en segon lloch designada; a mitgdia part ab lo pati, y rera de nostra casa del “Mas Sitjá, y part ab las casas dalt en primer lloch designada; a ponent ab la pessa de terra plantade de viña baix en octau lloch designada, mediant un marge o camí; y a tremontana ab dit D. Rafel Llinas mediant lo referit caminet.
6. Item: Tot aquell tros de terra de tinguda dos mundinas, y mitja, tres canas sis palms y un quart que es part y caminet, y en part y de pertinencias de dit Mas Sitjá que per los titols aball calendats, y per pur, libre y franch alou tenim, y possehim en lo terme de dita Parroquia de Sant Martí, y afronta a llevant, y mitg dia, ab la pessa de terra dalt en segon lloch designada; a ponent en una petita part ab una pessa de terra establerta per dit Pere Ferreras a Joseph Oliva, y part ab las casas dalt en primer lloch designadas; y a tremontana ab la pessa de terra dels garrofers dalt en quint lloch designada.
7. Item: Tota la part de fruits resultants de aquell tros o porció de terra de tinguda una mundina, y mitja poch mes o menos plantada de viña, que es part, y de pertinencias de aquella pessa de terra de tinguda tres mojadas, tres quartas y una mundina a poca diferencia que dit Joseph Oliva en virtut de establiment a rabassa morta a ell fet, per dit Pere Ferreras ab acte rebut en poder de dit Ramon Font, y Olier difunt notari publich de Barcelona te, y posseheix en lo terme de dita Parroquia de Sant Andreu, y es part y de pertinencias de dit “Mas Sitjá” que per los titols avall calendats, y per pur, libre, y franch alou tenim y possehim en lo terme de dita Parroquia de Sant Andreu. Y respecte de que dita pessa de terra fou establerta ha rabassa morta, y trobantse morts e infructiferos las dos terceras parts dels seps que se encontran en ella deu retornar a nosaltres. Per tant vench perpetuament a dit D. Bruno Vidal la dita premisia, mundinas y mitja de terra, y ab o dret de recobrarlas segons lo estipulat en dit acte de establiment. Y afronta a llevant en una patita part ab lo pati de las casas dalt en primer lloch designada, y part ab la pessa de terra de dita Vintró dalt en segon lloch designada, mediant lo caminet; a ponent ab lo restant de dita pessa de terra en octau lloch designada, y part ab las casas en primer lloch designadas mediant una Rasa que presentaban la aportació de tremontana.
8. Item: Tota aquella altre pessa de terra plantada de viña, de tinguda dos mundinas, y mitja, vint y nou canas, quatre palms y un quart que es part, y de pertinencoas de dit “Mas Sitjá” que per los titols avall calendats, y per pur, libre y franch alou tenim y possehim en dita Parroquia de Sant Andreu de Palomar, y afrontan a llenant ab la pessa de tera dita dels Garrofers dalt en quint lloch designada, y part ab unas casas de lo “Mas Sitjá”; a mitgdia ab la pessa de terra dalt en sete lloch designada que es part de la mateixa pessa de terra establerta a Joseph Oliva, y divideix la partió de las dos pessas una rasa que media entre las dos que la mitat en dit Joseph Oliva, y la altre mitat nostra, y ell y nosaltres nos podem servir de la mateixa rasa; a mitgdia ab altre honor nostre; y a tremontana part ab altre honor nostre, y part ab la pessa de terra dels Garrofers en quint lloch designada.
Y juntas las ditas cosas dalt designadas que comprenen las ditas casas, y terras, y fan quatre mojadas, y mitja, una mundina y un quaranta vuité ab dits hereus de Armengol Janer; a mitgdia part ab dits Gasset, Samsó, Miquel Bacchs, Onofre Bachs, Ribó, Duran, Torres, Llanch, Torelló, y Joan Oliva, mediant un caminet que va a las torres de Pujol, y Carabassa y altres parts, y part ab una viña nostra que está dividida, mediant quatre fitas plantadas novament ab lo nom de dit D. Bruno Vidal; y a tremontana ab D. Rafel Llinás mediant un caminet que va a Nostra Señora del Coll, y a sa prop dita Parroquia. Y nos espectan las ditas cosas a nosaltres dits mare y fill Ferreras a saber, a mi dita Josepha no sols com a thenutria per dita dels bens que foren de dit Pere Ferreras mon difunt marit sino també com a usufructuaria per est dexada dels mateixos bens, ab son ultim testament que otorgá en poder de Joan Claris y Bru notari de Barcelona als tretse Juny de mil setcents vuytanta y tres, y a mi dit Francesch Ferreras no sols en virtut del covingut ab un dels capitols matrimonials firmats entre dits Pere Ferreras ferrer de dita Parroquia, y la mateixa Josepha Oliva conjuges, mos pares, rebut en poder de Pere Martir Torres notari publich de número de Barcelona als vint y sis Janer de mil setcents quaranta y nou, sino també com a hereu universal de dit Pere Ferreras y Sitjá mon pare per est elegit en son calendat testament. Lo qual Pere Ferreras espectaban no sols en virtut de lo heretament a son favor fet per Isabel Ferradas y Sitjá sa mare, ab un dels calendats capitols matrimonials, sino també com a hereu universal per esta elegit ab son ultim tesstament que otorgá en poder del Rnt. Parroco de dita Parroquial Iglesia de Horta als setse Juliol mil setcents sexanta y quatre, del que dit Claris ab sas certificatorias lletras de sa ma signadas, y firmadas dona fee. Y a dita Isabel Ferreras y Sitjá espectavan com a filla primogenita y per conseguent hereva universal de la heretat y bens que foren de Joan Sitjá del Coll pages de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar son pare, per haver tingut lloch la substitució a son favor aposada per dit son pare respecte de haver mort sens fills Joan y Jaume Sitjar hereus en primer y segon lloch instituhits, y substituts respective y dita Isabel com a filla primogenita en trers lloch cridada per lo referit Joan Sitja ab son ultim testament que otorgá en poder del nt. Rector de dita Parroquia de Sant Andreu de Palomar als vint y quatre Octubre mil siscents noranta y set del que igualment dit Claris ab sas certificatorias lletras de sa ma signadas y firmadas dona fee, al qual Joan Sitjá espectaban com a fill de Jaume Sitjár pages de dita Parroquia de Sant Andreu son pare, y als dos per sos certs y legitims titols, y per la antigua e immemorial possessio. La qual venda fem així com millor dir y entendrer se pot, ab lo pacte seguent: Que en atenció de que lo caminet de que se tracte en las afrontacións dalt enunciandas, que va a la Plaza de Horta a las torres de Pujol y Carabassa actualment devant las casas dalt en primer lloch designadas, per especial conveni entre nosaltres, y dit Señor comprador se ha de mudar present dende la viá de dita Vintró fins a encontrar las terras de D. Rafel Llinás, per so espectat que dit D. Bruno Vidal donará quatre palms de las suas terras que ab lo present li venem a nosaltres altres quatre palms de la que queda per nosaltres per la formació de dit camí. De manera que dit camí dividirá las terras, que quedan per nosaltres, y las de dit Señor comprador. Y així b dit pacte fem la present venda, extrahent las ditas cosas de ma y poder nostre, y aquellas posam en la de dit Señeor comprador, y dels seus. Prometent entregarli, e induirlo en possessió de aquellas donantli facultat pera que de sa propria autoritat se la puga pendrer, ab clausula de constuetut y precari, cedintlí tots los drets y accions que nos competeixen en ditas cosas, y en virtut del que puga no sols defensar las ditas cosas contra qualsevol personas, sino també demanar, y cobrr las ditas parts de fruits, y del que cobrará firmar apocas, recibos, y demes escripturas necessarias, y per son cobro, exposar clams y reclams, insitar execucions, fer qualsevols emparas, y altrament valerse de dits drets, y accions, cedits en judici, y fora de ell, com millor li convinga, constituintlo procurador nostre, com en cosa propria, ab clausula de intima a qui sia menester. Lo preu de la present venda es sis mil setcentas trenta vuyt lliuras set sous y deu diners barcelonesas del qual preu en virtut de facultat que ab lo present dnoam a dit Señor comprador se retrindrá est dos mil doscentas vint y sinch lliuras per pagarlas a dits nostres acrehedors dels quals en lo temps de las lluicions, y pagas recobrará las corresponents difinicions, y apocas respective, pera defensar la present venda contra qualsevol acrehedots nostres y altres qualsevols personas que en nostres bens pretengan tenir interes, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors o altre si se seguirá, volent que fetas ditas luicions, y pagas succehescan dit Señor comprador, y los seus en lo tracte, lloch, y credit de dits nostres acrehedors, y li competescan las mateixas prioritats de temps, milloria de drets y demes preheminencias, y perrogativas que competirian a aquells no fent ells ditas lluicions, y pagar, constituhintlo procurador nostre com en cosa propria. En quant a setcentas setanta y sinch lliuras confesam rebrer ded it Señor comprador en diners comtant realment, y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits, y de ellas li otorgam la corresponent apoca ab lo present. Y en quant a las restants tres mil siscentas trenta y vuyt lliuras, setse sols, y deu diners se las retindrá dit Señor comprador a efecte de aplicarlas nostres, y los nostres a alguna adquisició o millora de nostre patrimoni que se subrogia llegitimament en lloch de aquellas y si passats dos anys nosaltres no los heurem donat legitim destino a satisfacció de dit Señor comprador puga est depositarlas en algun arxiu publich, y aprobat per lo mateix efecte. Y així renunciant a la cosa no ser així, a la que afavoreix als engañats a mes de la mitat del just valor, y a la general del dret, donam y cedim a dit Señor comprador y als seus, tot lo que mes podrian valer ditas cosas venudas del preu sobre referit. Y prometem a dit Señor comprador y als seus, la present venda ferlos valer y tenir, y estarlosne de ferma, y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució, y esmena de tots danys, y gastos. Y per cumplir lo referit, ne obligam tots nostres bens, y de quiscu de nosaltres a solas, mobles e immobles, presents y veniders. Renunciant al benefici de novas constitucións divididora y cedidoras accions, a la epistola del Emperador Adriá, y consuetut de Barcelona, que parla de dos, o mes que a solas se obligan. Y nosaltres ditas Josepha y Theresa Ferreras cercioradas de nostres drets per lo infrit ntoari, renunciant al benefici V.S.E. a favor de las donas introduhit. Y a la autentica que diu si qua mulier posita cod, ad vell. Y jo dita Theresa en quant a la obligació de sobre contreta per dit mon marit, renuncio a mon dot epoli, y altres drets que me cometeixen en los bens de aquell, vvolent que dit Señor comprador me siga preferit en dits bens, y totss renunciam a tot y qualsevol altre dret y lley que afavorir nos puga. Y present nosaltres Andreu Ferreras, Jaume Ferreras y Josepha Ferreras doncella tots germans de dit Franceschy Ferreras, llohant y aprobant la present venda feta per nostres mare, y germá, y cuñada respective, de las referidas cosas, y consentint expresament a ellas. De nostre grat y certa ciencia prometem a dit D. Bruno Vidal y als seus que a la present venda no a tot lo en ella contengut, no contravindrem no nos oposarem en temps algun per nosaltres ni per interposada persona en judici no fora de ell per rahó de qualsevols vincles, substitucions, y fideicomisos posats a nostre favor per nostre pare, y passats així en los sobre calendats testaments, y demes disposicions com en altres qualsevols que pugan apareixer no per rahó de nostres llegitima paterna, suplement de ella, no per altre qualsevols drets que en dits bens pugan tenir ans be cerciorats del tehorno del testament, y demes titosl dalt calendats dels vincles, substitucions, y fideicomisos, y demes circunstancias continuadas en aquells, y dels drets resultan a nostre respective favor no sols per lo notari avall escrit, si també per latres personas inteligens ab qui ho havem consultat. De nostre grat y certa ciencia renunciam a dits vincles, substitucions, fideicomisos y a tots los drets que per rahó de dits testaments y demes titols dalt enunciants, y altres qualsevols que pugan compareixer, renunciant a nostre favor y nos competeixen resultan a nostre favor y nos compatescan sobre las referidas cosas venudas. Renunciant a la lley que diu que lo pacte, y renuncia de futura successió no pot prevalexer contra los legitims duccessors, y altre qualsevol dret y lley de nostre respective favor. Y respecte de que jo Da. Josepha Ferreras so menor de vint y sinch anys major empero de vint y tres anys, en virtut del infrascrit jurament, renunciam al benefici de nostra menor edat, lesió, facilitat e ignorancia, y a tot altre lley o dret que demana la restitució per enter, y valer no poguer. Y pera que las ditas cosas tingan major validitat y firmesa nosaltres dits venedors y concercients expontaneament juram las ditas cosas tenir per fermas y agradables, y a ellas no contravenir per pretext algun. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis dias proxims, y en los demes ahont convinga dins lo termini competent segons Real Pragmatica Snció. Entestimoni del que dits venedors y consentients otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als dotse dias del mes de Novembre any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta nou. Y dits otorgants (als quals jo lo infrit notari dono fee coneixer) ho firmaren dits Francesch Andreu, y Jaume Ferreras, y dita Josepha Ferreras, Theresa Ferreras y Josepha Ferreras no ho firmaren perque digueren no saber, per ellas, y de son consentiment firma un dels infrits testimonis. A lo que ho foren presents Joseph Francisco Jofre, oficial de dita Thesoreria, y Francisco Comaduran y Rovira botiguer, ciutadans de Barcelona.
Francesch Ferreras, Andreu Farreras, Jaume Ferreras, Per ditas Josepha Ferreras, Theresa Ferreras, y Josepha Ferreras firmo jo Francisco Jofre testimoni, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.