Saga Bacardí
00385
ESCRITURA DE VENTA DE CASA Y DIFERENTES TERRENOS EN HORTA DE LOS CADENA HACIA BRUNO VIDAL Y TORRES.


En nom de Deu. Sie a tots notori. Com jo Magí Cadena, y Vintró pagés de la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona.
Primo: Per lluhir, y quitar al Rnt. P.Prior y Convent de Sant Geronim de la Vall de Hebron, tot aquell censal de preu doscentas vuytanta tres lliuras sis sous y vuit diners, y penció vuit lliuras deu sous, que tots anys lo die dinou del mes de Febrer li fas, y presto.
Item: Per pagar y satisfer al mateix P.Prior y Convent sinch centas trenta lliuras tretse sous, y nou diners per totas pencions, y porrata cessas de dit censal fins lo die present, y del cens de penció sinquanta quatre lliuas cuatre sous que tots anys li fas, y presto per rahó de las infras tres pessas de terra plantadas de viñas, de tinguda de per junt dotse mujadas dos mondinas y mitja situada en la Parroquia de Sant Genis de Agudells alias de Horta.
Item: Per pagar, y satisfer a Francisco Porciá residint en Barcelona cent vint y sinch lliuras set sous y sis, per totas pencions cessas fins lo die present de aquell censal de preu quatrecentas dotse lliuras que tots anys en cert termini li fas y presto.
Item: Per pagar y satisfer al Señor D. Bruno Vidal comprador avall escrit setanta sinch lliuras barcelonesas per semblants me ha deixat graciosament, y sens interés algún.
Item: Per pagar, y satisfer a Joan Serra y Ginesta botiguer quatrecentas sinquanta sis lliuras tretse sous y tres a cumpliment de dos mil sinch centas setanta set lliuras que Jaume Cadena me confesá deurer, y voler pagar ab lo acte de debitori (que segons se acereix) firma en poder de Joan Francisco Claramunt notari publich real collegiat de número de Barcelona lo die vint de Abril de mil setcents vuytanta hu.
Item: Per pagar, y satisfer a Joseph Costa blanquer sinquanta quatre lliuras a cumpliment de trescentas lliuras que lo mateix Jaume Cadena li confessa deurer, y voler pagar ab lo debitori que li firma en poder de Joseph Gualsa y Roig notari del prop dit collegi lo die vint y dos Mars de mil setcents vuytanta.
Item: Per pagar y satisfer a Joseph Igual major comerciant, cent vint y una lliura deu sous, a cumpliment de siscentas setanta sinch lliuras que dit Jaume Cadena li confessa deurer, y voler pagar ab lo debitori que li firma en poder de Joseph Ponsico notari pubich de número de Barcelona lo die catorce de Juriol de mil setcents y vuitanta.
Item: Per pagar y satisfer al Rnt. Dr. Salvador Puig Pbre. y Capella major del Palau vint y tres lliuras vuit sous a cumpliment de cent trenta lliuras. A Agustí Cerdá pagés doscentas dotse lliuras vuit sous a cumpliment de mil cent vuytanta lliuras. A dit Agustí Cerdá trenta tres lliuras dotse sous a cumpliment de doscentas quaranta lliuras. A Joseph Soler candeler, setanta una lliuras vuit sous a cumpliment de sinch centas deu lliuras. A Jacinto Salles pagés sexanta quatre lliuras setse sous y vuit diners a cumpliment de quatrecentas sexanta tres lliuras. A Mariangela Monjó viuda de Joan Monjo comerciant, sinquanta dos lliuras deu sous, a cumpliment de trescentas setanta sinch lliuras. A Joseph Domingo Blanquer catorce lliuras a cumpliment de cent lliuras. A Joseph Brufau pasamaner vnt y dos lliuras vuit sous a cumpliment de cent sexanta lliuras. Al Rnt. Eudal Puigcarbó Pbre. y Rector de Valldoreix vint y una lliura a cumpliment de cent sinquanta lliuras. A Theresa Angles y Gari muller de Geronim Angles comerciant, vnt lliuras. A Isidro Salles pagés catrose lliuras, a cumpliment de cent lliuras. A Joseph Bosch, y Carlos Renou pagesos dotse lliuras sis sous y quatre, a cumpliment de vuytanta vuit lliuras. A Jaume Abril pagés, vint y una lliura, a cumpliment de cent sinquanta lliuras. A Barthomeu Xicola pages, disset lliuras un sou, y sis a cumpliment de setanta dos lliuras. A Pere Vilarosal, vint lliuras catorce sous y quatre, a cumpliment de cent quaranta vuit lliuras. A Joseph Oriol pagés vint y tres lliuras quatre sous y vuit a cumpliment de cent setanta sis lliuras. A Francisco Paradell pagés quaranta sinch lliuras un sou, y set a cumpliment de trescentas vint y dos lliuras. A Genis Serra Revenedor, dotse lliuras disset sous y set, a cumpliment de noranta dos lliuras. A Pere Serra revenedor onse lliuras quatre sous, a cumpliment de vuytanta lliuras. A Thomas Torres pagés sinquanta una lliura divuit sous y vuit, a cumpliment de trescentas setanta una lliuras. A Joseph Fatjó pages, quaranta sinch lliuras, deu sous, a cumpliment de trescentas vint y sinch lliuras. A Francisco Oliveró pagés nou lliuras setse sous, a cumpliment de setanta lliuras. A Feliu Torras sastre, nou lliuras deu sous y sis a cumpliment de sexanta vuit lliuras. A Pau Aiguacenosa pages, cent trenta dos lliuras catrose sous y quatre, a cumpliment de noucentas quaranta vuit lliuras. Y a Pau Padraosa, vuit lliuras tretse sous, y set, a cumpliment de sexanta dos lliuras. Quals partidas degudas no cimprenenthi las quatre primeras per junt prenen suma de mil siscentas quatre lliuras setse sous y deu, son a cumpliment de las deu mil trenta dos lliuras que jo Magí Cadena pagés los prometé pagar ab altre dels capitols de la concordia que de mons acrehedors firmaren poder de Anton Borrás notari publich real collegiat de número de Barcelona lo die onse de Abril de mil setcents vuytanta y set per las causas, y rahons en dit capitol expresadas, com de la restant partida dits acrehedors me hagen fet gracia, y condonació cad ahí de son respectiu credit, com llargament constará en las apocas per ells firmadodas, y no tenint medi menos daños a mos bens per la paga de ditas partidas que la de la present. Perço. De grat, y certa sciencia per mi, y mos hereus, y successors qualsevols que sien vench, y per titol de venda concedesch a D. Bruno Vidal y Torras Thesorer de Rendas Reals del present Principat de Cathaluña present als seus, y a qui ell vldrá perpetuament.
Primo: Tota aquella casa ab un portal fora obrint, contenint en si de orient a ponent trenta sis palms; y de mitgdia a tremontana trenta vuit Palms cana Barcelona ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias suas universals que per los titols avall escrits tinch, y possehesch en la poble de la Parroquia de Sant Joan de Horta, Bisbat de Barcelona, y a la cantonada del carrer que va a la plasa. La qual casa se te per Benet Ribó pagés a cens de dos lliuras vuit sous, en nuda percepció tots anys pagadors lo die, o festa de Sant Joan del mes de Juny, del qual cens sols paga la corresponent de deu sous avall escrita. Qui la te junt ab altres casas a ella contiguas per la Iglesia Parroquial de Sant Joan de Horta, eo per son Rnt. Rector en nom de aquella, y baix domini y alou de dita Iglesia a vens de deu sous barcelonesos, tots anys pagadors lo die, o desta de tots los Sants, per la caritat de un aniversari annual, celebrador per la anima de Guillem Ferrer difunt pages de la mateixa Parroquia. La qual casa confronta a solixent ab honors de dit Benet Ribó pagés; a mitgdia ab honor dels hereus, o successors de Joseph Serra texidor de lli; a ponent ab lo carrer publich que allí es; a tremontana ab altre carrer publich, por lo qual se baixa a la Riera.
Item Secundo: o sols totas las parts de fruits de tota aquella pessa de terra plantada de viña de tinguda una mojada que Jaume Puig pagés de dita Parroquia de Horta te, y posseheix a rabassa morta, pagant de dotse parts, tres y mitja, situada en lo terme de Sant Genis de Hirta vers lo Puig de Aguilar. Sino també, la mateixa pesa de terra luego definidas, o mortas los seps, o rabasas, ab tots sos drets, y pertinencias. La qual pessa de terra confronta a solixent ab terras de Joseph Carabasa corredor Real de cambis mediant un torrent; a mitgdia part ab terras de dit Carabasa, y part ab terras de Joseph Mariner; a ponent ab la pessa de terra que seguidament se expressará, mediant un camí; y a tremontana ab terras de dit Mariner.
Item, tertio: No sols las parts de fruit de tota aquella altre pessa de terra plantada de vña de tinguda tres mojadas y una quarta que Pere Basté pagés de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar te y posseheix a Rabasa morta pagant de parts de quatre parts dos de tots los fruits de ello resultants situada en lo mateix terme de Sant Genis de Horta, vers lo Puig de Aguilar. Sino també la mateixa pessa de terra luego de inidas, o mortas las rabasas, o seps ab tots sos drets, y pertinencias. Que confronta a solixent part ab la pessa de terra ultimament expressada, y part ab terras de Joseph Mariner, mediant un camí; a mitgdia part ab terras de dit Mariner, mediant un torrent, y part ab la mojada de terra que se designará en ultim lloch; a ponent ab terras de D. Agustí Moreno, mediant un marge alt; y a tramontana part ab terras del Dr. Diego Jonch, y part ab las d dit mariner.
Item, quarto: No sols las parts de fruit de tota aquella altre pessa de terra plantada de viña, de tinguda sis mojadas tres quartas y dos mundinas y mitja que antes Francesch Cuyás, y vuy Matheu Cuyás son germá te, y posseheix a rabassa morta, pagant de nou parts dos, situada en lo mateix terme, y vers dit Puig de Aguilar. Sino també la mateixa pessa de terra luego de finidas, o mortas las rabassas, o seps ab ttos sos drets, y pertinencias. Que confronta a solixent ab terras de dit Joseph Carabasa; a mitgdia ab terras del Bosch de Da. Eularia Santpere; a ponent ab terras dels hereus de la casa de Cruhilles; y a tremontana ab terras dels hereus de Francesch Tocavent difunt ferrer de Horta. Las quals tres pessas de terra, junt ab la de tinguda una mujada que después se designará que es de pertinencias de la de tres mojadas y una quarta se tenen per dit Rnt. P. Prior y Comunitat de Sant Geronim de la vall de Hebron, a cens de sinquanta quatre lliuras catorce sous annualment pagadoras a saber, la mitat lo die de Sant Joan de Juny y la altre mitat lo die, o festa de Nadal, es a saber, per la pessa de una mujada, quatre lliuras deu sous; per la de quatre mujadas, y una quarta dinou lliuras dos sous, y sis; y per la de sis mujadas tres quartas dos mundinas, y mitja, trenta una lliura un sou y sis. De las quals sinquanta quatre lliuras catorce sous de cens sen poden lluhir sinquanta una lliura catorce sous, en nuda percepció per preu de mil trescentas noranta lliuras ab diferents lluhicions, havent de esser cada una alomenos de trescentas lliuras. Aixi que fetas totas las lluhicions, que dará dit cens a tres lliuras irredimibles, a saber sobre la primera de estas tres pessas de terra sis sous, sobre la segona una lliura quatre sous, y sobre la ultma una lliura deu sous.
Item y finalment: Tota aquella pessa de terra plantada de viña, de tinguda una mojada, que dona a la part de mitgdia, y es part, y de pertinencias de dita pessa de terra de tinguda antes quatre mojadas, y una quarta, y vuy de tres mojadas y una quarta que tinch, y possehesch en la Parroquia de Sant Joan de Horta prop lo camí del Portell. Y se te dita mojada de terra junt ab lo restant a dita pesa de terra per dit Rnt. P. Prior, y Convent de Sant Geronim a dit cens de sinquanta quatre lliuras catorce sous tots anys pagadors la mitat lo die, o festa de Sant Joan de Juny, y la altre mitat lo die, o festa de Nadal. Y confronta la dita mojada de terra, a solixent part ab dita pessa de terra de tres mojadas, y una quarta, y part ab Joseph Mariner, mediant torrent; a mitgdia part ab terras de dit Mariner, mediant lo mateix torrent, y part ab D. Agustí Moreno mediant un marge alt; a ponent ab dit Señor Moreno, mediant lo mateix marge; y a tremontana ab la mateixa pessa de terra vuy de tres mojadas y una quarta. Totas las quals cosas me espectan com a hereu de Jaume Cadena pagés mon pare, instituhit ab sont estament que feu, y firmá en poder de dit Anton Borrás notari lo die vint de Novembre de mil setcents vuytanta sinch. A qui espectavan es a saber, la casa en primer lloch designada en virtut de venda perpetua a son favor feta, y firmada per dit Prior y Convent de Sant Geronim de la Vall de Hebron, rebuda en poder del referit Joseph Gualsa y Roig notari lo die dinou de Febrer de mil setcents setanta. Las pessas de terra en segon, tercer, y quart lloch designadas li espectavan en virtut de establiment a son favor fet, y firmat per lo mateix P. Prior, y Convent de Sant Geronim rebut en poder del mateix Joseph Gualsa y Roig notari lo die vint y nou de Novembre de mils etcents sexanta y nou. Y la pessa de terra en quint lloch designada li espectava en virtut de venda perpetua a son favor feta, y firmada per dit Pere Basté pagés rebuda en poder de Ramon Matheu, y Esmendia notari publich de número de Barcelona lo die tretse de Maig de mil setcents setanta vuit. La qual venda fas aixis, com milllor dir, y entendrer se pot, ab pacte, y condició, que respecte que per lo cas que los emphiteotas de las pessas de terra en segon, ters, y quart lloch designadas venguesen las rabasas de ellas tinch lo dret de fadiga, o prelació. Cedesch dit dret al comprador y als seus. Y aixi mateix qualsevols, drets y accions que tinch, y puga tenir en qualsevol de las cosas ab la present venudas. Extrahentlas de mon domini, y poder, y las posso al de dit comprador, y dels seus. A qui prometo entregar posseció ab facultat que de propia authoritat se la puga pendrer, ab clausula de constitut, cessió, y mandato de tots drets, y accions, peraque puga usarne en judici, y fora de ell, com millor lu convinga, constituhintlo dueño, y procurador, com en cosa propia. Intimant a dits emphiteutas, y demes que menester sie, que en virtut de la present regoneguian a dit comprador, per dueó de ditas terras luego de finidas las rabassas, y durant estas li paguian las parts de fruit del modo, y forma que me las satisfeyan de mi. Salvats los censos dels Señors sobre expressats, y lo lluhisme debedor per rahó de la present transportació. Lo preu de la present venda es de dos mil siscentas trenta quatre lliuras disset sous, y un diner moneda barcelonesa. De las quals en virtut de facultat que li dono sen retindrá dos mil siscentas dinou lliuras quatre sous y nou diners, a fi de satisferlas als acrehedors expresats en lo preludi de la present. De qui al temps de la paga recobrará apoca, y cesió a un y altre respectivament dirigidora per defensar la present venda contra qualsevols personas, y bens, y altrement valersen en cas de evicció. Volent que dit comprador, tinga las mateixas preeminencias, y prerrogativas de prioritat de temps y milloria de dret, que tindrian dits acrehedors sino sels pagassen las quantitats debedoras. Per lo que lo constituesch dueño y procurador com en cosa propria. Y aixi renunciant a la excepció del preu no ser aixis convingut, a la lley ultra dimidium, y a qualsevol altre de mon favor, dono, y cedesch a dit comprador lo que puga valer mes la cosa sobre venida del preu sobre dit. Y prometo ferli valer, y tenir la present venda, y estarlin de legal evicció sempre, y en tot cas de qualsevol especie que sie, ab restitució, y esmena de danys, y gastos. Per lo que ne obligo tots mos bens, mobles, e immobles haguts, y per haver. E nosaltres Felip Cadena, Ignasi Cadena, Theresa Cadena, Y Mariangela Cadena, a firmant esser menors de vint y sinch anys, majors empero, a saber lo primer de vint, lo segon de catorce, lo tercer de divuit, y lo ultim de dotse, y no tenir curadors no volerne tenir. Aprobam la present venda y prometem a dit comprador y als seus no impugnadla per rahó de qualsevols vincles, substitucions, fideicomisos, y altres qualsevols gravamens a nostre favor aposats per nostres pares, y per altres qualsevols personas, ni per rahó de la llegitima paterna, y materna, ni per altres qualsevols drets quens pugan competir sobre ditas cosas venudas, baix obligació de nostres bens, y del altre d enosaltres a solas, ab totas renuncias necesarias llargament. Prometent y jurant aixi venedir com aprobans, no sols que contra lo referit no farem, ni vindrem, sino també, que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors dominicals, ni de sos drets, en virtud del qual jurament nosaltres Felip, Ignasi, Theresa y Mariangela Cadena prometem també a ditas cosas no contravenir per rahó de nostre menor edat, lessió, facilitat, e ignorancia, y que la restitució in integrum no implorarem, a quals beneficis expresament renuncia, com y a qualsevol altre de nostre favor. En la ciutat de Barcelona, die, mes y any avall escrits. Essent presents per testimonis los que después se anomenaran.
Item: Ab altre acte jo dit Magí Cadena, y Vintro venedor predit. De grat, y certa sciencia firmo apoca a favor de dit D. Bruno Vidal y Torras comprador sobre expressat, present, de ditas dos mil siscentas trenta quatre lliuras disset sous y un diner, que son lo preu de la present venda. De las quals sen retindrá dos mil siscentas dinou lliuras quatre sous y nou, per las rahons en dita venda expresadas. Y las restants quinse lliuras dotse sous, y quatre, las confeso rebrer de dit comprador ab diner de comptant en presencia del notari, y testimonis avall escrits. Y aiixi en quant a aquellas renunciant a la excepció del diner no rebut, y a qualsevol altre de mon favor, firmo la present (de que deu pendrerse la rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat de Barcelona dins sis días seguents al de la firma per lo contengut en la Real Pragmatica Sanció, a eix fi publicada) En la ciutat de Barcelona als set días del mes de Desembre any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuytanta y nou. Essent presents per testimonis Joan Fontrodona y Minguell escrivent, Anton Ferran, y Joan Toldrá llogaters de mulas residints en Barcelona que los dos ultms aforman coneixer als contrahents.
Magí Cadena, Felip Cadena, Ignasi Cadena, per ditas Theresa y Mariangela Cadena que diuhen no saber escriurer en sa presencia, y de son concentiment firma Joan Fontrodona y Minguella, En poder del notari avall escrit, que fa fee que tres dels otrogans ho firmaren de sa ma, y per los altres dit testimonis.