Saga Bacardí
00387
ESCRITURA DE LUICION Y QUITACION DE CENSAL HACIA EL MONASTERIO DE SAN GERONIMO POR BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sia a tots notori, com jo Fr. Ramon Grauger Monje Sacerdot Profer del Real Monastir de Sant Geronim de la Vall de Habron, for a las murallas de esta ciutat, com a procurador per las infrascritas y altres cosas legitimament constituhit, y ordenat, per los Rnts. P. Prior y Monjos de dit Real Monastir, com de ma procura consta ab acte rebut en poder de Daniel Troch notari publich de número de Barcelona als vint, y vuyt Setembre mil setcents setanta hu, de la que Emanuel Oliva y Viloca notari publich de dit número com a substitut del expresat Troch ab sas lletras, y signe dona fee, en dit nom de mon grat y certa ciencia confesso, y en veritat regonesch a D. Bruno Vidal thesorer de las Rendas Generals de est Principat, absent, y per ell lo notari avall escrit present, y estipulant pagant per Josepha Ferreras viuda de Pere Ferreras ferrer de la Parroquia de Sant Joan de Horta, Bisbat de Barcelona en los noms de tenutaria, y usufructuaria dels bens de dit son difunt marit per Francesch Ferreras y Oliva ferrer de dita Parroquia mare y fill, y per Theresa Ferreras conjuges, y de aquellas sis mil setcentas trenta vuyt lliuras setse sous, y dei diners moneda catalana, que foren lo preu de la venda perpetua per dits Josepha y conjuges Ferreras feta a favor del expressat D. Bruno Vidal, de unas casas ab tres portals fora obrint ab son pati, y hera, de diferents pessas y trossos de terra, y de varias parts de fruits que se reben sobre altres tot situat en la Parroquia de Sant Andreu de palomar, de dit Bisbat, y llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda rebut en pdoer del notari avall escrit als dotse Novembre mil setcents vuitanta y nou. Y en virtut de facultat ab dit acte concedida que en lo modo mencionador y baix la esperansa de la cessió expresadora ha donat y pagat a dits Rnts. mos principals la quantitat de cent cinquanta lliuras moneda catalana que son per lluhició y quitació de aquell censal de preu semblant quantitat y penció quatre lliuras deu sous, que tots añys als dos Octubre dits mare y fill Ferreras als expressats Rnts. mos principals, feran, y prestavan com a succehint al expressat son marit, y pare respecte en virtut de venda, y original creació del referit censal per est a favor dels mateixos mos principals feta y firmada de la qual consta ab acte rebut en poder de dit Oliva notari als dos Octubre mil setcents setanta vuyt; com de las pencions, y porrata per rahó de dit censal discorregudas fins al dia del calendadot deposit ne estiga de dita quantitat es que aquella han rebut dits Rnts. mos principals per medi de partida a son favor feta per dit D. Bruno Vidal a solta del infrascrit notari als dotse Desembre prop passat en lo deposit de la Sagristia d ela Capella y Colegi de Sant Saber de esta ciutat, y així enunciat a la excepció de no ser satiefet lo diner, y a tot altre dret y lley que als Rnts. mos principals afavorir pogues, no sosl firmo la present apoca sino també absolch difinesch y remeto lo calendat censal així en son preu com en sas pencions, y porrata donant per libre, y exemptes las especials y generals obligacions de aquell imposantals Rnts. mos principals a cerca lo referit, silenci y callament perpetuo ab pacte firmissim de cosa mes alguna n demanar per rahó del referit, cancellant y annullant en quant al interes de dits mos principals lo acte de sa creació, clausulas y obligacions de ells resultant, demanera que no pugan aprofitar als mateixos mos principals, ni dexar engañats en aquell, en quant empero al efecte de la cessió avall escrita quede lo mateix censal, y sas obligacions en sa forsa y valor. Y sent evicció ni obligació alguna de dit Rnt. mos principals cedesch tots los drets y accions a estos competents per rahó de ditas cosas, al mencionat D. Bruno Vidal, a fi que puga defensar la calendada venda a son favor feta, contra qualsevols personas, y altrement valerse de dits drets y accions, en judici, y fora de ell com millor li convinga, substituhintlo en procurador de dits mos Rnts. Principals, com en cosa propria. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo offici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims, y en los demes ahont convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Janer añy del Naixament del Señor de mil setcents noranta. Y dit Rnt otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis D. Diego de Chia y Buxó, y Anton Ferrater escrivents en dita ciutat habitants.
Fr. Ramon Grauges en dit nom, Sn poder de Ramon Matheu y Smandia, y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.