Saga Bacardí
00404
ESCRITURA DE VENTA DEL DOMINIO UTIL DE LOS HEREDEROS DE VINTRÓ A BRUNO VIDAL Y TORRES.


En nom del Señor, amen. Sia a tots notori com nosaltres Joan Oliva pagés de la Parroquia de Sant Genis de Horta, Bisbat de Barcelona, y Miqual Hortal pagés del territori de esta ciudad, com a tudors y curadors de las personas y bens dels fills y hereus de Joan Vintró, pagés de la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territori de esta ciutat, elegits y nomenats per lo mateix Joan Vintró ab son ultim testament, que otorgá en poder del Rnt. Hilari Brassosa Pbre. y Vicari de la Parroquial Iglesia de Sant Martí de Provensals als onse Agost mil setcents vuytanta set, y del que Joan Clarís y Bru notari real en esta ciutat resident ab sas lletras certificatorias de sa ma signadas y firmadas don fee. En dit nom. Atenent que dit difunt en lo dia de son obit quedá a deurer varias, y crescudas quantitts de diner a diferents subjectes, los quals instant lo cobro de aquellass. Atenent també que no tenint altre medi per satisfer a dits acrehedors que lo de la present venda, als catorse Abril de est any, acudiren al ilustre Señor D. Gaspar Jover y Teres del Consell de Sa Magestat, Ministre Honorari en lo Cimen de la Sala Audiencia de est Principal, Alcalde Major y primer de teriera clan, y lloch thinent de Corregidor de esta ciutat, y son districte, suplicantli lo permis per vendrer la infla pessa de terra, y después de rebuda la corresponent informació, als vint y dos de dit mes, y any, lo referit Ilustre Señor ab provisió per ell feta, nos concedí llicencia, y permis per vendrer la infla pessa de terra, al que oferés major preu de ella, invertintse dit preu en paga dels deutes deixats per lo mateix Vintró en lo dia de son obit. Atenent igualment que lo avall escrit D. Bruno Vidal Señor directe de la mateixa pessa de terra, nos oferí per lo util domini de ella que es lo unich que durant la primeras rabasas pertany a dit menors, nos deixaria, y pagaria la quantitat de noucents noranta tres lliuras sis sous y vuyt diners, conciderant igualment que lo preu ofert per dit D. Bruno Vidal per lo referit util domini, es igual al valor de est, y que ni es dable trobar subjecte que per dita pessa ofresca a dit menors igual quantitat. Per so, als deu Maig de est any, segonament accudiren a dit Ilustre Señor D. Gaspar Jove y Teres fentli present lo vlor de ditas cosas, y la veritat que se seguéis a dits menors de la oferta feta per lo expressat D. Bruno Vidal, per qual motiu suplicaren a dit Señor nos concedis permis per otorgar la present venda al referit D. Bruno Vidal per preu de las mencionadas nou centas noranta tres lliuras, sis sous, y vuyt diners, y haverse rebut la corresponent informació, sobre lo expressat per nosaltres, despres als sinch del any corrent, dit Ilustre Señor D. Gaspar Jover y Teres, ab auto per ell fet los concedí la corresponent llicencia, y permis per otorgar a favor de dit D. Bruno Vidal la present venda. Per so, fent estas cosas en virtud de dita llicensia, y del dret per lo mateix Ilustre Señor D. Gaspar Jover y Teres avall interposador. Per pagar y satisfer a D. Francisco de Sala Regidor perpetuo de esta ciutat, y en ella domiciliat sinchcentas sinquanta vuyt lliuras, y quatre diners, a cumpliment de major quantitat, que lo referit difunt Joan Vintró en lo die de son obit li estava devent.
Item: per pagar y satisfer al Rnt. Joan Voltá Pbre. y Rector de dita Parroquial Iglesia de Sant Martí, quaranta quatre lliuras, per los funerls, y demes per ell celebrat per la anima del mateix Vintró.
Item: per pagar y satisfer a Francisco Noguera en dita Parroquia de Sant Martí habitant cenit seixanta sis lliuras, sis sous y quatre, a cumpliment de major quantitat que igualment lo referit Joan Vintró en lo die de son obit li estava devent.
Item: per pagar y satisfer al Ilustre Señor D. Manuel Antich Baró de Corbera, Regidor perpetuo de esta ciutat, y en ella domiciliat cent setenta sinch lliuras, en paga de igual quantitat que lo mateix difunt Joan Vintró, en lo die de son obit li estava devent.
Item y finalment: per pagar y satisfer a Domingo Oliva pagés de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar sinquanta lliuras a cumpliment de major quantitat, que també dit Joan Vintró lo die de osn obit li estava devent. De nostre grat y certa ciencia, per dit menors, hereus y successors de dit Joan Vintró qualsevols sien, venem y per titol de venda concedim a dit D. Bruno Vidal thesorer de Rendas Generals de est Principal de Cataluña, present, y a qui voldrá perpetuament, tota aquella pessa de terra plantada de tingada dos mojadas, y dos monditas poch mes o menos, que es de pertinencia del “Mas Sitjar del Coll”, situat en lo terme de dita Parroquia de Sant Andreu de Palomar, eo tot lo util domini, y natural pocessió que en dita pessa de terra durant los primers seps que en ella se trobaran plantats pompateix a dits menors. La qual pessa de terra se te per lo mateix D. Bruno Vidal a la prestació eo es a tres carregas de vi, una per dit D. Bruno, y las restants dos per dits menors, y dels demes fruits de quatre parts, una per lo mateix D. Bruno, y las restants tres per los expressats menors, així que en virtut de la present venda, dit domini util quedará absolt y extint, y a la proprietat de dita pessa aplicat, y conaolidat. Y afronta dita pesa a solixent part ab dit Señor comprador, y part ab Miquel Duran traballador de dita Parroquia de Sant Andreu de Palomar; a mitgdia part ab Joan Torras, part ab Mariano Blanch, y part ab Gaspar Torelló, y part ab Joan Oliva, pagesos y habitants de dita Parroquia de Sant Andreu; a ponent ab Joseph Oliva pages part, y part ab la casa del “Mas Sitjar del Coll”, part ab lo matix comprador; tremontana part ab lo mateix comprador, y part ab D. Rafel Llinás en esta ciutat domiciliat. Y espectaba a dits menors en virtut de imposat per dit Joan Vintró ab son precalendat testament, al qual espectava per titol de establiment a son favor fet de esta pessa de terra per Pere Ferreras y Sitjá ferrer de la Parroquia de Sant Joan de Horta del qual consta ab acte rebut en poder de Ramon Font y Alier notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia Real ordinaria de esta ciutat als vint y nou Novembre mil setcents setanta sis. La qual venda fem així com millor dir y entendrer se pot, extraahent las ditas cosas de nostre domini, y poder en lo referit nom, y el de dit menors, y aquellas posem en ma y poder de dit Señor comprador. Prometent entregarlo de ditas cosas pocessió corporal, real, o quasi donantli facultat pera que de sa propria authoritat se la puga pendrer, y presa vers si retenir, ab clausula de constitut y precari, cedintli tots los drets y accions a nosaltres, eo a dits menors en ditas cosas competents dels quals puga usar en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo en procurador nostre, eo de dits menors, com en cosa propria. Lo preu de la present venda es nou centas noranta tres lliuras sis sous y vuyt diners, moneda catalana. Lo qual preu en virtut de facultat, que ab lo present concedim a dit comprador, est sel restindrá vers si, a fi de satisferlo als acrehedors mencionats en lo preludo de esta venda, luego que se trobia authoritat per dit Ilustre Señor D. Gaspar Jove, els quals acrehedors en lo temps de la paga de ditas quantitats, recobrara apocas ab cessió a fi de defensar la present venda contra qualsevol persona. Volent que fetas las ditas pagas succehesca en lo mateix lloch y credit de dit acrehedors, y li competescan las mateixas preheminencias, y perrogativas que competiren a aquells si ditas quantitats nols fosen satisfetas, constituhintlo per est efecte procurador nostre eo de dits menors, com en cosa propria. Y aixís renunciant a la excepció de no ser dit preu convingut en lo modo expressat, a la lley que afavoreix als engañats en mes de la mitat del just valor, y a tot altre dret, y lley que a nosaltres, y a dits menors afavorir pogues, donam, y cedim a dit Señor comprador tot lo mes puga valer dita pessa de terra, eo lo referit util domini de ella del preu sobre expressat, convenint, y prometent al mateix comprador, que las ditas cosas li farem tenir, y possehir, y per ellas lin estarem de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de dañs, y gastos, y per cumplir lo referit ne obligam tots los bens de dits menors, mobles e immobles, presents y veniders, renunciant a qualsevol lley o dret que a nosaltres y a dits menors afavorir pogues. Y per major firmesa de ditas cosas las roborem ab jurament que en nostras anomas fem, y prestam, en virtut del qul jurament prometem a ellas no conrtravenir per causa, ni motiu algun. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins sis dias proxims, y en los demes ahont convinga, dins lo termini competent, segons Real Pragmatica. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Juliol del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta. Y dits otorgants (conegute del infrit notari) ho firmaren. Essent presents per testimonis Joan Horta notari real y Pere Ferreter escrivent, en dita ciutat habitant.
Joan Oliva en dit nom, Miquel Oliva, En poder de Ramon Matheu y Smandia y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.