Saga Bacardí
00390
ESCRITURA DE PAGO EFECTIVO HACIA LOS COROMINAS POR FARRERAS, PAGADO POR BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sia a tots notori, com nosaltres Geronim Corominas pagés, Maria Anna Corominas conjuges, y Francisco Corominas també pagés, y de dits conjuges fill, tots de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar, Bisbat de Barcelona. De nostre grat y certa ciencia confessam, y en veritat regoneixam a D. Bruno Vidal thesorer de las Rendas Generals de est Principat, absent, y per ell lo notari avall escrit present y estipulant, pagant per Josepha Ferreras viuda de Pere Ferreras ferrer de la Parroquia de Sant Joan de Horta de dit Bisbat, per Francisco Ferreras també ferrer de dita Parroquia de Horta, y per Theresa Ferreras conjuges mare, fill y nora respective y de aquellas sis mil setcentas trenta vuyt lliuras setse sous y deu diners moneda catalana que son lo preu de la venda perpetua per estos a dit D. Bruno Vidal, y als seus feta de unas casas ab tres portals fora obrints de diferents pessas de terra, y de varias parts de fruits que se reben sobre altres tot situat en dita Parroquia de Sant Andreu de Palomar, y llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als dotse Novembre prop passat y en virtut de facultat ab dit acte concedida, y ab lo acte de donació avall calendador, que ab diner comptant realment y de fet a totas nostres voluntats, y baix lo animo de la cessió expressadora nos ha donat y pagat la quantitat de trescentas deu lliuras moneda catalana que son a saber cent cinquanta lliuras a di de invertirlas en comprar de las caixas, robas, y vestits de que junt ab altres cosas dits mare y fill Ferreras feren donació a Josepha Ferreras, y Oliva doncella, filla y germana suas, y nora y muller nostra respective, y ella nos constituhi en dot de que nosaltres li ferem la corresponent carta dotal, y de espoli, segons que de tot apar en los capitols matrimonials firmats per rahó del matrimoni celebrador entre mi dit Francisco Corominas de una, y la dita Josepha Ferreras doncella de altre, rebut en poder de Francisco Madriguera y Galí notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint y vuyt Juñy mil setcents vuytanta nou. Y las restants cent sixanta lliuras també per semblants que los mateixos mare y fill ferreras me han fet donació a la mateixa Josepha sa filla y germana respective, també a di de invertirlas en compra de ditas caxas, robas, y vestits, respecte de no ser suficient per lo expressat fi la quantitat que son difunt pare dit Pere Ferreras li llegá ab son ultim testament calendat en dita donació. Quals cent seixanta lliuras la mateixa Josepha ab lo dit acte de donació nos contituhi en aument de dit son dot de la qual donació consta ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit, al primer dels corrents y de las mateixas cent seixanta lliuras ab lo present li fem la corresponent carta dotal, y de espoli, salvantli, y assegurantli aquellas sobre los nostres bens, y de quiscun de nosaltres assolas mobles e immobles presents y veniders ab las mateixas renuncias, clauslas, juraments y demes contengut en lo capitol de carta dotal, y de espoli per nosaltres feta a dita Josepha continutats en los calendats capitols matrimonials que volen teniro tot aquí per repatit. Y així renunciant a la excepció de no ser satisfet lo diner y a tot altre dret y lley que afavorir nos pogués per pacte expres entes de lo present convingut, sens evicció alguna cedim tots los drets y accions a nosaltres per rahó de ditas cosas competents a dit D. Bruno Vidal a fi que puga defensar la calendada venda a son favor feta contra qualsevols personas, y altrament valerse ded its drets, y accions en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo per est efecte en procurador nostre com en cosa propria. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims, y en los demes ahont convinga dons lo termini del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als set dias del mes de Febrer del any del Naxament del Señor de mil setcents noranta. Y de dits otorgants lo expressat Francisco Corominas ho firmá y los demes no ho firmaren perque digueren no saber, per ells y de son consentiment firmá un dels infrascrits testimonis, a lo que ho foren presents Joseph Ubach notari de numero de Barcelona y Joseph Matheu y Vidal escrivents en dita ciutat habitants.
Francisco Corominas, Per dits conjuges Corominas y de son consentiment firmo jo Joseph Matheu y Vidal, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.