Saga Bacardí
00395
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE SER VERDAD LAS TIERRAS COMPRADAS A CADENA, POR BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sie a tots otori. Com jo D. Bruno Vidal thesorer de Rendas Reals de est Principat domiciliat en Barcelona, mediant lo jurament per mi avall prestador. De grat y certa sciencia confesso, y en veritat regonesch al Rnt. P. Prior y Comunitat de Monfos del Real Monastir de Sant Geronim de la Vall de Hebron de est Bisbat, ausent, y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present, que per titol de venda perpetua a mon favor feta, y firmada per Magí Cadena, y Vintró pagés de la Parroquia de Sant Martí de Provensals de est Bisbat, y territorio rebuda en poder del notari avall escrit lo die set Desembre mil setcents vuytanta nou, tinch y possehesch.
Primo: No sols totas las parts de fruits de tota aquella pessa de terra plantada de vinya de tinguda una mujada que Jaume Puig pagés de la Parroquia de Sant Joan de Horta te, y posseheix a rabassa morta, pagant de dotse parts, tres y mitja, situada en lo terme de Sant Genis de Horta, vers lo Puig de Aguilar. Sino també la mateixa pessa de terra, luego de finidas, o mortas los seps, o rabassas, ab tots sos rets, y pertinencias. La qual pessa de terra confronta a solixent ab terras de Joseph Carabassa corredor real de cambis, mediant un torrent; a mitgdia part ab terras de dit Carabassa, y part ab terras de Joseph Martinez; a ponent ab la pessa de terra que seguidament se epressará, mediant un camí; y a tremuntana ab terras de dit Martinez.
Item: Secundo, no sols las parts de fruits de tota aquella altre pessa de terra plantada de vinya de tinguda tres mojadas, y una quarta de Pere Bosté pagés de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar, te y posseheix a rabassa morta, pagant de parts de quatre parts dos de tots los fruits de ella resultants, situada en lo mateix terme de Sant Genis de Horta vers lo Puig de Aguilar. Sino també la mateixa pessa de terra luego de finidas, o mortas las rabassas, o seps, ab tots sos drets, y pertinencias. Que confronta a solixent, part ab la pessa de terra ultimament expressada, y part ab terras de Joseph Martinez mediant un camí; a mitgdia part ab terras de dit Martinez mediant un torrent, y part ab la mojada de terra que se designará en ultim lloch; a ponent ab terras de D. Agustí Moreno mediant un marge alt; y a tremontana part ab terras del Dr. Diego Jonch, y part ab las de dit martinez.
Itgem tercio: No sols las parts de fruits de tota aquella altre pessa de terra plantada de vinya, de tinguda sis mojadas tres quartas dos mundinas y mitja que antes Francesch Cuyás y vuy Matheu Cuyás son germá te, y posseheix a rabassa morta, pagant de nou parts dos, situada en lo mateix terme, y vers dit Puig de Aguilar. Sino també la mateixa pessa de terra luego de finidas, o mortas las rabassas, o seps, ab tots sos drets, y pertinencias. Que confronta a solixent ab terras de dit Joseph Carabassa; a mitgdia ab terras del Bosch de Da. Eulalia Santpere; a ponent ab terras dels hereus de la casa de Cruilles; y a tremontana ab terras dels hereus de Francesch Tocavent difunt Ferrer de Horta. Las quals tres pessas de terra, junt ab la de tinguda uina mujada que despues se designará, que es de pertinencias de la de tres mojadas y una quarta. Se tenen per dit Rnt. P. Prior y Convent de Sant geronim de la Vall de Hebron, a cens de sinquanta quatre lliuras catorse sous annualment pagadoras a saber, la mitat lo die de Sant Joan de Juny, y la altre mitat lo die o festa de Nadal, es a saber per la pessa de una mojada quatre lliuras deu sous, per la de quatre mojadas, y una quarta dinou lliudas dos sous, y sis. Y per la de sis mojadas tres quartas dos mundinas, y mitja, trenta una lliuras un sou, y sis. De las quals sinquanta quatre lliuras catorse sous de cens sen poder lluhir sinquanta una lliura catorse sous en nuda percepció, per preu de mil trescentas noranta lliuras ab diferents llihicions, havent de esser cada una alomenos de trescentas lliuras. Aixique fetas totas las lluhicions, quedará dit cens a tres lliuras irrevocables, a saber sobre la primera de estas tres pesas de terra sis sous, sobre la segona una lliuras quatre sous, y sobre la ultima una lliura deu sous.
Item y finalment: Tota aquella pessa de terra plantada de viña, de tinguda una mojada, que dona a la part de mitgdia, y es part, y de pertinencia de dita pessa de terra, de tinguda antes quatre mojadas, y una quarta, y vuy de tres mojadas, y una quarta que tinch, y possehesch en la Parroquia de Sant Joan de Horta prop lo camí del Portell. Y se te dita mojada de terra junt ab lo testat de dita pessa de terra per dit Rnt. P. Prior, y Convent de Sant Geronim a dit cens de sinquanta quatre lliuras catorse sous tots anys pagadors la mitat lo die o festa de Sant Joan de Juny, y la altre mitat lo die o festa de Nadal. Y confronta la dita mojada de terra, a solixent part ab dita pessa de terra de tres mojadas, y una quarta, y part ab Joseph Martinez mediant torrent, y part ab D. Agustí Moreno mediant un marge alt; a ponent ab dit Señor Moreno, mediant lo mateix marge; y a tremontana ab la mateixa pessa de terra vuy de tres mojadas y una quarta. Y juro en ma y poder del notari avall escrit ser las ditas cosas verdaderas. En testimoni del que otorgo la present escriptura. En la ciutat de Barcelona als vint y vuyt días del mes de Abril any de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta. Essent presents per testimonis D. Francisco Jofre y Joan Pons ordenza de la thesoreria.
D. Bruno Vidal, En poder del notari avall escrit que fa fee coneixer al otorgant, y que ho firmá de sa ma. Joan Fontrodona y Roura notari.