Saga Bacardí
00382
ESCRITURA DE RENUNCIA DE DERECHO DE FAMILIARES FERRERAS SOBRE BIENES VENDIDOS POR LA MADRE Y HERMANO DE LOS MISMOS A BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sia a tots notori. Com noaltres Joseph y Joan Ferreras los dos ferrers de la Parroquia de Sant Joan de Horta, Bisbat de Barcelona, germans. Atenent que ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als dotse del corrent. Josepha Ferreras viuda de Pere Ferreras també ferrer, Francesch Ferreras igualment ferrer, y Theresa Ferreras mere, germá y cuñada nostre respective per preu de sis mil setcentas trenta vuyt lliuras setsee sius, y deu diners, vengueren a D. Bruno Vidal thesorer de las Rendas Reals y Generals de est Principat, unas casas y varios trosos de terra de pertinencias de aquella casa, mas y heretat nomenat “Mas Sitjá del coll” que dit mare y germá nostres possehian en la Parroquia de Sant Andreu de Palomar de dit Bisbat, y no menos venguerem al mateix D. Bruno Vidal las parts de fruits a ell espectants en dos trosos de terra que son de pertinencias de dit Mas, y que per titol de establiment a rabassa morta posseheixen Rosa Vintró viuda de Joan Vintró Parroquia de Sant Martí, y Joseph Oliva, pages de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar tot llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda. Atenent també, y considerant que respecte de haver dit Pere Ferreras nostre pare, y altres ascendents nostres a posat en sas respective disposicions algunas substitucions y fideicomisos que poden tenir lloch a nostre favor per qual motiu fou convingut, no sols que per la major seguretat de dit D. Bruno Vidal no sels lloarian, y aprobariam la calendada venda sino també renunciam a totas substitucions y ---. Per so, declarant plenament cerciorat del thenor de dita venda, y dels testaments, y demes titols en que en ella se calendan per lectura, y explicació que de unas, y altres cosas nos ha fet lo infrit notari. De nostre grat y certa ciencia, lloham, aprobam, ratificam y comfirmam la referida venda. Y tot lo en ella contingut, y no menos renunciam a qualsevol fideicomiso, y substitucions a nostre respective favor aposat per los nostres assendents ab sas respective disposicions, y a tot y qualsevol altre dret que al present nos competesca, y en lo venider puga competirnos per impugnar la calendada venda, y especialment a la lley que prohibeix lo pacte fet de futura successió, y a tot altre dret y lley que afavorirmos puga, roboranto tot ab jurament que en nostra anima fem, y prestam. En virtut del qual jurament per quant jo dit Joan Ferreras, so menor de vint y sinch anys, major empero de vint. Prometo a ditas cosas no contravenir per rahó de ma menor edat, antes be renuncio al benefici de esta lesió, e ignorancia. Y a tot altre que demana la restitució per enter. En testimoni del que otorgam la present6 escriptura en esta ciutat de Barcelona als dinou dias del mes de Novembre any del Naixament del Señor mil setcents vuytanta y nou. Y dits otorgants (coneguts del infrascrit notari) ho firmaren. Essent presents per testimonis Genis Vall, y Anton Ferrater, escrivents en esta ciutat habitants.
Joseph Farreras, Juan Farreras, En poder de Ramon Matheu y Smandia notari.