Saga Bacardí
00401
ESCRITURA DE SER VERDAD LA VENTA HECHA EN HORTA, DE CADENA A BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sie a tots notori: Com jo D. Bruno Vidal y Torras Thesorer de Rendas Reals de est Exercit, y Principat, domiciliat en Barcelona mediant lo jurament per mi avall prestat. De grat y certa sciencia, confesso, y en veritat regonesch al Rnt. Rector de la Parroquial Iglesia de Sant Joan de Horta de est Bisbat, y territorio, que per titol de venda perpetua a mon favor feta, y firmada per Magí Cadena y Vintro, pagés de la Parroquia de Sant Martí de Provensals, rebuda en poder del notari avall escrit als set Desembre mil setcents vuytanta y nou, tinch y posseesch tota aquella casa ab un portal fora obrint, contenint en si de orient a ponent trenta sis palms, y de mitgdia a tremontana trenta vuyt palms, cana de Barcelona, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias universals, situada en lo poble de dita parroquia de Horta, y a la cantonada del carrer que va a la Plaza. Que se te per Benet Ribó pagés, a cens de dos lliuras vuyt sous en nuda percepció tots anys pagadors lo die, o festa de Sant Joan del mes de Juny, del qual cens sols pago la corresponció de deu sous avall escrita. Qui la te junt ab altres casas a ella contiguas per la Iglesia Parroquial de Sant Joan de Horta, eo per son Rnt. Rector en nom de aquella, y baix domini, y alou de dita Iglesia a cens de deu sous barcelonesos, tots anys pagadors lo die, o festa de Tots los Sants, per la Caritat de un Aniversari annual, celebrador per la anima de Guillem Ferrer difunt pages de la mateixa Parroquia. Y confronta a solixent ab honor de dit Benet Ribó; a mitgdia ab honors dels hereus, o successors de Joseph Serra texidor de lli; a ponent ab lo carrer publich que allí es; y a tremontana ab altre carrr publich per lo qual se baixa a la Riera. Y juro en ma, y poder del notari avall escrit ser las ditas cosas verdaderas. En testimoni del que otorgo la present escriptura. En la ciutat de Barcelona als vint y set días del mes de Abril any de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta. Essent presents per testimonis D. Francisco Jofre y Joan Pons ordenansa de la Thesoreria.
D. Bruno Vidal, En poder del notari avall escrit que fa fe conexer al otorgant, y que ho firma de sa ma Joan Fontrodona y Roura notari.