Saga Bacardí
00388
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRA DE OLIVA A BRUNO VIDAL Y TORRES.


En el nom del Señor, amen. Sia a tots notori com jo Joseph Oliva, pages de la parroquia de Sant Andreu de Palomar, Bisbat de Barcelona, per expedició de mos negocis que de present me ocorren. De mon grat y certa ciencia per mi, y los meus hereus, y successors qualsevols sien, vench y per titol de la present venda concedesch a D. Bruno Vidal Thesorer de las Rendas Generals de est Principat, absent, y per ell lo notari avall escrit present y estipulant, y a qui voldrá perpetuament tot aquell tros de terra de viñya plantada de tinguda una mundina y mitja poch mes o menos, eo las rabassas o ceps que ne ell he plantat, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias que en part de aquella pesa de terra de viña plantada de tinguda tres mojadas, y tres quarts que per titol de establiment de ella a mon favor fet per Pere Ferreras ferrer de la Parroquia de Sant Joan de Horta de dit Bisbat. Del qual consta ab acte rebut en poder de Ramon Font y Alier notari publich y altre dels escrivents jurats de la curia Real ordinaria de esta ciutat als vint y quatre Setembre mil setcents setantasis tinch y possehesch en lo terme de dita Parroquia de Sant Andreu de Palomar de la altre part de la riera de Horta. Lo qual tros de terra que ab lo present vench se te per lo mateix D. Bruno Vidal com a succehint en ell a dits Pere Ferreras a la prestació de parts de fruits, y baix son domini y alou, així que en virtut de la present venda dita prestació, junt ab tot son domini en quant a dit tros de terra quedará extinta y aplicada, y consolidada ab lo domini util de dit tros de terra. Lo qual afronta a solixent ab Rosa Vintró, viuda de Joan Vintró pagés de Sant Martí; a mitgdia ab lo restant de dita pessa mediant lo camí que allí se ha construhit; a ponent també ab honor meu; y a tremontana ab dit Señor comprador. La qual venda fas així com millor dir, y entendrer se pot, extrahent las ditas cosas de mon domini y poder, y aquellas posant en ma y poder de dit Señor comprador. Prometent entregarli per so de ella domini y facultat peraque de sa propria authoritat se la puga pendrer, y presa retenir, ab clausula de constitut y precari, cedintli tots los drets, y accions a mi competents en las referidas cosas en virtut dels quals drets y accions puga defensar aquella contra qualsevols personas, y altramentvalerse de dits drets y accions, un judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo per dits efecte, procurador meu com en cosa propria. Lo preu de la present venda es cinquanta dos lliuras dos sous y sis diners moneda catalana, a la qual quantitat la referida cosas han estat valoradas per Joseph Marimeu y Joseph Sabadell los dos pagesos de Horta, experts a dit fi elegits per mi y dit Señor comprador. Y la mateixa quantitat confesso haver rebut del referit Señor comprador ab diner comptant realment y de fet a totas mas voluntats de la qual ab lo present li otorgo la corresponent apoca. Y així renunciant a la excepció de no ser dit preu convingut en lo modo referit a la de no ser satisfet lo diner, a la lley que afavoreix als engañats en mes de la mitat del just valor, a la cosa no ser així, y a tot altre dret y lley de mon favor, dono, y cedesch a dit Señor comprador tot lo mes puga valer lo dit tros de terra, eo rebassas referidas del preu sobre expressat, convenient, y prometent a dit comprador que las referidas cosas li faré tenir, y possehir, y per ellas lin estaré de ferma, y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de dañys y gastos. Y per cumplir lo referit ne obligo tots mos bens mobles e immobles, presents y veniders. Renunciant a qualsevol lley y dret de mon favor, y a la que prohibeix la general renunciació en forma, y per major firmesa de ditas cosas las roboro ab jurament que en ma anima fas, y presto en virtut del qual jurament prometo a ditas cosas no contravenir per causa, o motiu algun. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins sis dias proxims, y en lo demes ahont convinga, dins lo termini competent,s egons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint dias de mes de Janer añy del Naixament del Señor de mil setcents noranta. Y dit otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis D. Diego de Chia y Buxó, y Anton Ferrater escrivents en dita ciutat habitants.
Joseph Olyba, En poder de Ramon Matheu y Smandia, y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.