Saga Bacardí
00405
ESCRITURA DE PAGO DE CENSAL DE NEGRAVERNIS A BALTASAR DE BACARDÍ Y CLAVELL.


En la ciutat de Barcelona vuy que contam als sis dias del mes de Juliol, any del naixament del Señor de mil setcents noranta. Lo Señor Baltasar Becardí comerciant de esta ciutat. De son grat y certa ciencia, confeso y en veritat regoneix al Molt Ilustre Capitol de Prior y Canonges de la Insigne Collegiata y Secular Iglesia de Santa Anna de esta ciutat, pagan per lo Magnifich Magí Negrevernis y Lopez ciutadá honrat de Barcelona en la Parroquia de Sarriá domiciliat, y de aquellas quatre mil dos lliuras tretse sous, y quatre que son lo preu del censal de penció cent vint lliuras un sou, y vuit per dit Negravernis al referit capitol venut y creat ab actes rebut en poder del notari infrit als vint y sis de Juny prop pasat, y en virtud de facultat alli concedida, encaraque ausent y lo notari infrit per ell present y estipulant. Que en lo modo avall esccrit li ha donat y pagat quatre mil dos lliuras tretse sous y quatre diners, moneda barcelonesa. Y li son y cediesen a cumpliment de aquellas sis mil lliuras que dit otorgant me deixá a cambi al referit Negrevernis. De que li firmá vale als vint Mars ultim, a efecte de lluir con de ellas lluhí aquells dos censals de preu lo un quatre mil trenta tres lliuras, catorse sous, y quatre, y lo altre dos mil vuit centas lliuras que feya al Rnt. Vicari perpetuo y Comunitat de Santa Maria del Mar, y li feren delegats a lluir per Pau Antón Bertran Custó y Vicems Bertran Custó pare y fill de aquellas nou mil doscentas lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per estos a ell feta de una pesa de dotse mojadas en lo territori de esta ciutat, mes llargament designadas y confrontada en lo acte de dita venda rebuda en poder de Magí Artigas notari de Barcelona lo dit dia vint de Mars ultim, qual vale ha retormat al temps de firmar la present. Lo modo de la paga de ditas quatre mil dos lliuras, tretse sous y quatre, es que aquellas confesa haver rebut, per medi de dos partidas a son favor fetas, la una de mil lliuras als vint y nou de dit mes de Juny ultim en lo arxiu de la Iglesia de Sant Just y Sant Pastor de esta ciutat, y la altre de tros mil dos lliuras tretse sous y quatre lo die trenta del mateix mes en lo arxiu de la Insigne Capella o Collegi de Sant Sever de la propria ciutat, a solta del notari infrit, las quals ab la present lloa, y aproba. Per lo que renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a tot altre dret y lley de son favor, En testimoni de ditas cosas, no sols firma la present apoca, sino que també per pacte antes convingut sens evicció ni obligació, dona, y cedéis a dit capitol y als seus tots los drets, y accions a ell competents per rahó del nomenat son credit, en virtud dels quals pugan defensar lo dit censal a son favor creat contra qualsevol altres acrehedors, y altrement usar de dits drets en judici, y fora de ell com millor los convenga, constituhintlos procuradors con en cosa propria.Y promet contra lo sobredit no fer ni venir per algun motiu. Lo que fou fet com se ha dit essent presents per testimonis Joan Solanich y Simó Sayrols residents en esta ciutat, y lo otorgant conegut de mi lo notari ho firmá de sa ma.
Baltasar Bacardí, En poder de mi Joan Plana y Fontana notari publich de número de Barcelona.