Saga Bacardí
00400
ESCRITURA DE PAGO DE PRESTAMO HACIA LOS PLANS, POR BRUNO VIDAL Y TORRES.


En la ciutat de Barcelona vuy que contam als vint dias del mes de Abril any del Naixament del Señor de mil setcents noranta. Lo Señor D. Bruno Vidal thesorer de Rendas Generals, en esta ciutat populat. De son grat y certa ciencia confesa y en veritat regoneix al Señor D. Bernat Branti y Plana ciutadá honrat Regidor de la mateixa ciutat, pagant per Joan Plans pages de Moncada y de aquellas mil doscentas cinquanta lliuras que son lo preu de la venda perpetua per dit Plans al referit Bruno feta y firmada de una pesa de terra de viña ab alguns olivers de tinguda una mojada y mitja poch mes o menos, situada en la Parroquia y terme de Sant Andreu de Palomar llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del notari infrit, lo dia dinou dels corrents mes y any, y en virtut de facultat en dit acte concedida, encaraque ausent, y lo notari infrit per ell present y estipulant. Que en lo modo avall escrit li ha donat y pagat la quantitat de sis centas lliuras barcelonesas. Y li son y cedeixen per semblants que dit otorgant no deixá graciosament al nomenat Plans sens resguart ni escriptura alguna. Lo modo de la paga de ditas sis centas lliuras es que aquellas confesa haver rebut ab diner comptant realment y de fet, en presencia del notari y testimonis infrits per mans de tercera persona. En testimoni de lo que no sols fiirma la present apoca, sino també per pacte antes contingut sens evicció ni obligació alguna. Dona, y cedeix a dit Bruno y als seus tots los drets y accions a ell competents per rahó del memorat son credit, en virtut dels quals puga defensar las ditas vendas a son favor fetas contra qualsevols altres acrehedors y altrement usad de dits drets en judici y fira de ell com millor li convinga. Constituhintlo procurador con en cosa propria. Y promet contra lo sobredit no fer no venir per algun motiu. Lo que fou fet con se ha dit assent presents per testimonis D. Joseph Francesch Jofre, de la dita terminis, y Joseph Pons en la mateixa. Y lo otorgant, conegut de mi lo notari, firma de sa ma.
D. Bruno Vidal, En poder de mi Ignasi Plana y Fontana notari real collegiat de número de Barcelona.