Saga Bacardí
00398
ESCRITURA DE REDENCIÓN DE CENSAL SOBRE TERRENO ENTRE NEGREVERNIS Y BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL.


En la ciutat de Barcelona vuy que contam als sis dias del mes de Juliol, any del Naixament del Señor de mil setcents noranta. Lo Señor Baltasar Becardí comerciant de esta ciutat. De son grat y certa ciencia, confesa y en veritat regoneix al Molt Ilustre capitol de Prior y Canonges de la Insigna Collegiata y Secular Iglesia de Santa Ana de esta ciutat, pagant per lo Magnifich Magí Negrevernis y Lopez, ciutadá honrat de Barcelona en la Parroquia de Sarriá domiciliat, y de aquellas quatre mil dos lliuras tretse sous, y quatre que son lo preu del censal de pensió cent vint lliuras un sou y vuit per dit Negrevernis al referit Capitol venut y creat ab acte rebut en poder del notari infrit als vint y sis de Juny prop passat, y en virtut de facultat allí concedida, encaraque ausent, y lo notari infrit per ell present y estipulant. Que en lo modo avall escrit li ha donat y pagat quatre mil dos lliuras tretse sous y quatre diners, moneda barcelonesa. Y li son y cedexen a cumpliment de aquellas sis mil lliuras que dit otorgant me deixá a cambi al referit Negrevernis, de que li firmá vale als vint Mars ultim, a efecte de lluir com de ellas lluhí aquells dos censals de preus lo un quatre mil trenta tres lliuras catrose sous, y quatre, y lo altre dos mil vuit centas lliuras, que feya al Rnt. Vicari perpetuo y Comunitat de Santa Maria del Mar y li foren delegats a lluir per Pau Anton Bertran Custó y Vicens Bertran Custó pare y fill de aquellas nou mil doscentas lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per estos a ell fetas de una pesa de dotse mujadas en lo territori de esta ciutat, mes llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda rebuda en poder de Magí Artigas notari de Barcelona lo dit dia vint de Mars ultim, qual vale ha retornat al temps de firmar la present. Lo modo de la paga de ditas quatre mil dos lliuras tretse sous y quatre, es que aquellas confesa haver rebut per medi de dos partidas a son favor fetas, la una de mil lliuras als vint y nou de dit, mes de Juny ultim en lo arxiu de la Iglesia de Sant Just y Sant Pastor de esta ciutat, y la altre de tres mil dos lliuras tretse sous y quatre, lo dia trenta del mateix mes en lo arxiu de la Iglesia Capella o Collegi de Sant Sever de la propria ciutat, a solta del notari infrit, las quals ab la present lloa, y aproba. Per lo que renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a tot altre dret y lley de son favor. En testimoni de ditas cosas, no sols firma la present apoca, sino qua també per pacte antes convingut sens evicció ni obligació alguna. Dona y cedeix a dit Capitol y als seus tots los drets y accions a ell competents, per rahó del memorat son credit, en virtut dels quals pugan defensar lo dit censal a son favor creat contra qualsevols altres acrehedors, y altrement usar de dits drets en judici y fora de ell, com millor los convinga, constituhintlos procuradors com en cosa propria. Y promet contra lo sobredit no fer ni venir per algun motiu. Lo que fou fet com se ha dit essent presents per testimoni Joan Solanich comerciant, y Simon Sayrols fuster de dita ciutat, y lo otorgant, conegut de mi lo notari ho firma de sa ma.
Baltasa Bacardí, En poder de mi Joan Plana y Fontana notari publich collegiat de número de Barcelona.