Saga Bacardí
00381
ESCRITURA DE PAGO HACIA OLIVA, POR CUENTA EN CONTRA DE LOS FERRERAS, PAGADA POR BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sia a tots notori. Com jo Joseph Oliva pagés de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar, Bisbat de Barcelona. De mon grat y certa ciencia confesso y en veritat regonesch a D. Bruno Vidal thesorer de las Rendas Generals de est Principat, absent, y per ell no notari avall escrit present y estipulant pagant per Josepha Ferreras viuda de Pere Ferreras, ferrer, per Francesch Ferreras tambe ferrer, y per Theresa Ferreras conjuge, mare, fill y nora respective tots habitants en la Parroquia de Sant Joan de Horta, Bisbat de Barcelona, y de aquellas sis mil setcentas trenta vuyt lliuras setse sous, y deu diners que son lo preu de la venda perpetua per dits, Ferreras al referit D. Bruno Vidal perpetuament feta de una casa, diferents pessas de terra, y varias parts de fruits resultants de altres pessas de terra de pertinencia del “Mas Sitjá”, situat en la Parroquia de Sant Andreu de Palomar, tot llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als dotse del corrent. Y en virtut de facultat ab dit acte compredidor que en lo modo avall escrit, y baix lo animo de la cessió expressada me han donat, y pagat la quantitat de mil lliuras moneda catalana, que son a saber, nou centas per lo preu de la revenda y cessió per mi a favor de dits mare y fill Ferreras fetas de las parts de fruits que jo a ells dech fer y prestar per rahó de un tros de terra plantada de viña, de tinguda tres mojadas, tres quartas, y una mundina, que es de pertinencia del “Mas Sitjá del Coll” llargament designat, y confrontat en lo acte de dita revenda, rebut en poder del notari avall escrit lo die present. De los mateixos censos, lluismes en paga de qual quantitat que los mateixos mare y conjuges Ferreras men estan devent per semblants que graciosament los ne deixá, de las quals lo mateix Francesch Ferreras men firmá un vale baix di—de set Novembre mil vuytcents vuytanta vuyt. El modo de la paga de ditas mil lliuras es que las rebo de dit D. Bruno Vidal per mans de tercera persona, y de demes que per est efecte dit D. Bruno Vidal li ha entregat ab diners comtants realment, y de fet en presencia del notari, y testimonis mencionadors. Y així en testimoni de ditas cosas firmo la present apoca, y sens evicció ni obligació alguna per pacte expres antes de la present convingut, cedesch tots los drets, y accions a mi competents per rahó de ditas cosas al mencionat D. Bruno a fi de que puga defensar la calendada venda a son favor feta contra qualsevol persona, y altrement valerse de dits drets, y accions en judici y fora de ell, com millor li convinga. Constituhintlo procurador meu com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als divuyt dias del mes de Novembre del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta nou. Y dit otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firmá. Esseent presents per testimonis D. Joseph Francisco Jofre, oficial de la thesoreria, y Anton Ferrater y de Gendre, escrivents en esta ciutat habitants.
Joseph Olyba, En poder de Ramon Matheu y Smandia, per sa absencia ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.