Saga Bacardí
00397
ESCRITURA DE CREACION DE CENSAL, CON GARANTIA HIPOTECARIA ENTRE NEGREVERNIS Y BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL.


En nom de Deu, amen. Sia a tots notori per aquesta publica esciptura de censal, com en la ciutat de Barcelona vuy que comtam als vint y sis dias del mes de Juny any del Naixement del Señor de mils etcents noranta. Lo Magnifich Señor Magí Negrevernis y Lopez ciutadá honrat de Barcelona y en lo terme y Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, Bisbat de esta ciutat vuy en dia populat. Per pagar y satisfer al Señor Balthasar Becardí comerciant de la propria present ciutat quatre mil dos lliuras tretse sous y quatre diners moneda barcelonesa, a cumpliment de sis mil lliuras per semblants que dit Becardí en deixá a cambi al referit Negrevernis a efecte de aplicarlos a la lluició que feu de aquells dos censals de preu lo un quatre mil trenta tres lliuras catorse sous, y quatre, y lo altre dos mil vuit centas lliuras ques prestaban al Rnt. Vicari perpetuo y Cominitat de Santa Maria del Mar, y li foren derelats a lluir per Pau Anton Bertran Custó y Guitar apotecari de dita ciutat, y Vicens Bertran Custó y Pujol pare y fill de aquellas nou mil doscentas lliuras que foren lo preu de la venda perpetua feta y firmada per dits pare y fill Bertran al mateix Negrevernis, de tota aquella pesa de terra de tinguda dotse mujadas la major part de viña, y lo restant herm, situada en lo territori de esta ciutat, llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder de Magí Artigas notari de Barcelona als vint de Mars prop passat que abaix se hypotecará, de la qual quantitat lo expressat Negrevernis en firmá un vale al individuat Becardí als vint mars del corrent any. De son grat y certa ciencia. Per ell, y los seus hereus y successors qualsevols, ven y per titol de venda y original creació de censal concedeix a favor del Molt Ilustre Capitol de Prior y Canonges de la Insigne Collegiata y Secular Iglesia de Santa Ana de la present coitat, comprant y adquirint en nom y a obs de dit Molt Ilustre Capitol y de diners procehints en quant a mil lliuras de semblants que als quatre mars prop passat en lo arxiu de la Iglesia Parroquial de Sant Just y Sant Pastor de la dita ciutat, a solta de Joseph Francisco Mas y Vidal notari de dit Molt Ilustre Capitol foren ditas y escritas per los Rnts. P. Preposit y Sacerdots, de la Casa y Congregacío del Oratori de Sant Felip neri de la mateixa ciutat, a bon compte de dos mil lliuras, y estas per lo preu de la revenda o recuperació --- de un censal de igual proprietat y penció de trenta lliuras que tots anys a vint Juny Joan Pere Esteve armer, li feya y prestaba. En quant a mil sinchcentas lliuras de semblant, que a solta de Francesch Bori notari, al mateix capitol foren depositadas en lo deposit de la Sagristia y Confesio de Sant Sever de la Seu de Barcelona per Raymunda Aloy viuda, de Joan Aloy als divuit Maig prop passat per lluició de aquell censal de preu semblant quantitat y penció quaranta sinch lliuas que als dotse Setembre tots anys feya y rpestaba. Y en quant a las restants mil sinch centas dos lliuras tretse sous y quatre de semblants que a set Abril ultim en lo arxiu de dita Capella o Collegi de Sant Sever de la Seu de Barcelona a solta de Joseph Grau Sayrols notari a dit Ilustre capitol foren depositadas per Miquel Serratacó pagés de la Garriga pagant per Gabriel Rey taberner de esta ciutat per lluició de aquell censal de preu dita quantitat y pensió quaranta sinch lliuras un sou y vuit que tots anys als vint y sis Abril Jaume y Anton Olivella li feyan y prestaban, encaraque ausents, y lo notari infrit per dit Molt Ilustre capitol present y estipulant, y als seus en aquell successors y a qui voldrá perpetuament, carta emperó de gracia del reimir mitgensant ab dos lluicions, la primera de dos mil lliuras, y la segona y lutima de dos lliuras tretse sous, y quatre, aixi que disminuintse lo preu se disminuesca la annua pensió a prooporció de la quantitat lluida cent vint lliuras un sou, y vguit iners moneda barcelonesa de pensió de censal annuals y rendals en nuda emperó percepció habedoras y cobradoras, per dit Ilustre comprador y los seus del referit venedor y sos bens del dia rpesent a un any proxim venint, y aixi consecutivament tots anys en semblant dia o termini, francas es a saber quitias, e inmunes de tots danys, gastos y contribucions, convenint y en bona fe prometent la annua pensió de dit censal franca y quita com está dit aportar tots anys en son degut termini dins la casa del procurador del Molt Ilustre Capitol, o be ahont lo mateix Capitol vulla, , com no sia fora del present Principat de Cathaluña, salva y segura a son risch y perill sens dilació ni escusa alguna, ab los acostumats salaris de procurador y ab restitució y esmena de totas missions, y despesas estipuladas, segons estil. Lo preu de aquest censal son quatre mil dos lliuras tretse sous y quatre diners moneda barcelonesa a rahó o for de tres per cent, lo qual preu en virtut de facultat y potestat que ab lo present li concedeix sel deurá retenir dit comprador vers si, al efecte de pagar al acrehedor dalt en lo rpeludi explicat per las causas, y rahons dell contingudas, del qual en lo temps de la paga recobre la corresponent apoca y cessió de dita respective, pera defensar lo present censal contra qualsevols altres acrehedors. Volent y consentint que feta dita paga succehesca en lo lloch y dret de aquell, y li competescan las mateixas preeminencias y prerrogativas que a dits acrehedor competirian si la mensionada quantitat no se li fos satisfeta, constituhintlo procurador com en cosa propria. Y lo mateix preu en cas de lluició se deurá depositar en la taula dels Cambis o Comuns Deposits de la present ciutat, o en algun arxiu dels aprobats de la mateixa de ahont no puga exir sino es per ia de rermers, fahedor en llochs tuto y segur en nom y a obs de dit Molt Ilustre Capitol. Y aixó se dega practicar totas las voltas que esdevinga lluició de dit censal. Per lo que renunciant a la excepció de dit preu no ser aixis rebut y a tot altre dret y lley de son favor, convé y en bona fe promet al dit Molt Ilustre Capitol y als seus lo present censal junt ab sas annuals pensions y demes accessoris ferlos valer, y tenir, cobrar y percibir, y enarlome de ferma y legal evicció sempre y en tot cas de qualsevol manera, evenint y contenyent ab restitució y esmena de totas missions y despesas estipuladas, com se ha dit. Y per cumplir ditas cosas, en obliga y especialment hipoteca al dit Ilustre Capitol y als seus tota la sobredita pessa de terra de dotse mujadas que per pur. libre y franch alou y libre de delme en virtut de la sobrecalendada venda perpetua a ell feta per dits pare y fill Bertran, te y posseheix en lo territori de la present ciutat y en lo lloch dit Finestrellas, ab sos drets y pertinencias de aquella universals, que termina conforme en dit acte de venda se conté. Prometent per causa de dita hipoteca entregarli pocesió de ditas cosas hipotecadas, donantli facultat que se la puga pendrer de sa propria authoritat ab clausula de constitut y precari, cessió y mandato de tots drets, y accions, constitució de procurador com en cosa propria, y demes necessarias. Volent y convenint que en cas de paga cessadas de una o mes pensions del present censal, puga vendrer las cosas hipotecadas, y firmar las escripturas que serán menester ab promesas de la evicció, obligació de sos bens y demes clasulas oportunas, y del preu resultant de aquellas satisferse, en las quantitats degudas si abastará y si faltará promet dels demes bens seus, fer lo degut cumpliment. Y generalment sens prejudici de dita hipoteca, en obliga tots sos bens y drets mobles e immobles, haguts y per haver, renunciant al privilegi militar, citació y monició de vint y sis y deu dias ques concedeixen als militars, y altres condecoradas personas, a la lley que diu, que primerament se pase per la especial que per la general obligació, y a altre que disposa que podentse lo acrehedor satisfer de la especial hipoteca, no pose ma als demes bens, y a tot altre dret y lley d eson favor, y a la que prohibeix la general renunciació. Y per pacte a son for propri , sonmetentse al for y jurisdicció del Ilustre Señor Corregidor de Barcelona, o de altre qualsevol jutge o superior, aixi ecclesiastich com secular, ab facultat de variar lo judici una o mes vegadas, fent y firmant escriptura de ters, beix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidorde Barcelona o de altre qualsevol superior, com se ha dit, obligantne per so tots los dits sos bens mobles e immobles, presents y veniders, no emperó la persona per no poderla obligar, ab totas renunciacions necesarias, sens que per dita escriptura de ters se fase perjudici al dit censal. Y per major firmesa de ditas cosas, jura espontaneament a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis a quellas atendrer y cumplir, y contra de ellas no fer ni venir, per algun motiu. Lo que fou fet con se ha dit essent presents epr testimonis Pau Sala y Nicolau Simón Labrós escrivents de Barcelona.
Item: Ab altre acte lo dit Magnifich Señor Magí Negrevernis venedor predit. De son grat y certa ciencia, firma apoca al dit Molt Ilustre Capitol de Santa Ana comprador, encaraque ausent, y lo notari infrit per ell rpesent y estipulant. De las ditas quatre mil dos lliuras tretse sous y quatre diners, que son lo preu del antecedent censal. Lo modo de la paga es que aquellas se ha retingut lo comprador, pera pagarlas a dit acrehedor per los motius dalt expressats. Per lo que renunciant a la excepció de la non numerata pecunia y a tot altre dret y lley de son favor. En testimoni de ditas cosas firma la present apoca en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobrenotats essent presents per testimonis los continuats en dit censal.
Item. Ab altre acte lo dit Magnifich Señor Magí Negrevernis y Lopez, comprador dalt nomenat. Per firme, valida y solemne estipulació ab la pena infrita, roborada. De son grat y certa ciencia, convé y en bona fe promet al referit Molt Ilustre Capitol de ditas Collegiatas de Santa Ana comprador del antedit censal, encaraque ausent y lo notari infrit per ell present y estiputalt y als seus en aquell successors que dins lo termini de sinch anys pro vinents del dia present en avant comptadors, y estos finits sempre que a dit Ilustre Capitol y als seus apareixerá, pagarirs o no pagadors, y aixi debentse com no debentse una o mes pensions del dit censal millorará y los seus respective, miroraran las obligacions de aquell. Y per sa donaran alguna altre especial hipoteca a mes de la fas donada de alguna cosa imoble bona tuta y segura a altre no obligada ni vinculada ab los titols per ella fahedors o be dos o mes fiansas idoneas y suficients a coneguda del referit Ilustre Capitol y dels seus. Lo que no fent indidirá com ara per a les hores vol insidir en pena de semblants quatre mil dos lliuras tretse sous, y quatre diners aplicadoras en tal cas per extinció de dit censal, a mes de las quals penas promet pagar las pensions y porrata que aleshoras tal volta se degan, y tot lo demes que faltia per sa entera llioció. Lo que promet cumplir sens dilació ni escusa alguna ab los dits salaris de procurador ab restitució y esmena de missions y despesas com dalt se ha estipulat, y baix las mateixas esepcial y general obligacions, renuncias, submissió de for, escritura de ters, obligació de bes tansolament, jurament y demes clausulas en dit censal continuadas a que se refereix llargament. En testimoni de lo que aixis ho firma en dita ciutat de Barcelona dia, ems y any sobredits, essent presents per testimonis los continuats en dit censal.
Item: Ab altre acte lo referit Magnifich Señor Magí Negrevernis. Per a facilitar la paga de las pensions del antecedent censal en avant devedors y fent estas cosas sens prejudici, novació, ni derogació de sas primitivas lbligacions. De son grat y certa ciencia, assigna, y consigna al dit Molt Ilustre Capitol de Santa Ana encaraque ausent y lo notari infrit present y estipulant y als seus en estas cosas successors, semblants cent vint lliuras un sou y vuit diners moneda barcelonesa cobradora tots anys durant dit censal de aquells emphiteotas que li prestan diferents censos sobre casas en lo carrer Ample de la present ciutat, y reb de ells en la forma seguent. Es a saber, un de Anna Maria Lladó viuda de vuytanta vuit lliuras deu sous. Altre de quaranta nou lliuras deu sous de Pau Sanmartí. Altre de trenta sinch lliuras de Joseph Sanmartí. Altre de quaranta tres lliuras de Joan Sarrahima. Y altre de vuytanta quatre lliuras de Llorens e Isabel Casadevall conjuges, tots a primer de Maig y los comprá de Joan Arbolí en poder de Pare Martir Golorons notari a vint y vuit Juliol mil setcents vuytanta sinch, y de aquells de dits emphiteutas que be apareixerá a dit capital, ab facultat de variar la consigna una o moltas vegadas, de manera que no obstant de haver comensat a cobrar dels uns, puga continuar a exhigirla dels altres del modo que li apareixerá. Cedintli, a dit fi tots sos drets y accions, en virtut dels que puga demanar, y rebrer la quantitat consignada per sa cobransa exposar reclams, instar execucions del que cobrará, firmar apocas y recibos y usar de dits drets en judici y fora de ell, com millor li convinga ab constitució de procurador com en cosa propria, y clausula de intima, dirigidora als nomenats emphiteutas y demes que sia menester. Prometent la present consigna ferli valer y tenir y estarne de ferma y legal evicció sempre y en tot cas tant fetas com no fetas las degudas doligencias, ab restitució y esnema de totas missions y despesas estipulacas, segons estil, baix obligació de tots sos bens y drets, mobles e immobles, haguts y per haver ab totas renunciacions necesarias. Declarant quedar advertits per mi lo notari que dels antecedents censal, promesa de millorar y consigna sen deu pendrer rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias seguents, per los fins de la Real Pragmatica de hipotecas. Lo que fou fet com se ha dit, en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobredits, essent presents per testimonis los continuats en dit censal. Y lo otorgant, conegut de mi lo notari ho firma de sa ma.
Magí Negrevernis, En poder de mi Joan Plana y Fontana notari publich real de número de Barcelona.