Saga Bacardí
00384
ESCRITURA DE PAGO A ACREEDORA BARBARÁ DE LOS FERRERAS, PAGADO POR BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sia a tots notori, com jo Margarita Barbara muller de Jordi Barbará carreter de Mar, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa ciencia confesso y en veritat regonesch a D. Bruno Vidal thesorer de las Real Rendas Generals de est Principat present, pagant per Josepha Ferreras viuda de Pere Ferreras ferrer per Francesch Ferreras també ferrer y per Theresa Ferreras conjuges, mare, fill y nora respective, tots habitants en la Parroquia de Sant Joan de Horta, Bisbat de Barcelona, y de aquellas sis mil setcentas trenta vuyt lliuras, setse sous, y deu diners, que son lo preu de la venda perpetua per dits Ferreras al referit D. Bruno Vidal perpetuament feta de una casas, diferents pessa de terra, y varias parts de fruits resultants de altres pessas de terra de pertinencias del “Mas Sitjar”, situat en la Parroquia de Sant Andreu de Palomar, tot llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als dotse del corrent. Y en virtut de facultat ab dit acte concdida que en lo modo avall escrit, y baix lo animo de la cessió expressada me han donat y pagat la quantitat de doscentas lliuras moneda catalana, que son en paga de semblants que dits mare y conjuges Ferreras men estan debent per las mateixas que graciosament y sens interes los ne deixí, de que dit Francesch Ferreras men firmá un vale baix diada de vint Agost de est any. El modo de la paga de dita quantitat es que aquellas rebo de dit D. Bruno ab diners comptants realment y de fet, en presencia del notari y testimonis mencionadors. Y així en testimoni de ditas cosas firmo la present apoca. Y sens evicció alguna, cedesch tots los drets y accions a mi competents, al referit D. Bruno Vidal, a fi que puga defensar la calendada venda contra qualsevols personas, y altrement valerse de dits drets, y accions en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo en procurador meu com en cosa propria.. En testimoni del que otorgo la present escriptura als vint y dos dias del mes de Novembre any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta y nou. Y dita otorgant (coneguda del infrit notari) no ho firmá perque digué no saber, per ella y de son consentiment lo firmá un dels infrits testimonis. Lo que ho foren presents Mariano Bonvehí, pagés de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar de dit Bisbat, y Anton Ferreras, escrivent en esta ciutat habitants.
Per dita Margarida Barbará, y de son consentiment firmo jo Anton Ferreras testimoni, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.