Saga Bacardí
00389
ESCRITURA DE ENTREGA DE PARTE DE LA DOTE Y CREIX, ENTRE FERRERAS Y COROMINAS, PAGADA CON VENTA HACIA BRUNO VIDAL Y TORRES.


En nom del Señor amen, sia a tots notori com nosaltres Josepha Ferreras viuda de Pere Ferreras ferrer de la Parroquia de Sant Joan de Horta, Bisbat de Barcelona, y Francesch Ferreras y Oliva ferrer de dita Parroquia mare y fill. Atenent que ab los capitols matrimonials firmats per rahó del matrimoni celebrador entre Francesch Corominas pagés de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar de dit Bisbat, de una, y Josepha Ferreras y Oliva doncella, filla y germana nostra respective de altre, rebut en poder de Francisco Madriguera y Galí notari publich real, collegiat de número de Barcelona als vint y vuyt Juny mil setcents vuytanta nou, ferem donació a dits Josepha de la quantitat de cent setanta lliuras moneda catalana, y dos caixas nubials grans ab sos pañys y claus, y ab sas robas y vestits y apendices nubials, eo per cent cinquanta lliuras, caixas, robas y vestits de la conformitat, que per dit Pere Ferreras nostre marit y pare respective foren deixadas y llegadas a la mencionada Josepha ab son ultim testament que otorgá en poder de Joan Clarís y Mira notari publich y real en esta ciutat resident als tretse Juny mil setcents vuitanta tres, y las restants vint lliuras en paga de drets maternos. Altrement també que ates los preus que al present tenen las robas y -- nosaltres de que dita nostra filla y germana entria en la casa de dit son esdevenidor marit, vestida y enjoyada ab la desencia que correspont, segons lo estat de dita casa, no sent suficients las cent cinquanta lliuras que segons la voluntat de dit testador, deu ser empeada en compra de ditas caixas y robas. Per ço, per contemplació de dit matrimoni. De grat, y certa ciencia, per donació pura, perfecta e irrevocable nomenada entre vius, ames del compres ab la donació per nosaltres feta ab los calendats capitols matrimonials, donam a dita Josepha Ferreras filla y germana nostra present, y avall acceptant, y a quí voldrá perpetuament cent seixanta lliuras monada catalana aplicadoras estas en compra de robas, y vestits fahedors per ella, per rahó de dita boda, pagadoras dita quantitat de aquellas sis mil setcentas trenta vuyt lliuras setse lliuras, y deu diners que foren lo preu de la venda perpetua per nosaltres, y per Theresa Ferreras nora y muller nostre respecive feta a favor de D. Bruno Vidal thesorer de las rendas generals de est Principat, de unas casas ab tres portals fora obrints, de differents pessas de terra y varias parts de fruits que se reben sobre altres, tot en dita Parroquia de Sant Andreu. Y llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als dotse Novembre prop passat, ab la qual, y per lo mateix fi delegarem a dit D. Bruno de dita quantitat, y per lo mateix fí vuytanta lliuras, y ab lo present delegam al mateix D. Bruno las restants vuytanta lliuras de las quals en lo temps de la paga recobrará la corresponent apoca ab cessió per seguretat de dita venda. La qual donació fem així com millor dit, y entendrer se pot ab pacte que si dita Josepha mor ab fills puga disposar de ditas robas, si empero mor sens tals fill, o fillas degan estas retornar en tal cas a nosaltres de la conformitat que existiran. Y ab dit pacte fem la present donació eo aument, prometent y jurant la mateixa donació, y totas las cosas sovreditas no revocarlas epr rahó , y ngratitut, necessitat, ofensa ni per altre motiu, causa o rahó. renunciant a la lley tal revocació permatent. Y a tot altre dret y lley que ajudar nos pogués llargament. Y present jo dita Josepha Ferreras acceptop esta donació o aument a mon favor feta per dits mare y germá meus. Y espontaneament constituhesch y aporto a Geronim Corominas pagés de dita Parroquia de Sant Andreu, a Maria Anna Corominas, y Serra conjuges. Y al mateix Francisco Corominas esdevenidor sogre, y marit meus respective, absents, y per ells lo notari avall escrit present, y estipulant las referidas cent seixanta lliuras, eo robas, o vestits que de ellas se compraren de que los sobre dits mare y germá meus me han fet donació. La qual constitució dotal, eo aument de ella feu així com millor dir, y entendrer se por ab la mateixa cessió de drets, y accions, y demes clausulas continuadas en lo capitol de constitució dotal, per mi incerta en dits capitols. Y prometo y juro la present constitució dotl, eo aument de ella tenir per ferma y valida, y no revocarro per causa, o motiu algun. Y per quant so menor de vint y sinch añys, major empero vint y un, prometo a ditas cosas no contravenir per rahñó de ma menor edat, antes be en virtut de dit jurament,r enuncio al benefici de dita ma menor edat, lesió, facilitat, e ignorancia, y a tot altre dret y lley que demana la restitució per enter, y que valer y ajudar me pogués llargament. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de dita ciutat de Barcelona dins lo termini de sis dias, y en los demes ahont convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgam la present escriptura en lo terme de la Parroquia de Sant Joan de Horta, Bisbat de Barcelona, al primer dia del mes de Febrer del any del naixament del Señor de mil setcents noranta. Y de dits otorgants (coneguts del infrit notari) lo mencionat Francesch Ferreras ho firmá, y ditas mare y filla Ferreras no firmaren perque digueren no saber, per ellas y de son consentiment firmá un dels infrits testimonis. Als que o foren presente Christofol Vilallonga mestre en fer carros, y Francisco Vilallonga jove de dit offici en dita Parroquia habitants.
Francisco Farreras, per ditas mare y filla Farreras firmo jo Francisco Vilallonga, En poder de Ramon Matheu y Smandia, y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.